GRI:

Certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem zapewniają efektywne zarządzanie na poziomie operacyjnym.

W przypadku Budimeksu, stojącego na czele grupy kapitałowej, na Zintegrowany System Zarządzania składają się:

  • system zarządzania jakością wg ISO 9001,
  • system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001,
  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zgodny z ISO 45001,
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001,
  • system zarządzania jakością wg AQAP 2110,
  • system zarządzania energią wg ISO 50001,
  • system zarządzania jakością usług informatycznych wg ISO/IEC 20000-1,
  • system jakości wg PN-EN ISO 3834-2 dotyczący spawania.

Budimex S.A. posiada kod NATO nr 1836H Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) przyznawany podmiotom, których działalność związana jest z asortymentem wyrobów obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Dodatkowo Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia wytyczne do zarządzania odpowiedzialnością społeczną określone w normie PN-ISO 26000.

W pozostałych spółkach Grupy Budimex, certyfikowane systemy zarządzania posiada Mostostal Kraków S.A.. Proces produkcji, montażu i remontów objęty jest Systemem Zarządzania Jakością według Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Spółka ta posiada jeszcze szereg innych certyfikatów potwierdzających np. uprawnienia mostowe, spawalnicze czy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Podstawą działań w zakresie zarządzania odpowiedzialnością społeczną (CSR) w spółkach Grupy Budimex jest „Strategia CSR”. Dokument obowiązujący w latach 2016–2020 określał osiem kluczowych obszarów jej społecznej odpowiedzialności:

udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodnicze

bycie sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych

eliminacja ryzyka zachowań nieetycznych

budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy

zapewnienie najwyższej jakości realizacji

wspieranie kultury innowacyjności

zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalności

Każdemu z nich przypisano konkretne cele, mierniki ich realizacji, oczekiwane wartości, jakie powinny osiągnąć oraz rekomendowane działania mające na celu realizację planów.

Kierunki strategii są spójne z politykami przyjętymi w Grupie Ferrovial. Dokumenty te w każdym przypadku obowiązują wszystkie spółki tej grupy kapitałowej, a więc także wszystkie spółki Grupy Budimex – ich pracowników, włączając w to osoby zarządzające. Z punktu widzenia obszaru odpowiedzialności społecznej kluczową polityką są „Zasady Polityki Odpowiedzialności Spółki”. Wywodzi się ona z zasad UN Global Compact. Poszczególne istotne obszary odpowiedzialności znajdują odzwierciedlenie w innych politykach grupowych. Regulują one obszary, takie jak: oddziaływanie na środowisko naturalne, przeciwdziałanie korupcji czy ochrona praw człowieka.

W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęto prace nad „Strategią CSR na lata 2021–2023”, która odwołuje się także do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dokument został stworzony w oparciu o sześć kluczowych obszarów odpowiedzialności w brzmieniu:

W Grupie Budimex za strategiczne zarządzanie jej społeczną odpowiedzialnością odpowiada Komitet CSR, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Zarządu oraz wybranych jednostek organizacyjnych. Jego posiedzenia odbywają się co kwartał i poświęcone są opiniowaniu, zatwierdzaniu i rozliczaniu realizacji celów CSR, a także dyskusji na najistotniejsze tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju.