GRI:

Kapitał finansowy

Kapitał, z którego Grupa Budimex finansuje swoją działalność to środki powierzone jej przez akcjonariuszy, pożyczko-
i kredytodawców oraz środki, które wytwarza, tworząc zysk.
Grupa prowadzi działania, dzięki którym powstaje infrastruktura drogowa, kolejowa oraz obiekty użyteczności publicznej. Dokonuje zakupów potrzebnych surowców i materiałów, terminowo i rzetelnie reguluje swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych, a tym samym zapewnia im płynność finansową.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty
suma aktywów: 6 673 959 tys. zł*
 • wzrost rentowności działalności budowlanej Budimex S.A.
 • tradycyjny sezonowy spadek zaangażowania finansowego w realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych w ostatnich miesiącach roku,
 • niższa niż w ostatnich latach kwota wypłaconej dywidendy przez Budimex S.A. (połowa zysku netto za rok 2019),
 • niższe niż planowano wydatki na zakup gruntów w segmencie deweloperskim, przy jednoczesnych, jednorazowych wpływach ze sprzedaży dwóch gruntów oraz wpływach z końcowych rozliczeń kilku projektów deweloperskich,
 • zwiększenia skali działalności spółek Grupy FBSerwis oraz wzrost rentowności ich działalności, szczególnie w segmencie odbioru i zagospodarowania odpadów oraz utrzymania i modernizacji infrastruktury
wzrost wartości sumy aktywów o 11,8%
kapitały własne: 836 640 tys. zł* wzrost wartości kapitałów własnych o 41,9%
zobowiązania długoterminowe 1 049 392 tys. zł* wzrost wartości zobowiązań długoterminowych o 8,6%
zobowiązania krótkoterminowe 4 787 927 tys. zł* wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych: o 7,3%
przychody ze sprzedaży: 7 569 663 tys. zł* wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,7%
zysk netto: 228 851 tys. zł* wzrost zysku netto o 106%

*stan na koniec 2019

Kapitał ludzki

Grupę Budimex tworzy różnorodny zespół doświadczonych inżynierów i pracowników innych profesji, zaangażowanych
w budowanie jej trwałej wartości.

Grupa zapewnia godziwe warunki pracy swoim pracownikom i kontrahentom. Wspiera osoby w niej zatrudnione w rozwoju kompetencji. Prowadzi szereg działań skierowanych do przyszłych inżynierów m.in. w ramach „Akademii Budimex”, programów staży oraz praktyk zawodowych. Podstawową wartością jej działalności jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników. Do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach angażowani są zarówno współpracownicy, wykonawcy, konsorcjanci, dostawcy, jak i osoby indywidualne uczestniczące w realizacji inwestycji.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty
liczba pracowników: 7 273
 • wprowadzenie specjalnych procedur mających na celu ochronę zdrowia pracowników w kontekście pandemii COVID-19
 • rozpoczęcie wdrożenia „Human Resources Information System”
 • uzyskanie certyfikatu normy ISO 45001
 • realizacja badań zaangażowania pracowników
 • organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa
 • wdrożenie programów wspierających rozwój zawodowy kobiet oraz rozwój umiejętności liderskich pracowników spółki
procentowy udział nowych pracowników: 24,9%
liczba zatrudnionych kobiet: 1 525 wskaźnik fluktuacji: 27,8%
liczba zatrudnionych mężczyzn: 5 748 spadek liczby wypadków przy pracy ogółem wśród pracowników własnych (2020 vs 2019) o 9 przypadków
odsetek pracowników własnych i pracowników podmiotów trzecich, pracujących pod nadzorem organizacji, objętych systemem zarządzania BHP: 94%

Kapitał organizacyjny

Kapitałem organizacyjnym Grupy Budimex jest jej unikalna struktura, która umożliwia zgromadzenie komplementarnych kompetencji, co sprawia, że oferuje szeroki wachlarz usług.

Grupa Budimex zapewnia bezpieczne miejsce pracy zarówno swoim pracownikom, jak i kontrahentom, a także dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktów.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty
rzeczowe aktywa trwałe: 512 921 tys. zł*
 • posługiwanie się Zintegrowanym Systemem Zarządzania, na który składają się certyfikowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem
wzrost w wartości rzeczowych aktywów trwałych o 7%
liczba podwykonawców poddanych kwalifikacji wstępnej: 820 liczba przeprowadzonych ocen końcowych podwykonawców: 694; liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 40

*stan na koniec 2019 r.

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny to wypracowywane latami, unikalne rozwiązania techniczne, będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Zawierają się w nim także wiedza i kompetencje pracowników Grupy Budimex, którzy tworzą efektywne rozwiązania, umożliwiające m.in. zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcom przedsięwzięć Grupy oraz środowisku naturalnemu.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty
wartości niematerialne: 168 822 tys. zł*
 • 27 jednostek laboratoryjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju
 • 50 akredytowanych metod badawczych
 • uruchomienie Strefy Innowacji – platformy dla pracowników, która umożliwia zgłaszanie, ocenę oraz wdrażanie pomysłów na usprawnienia i innowacje
nakłady na B+R (z uwzględnieniem nakładów własnych oraz pozyskanych dotacji): 14 910 tys. zł
liczba pracowników zaangażowanych projekty innowacyjne: 54* ponad trzykrotny wzrost liczby pracowników zaangażowanych projekty innowacyjne
liczba godzin szkoleniowych na pracownika: 10** wzrost liczby godzin szkoleniowych na pracownika o 21%

*stan na koniec 2019 r.
**stan na koniec 2019 r., dotyczy Budimex S.A.

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny – w rozumieniu Grupy Budimex – to umiejętność budowania relacji ze swoim otoczeniem, a więc m.in. z dostawcami podwykonawcami i społecznościami lokalnymi, które wspiera np. poprzez wolontariat pracowniczy, sponsoring oraz darowizny. Grupa współpracuje z innymi firmami, w tym konkurentami („Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” nad rozwiązaniem wspólnych problemów branży.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty
odprowadzony do budżetu podatek dochodowy w wysokości ponad 103 506 tys. zł*
 • eliminacja konfliktów społecznych i środowiskowych
 • realizacja autorskich programów społecznych
 • współpraca i rozwiązania wypracowane w ramach „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”
 • realizacja inicjatyw mających na celu wsparcie społeczności lokalnych i osób poszkodowanych przez pandemię COVID-19
 • prowadzenie programu grantowego i programu wolontariatu pracowniczego
wzrost wysokości podatku dochodowego odprowadzonego do budżetu o 45,5%
883 tys. zł przekazanych na cele społeczne w formie darowizn* niemal pięciokrotny wzrost kwoty przeznaczonej na cele społeczne w formie darowizn
1650 tys. zł wydanych na sponsoring*

*stan na koniec 2019 r.

Kapitał naturalny

Dla Grupy Budimex kapitał naturalny to jej wpływ, jaki wywiera (w sposób bezpośredni i pośredni) na środowisko.

Grupa dąży do zmniejszania swojego wpływu na środowisko (w tym klimat), zwiększenia efektywności zarządzania zasobami naturalnymi oraz stosuje zasady odpowiedzialności ekologicznej w łańcuchu dostaw. Chroni najcenniejsze obszary przyrodnicze, odpowiednio planując i zabezpieczając place budowy. Stale monitoruje swój wpływ na otoczenie, reagując na wszelkie sygnały o potencjalnych zagrożeniach.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty
łączne zużycie energii : 891 436,57 GJ*
 • odzysk surowców wtórnych oraz gleby i ziemi
 • optymalizacja zużycia surowców, materiałów, nośników energii oraz emisji
 • zdefiniowanie działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ Grupy na klimat, w tym zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, a także pomogą w adaptacji modelu biznesowego do zmian klimatu
 • system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
spadek zużycia energii o 10%
emisje CO2e (zakres 1 i 2): 78 999,97** zmniejszenie emisji CO2 o 15,4%
zakup energii odnawialnej: 9 649,25 GJ wzrost ilości zakupionej energii odnawialnej o 64,8%
zużycie wody : 327 321,69 m3* spadek zużycia wody o 39%

*stan na koniec 2019 r.
**stan na koniec 2019 r., dot. Budimex S.A.