GRI:

Model biznesowy, w którym Budimex pełni rolę generalnego wykonawcy oznacza w praktyce outsourcing wielu aktywności oraz jednoczesną koordynację i kontrolę pracy szeregu podwykonawców i dostawców. Jednocześnie najważniejsze działania i decyzje pozostają w gestii spółki. Taki sposób funkcjonowania pozwala elastycznie zarządzać zasobami, a także dostosowywać je do aktualnych potrzeb, do wielkości i charakteru portfela zamówień. Wszystko to przekłada się na wyższą efektywność kosztową. Jednocześnie ze względu na zróżnicowany charakter prac uzależniony od postępów w realizacji kontraktów, zmianie ulega zarówno liczba, jak i specjalizacja angażowanych podwykonawców i ich pracowników.

Taki model biznesowy oznacza jednak większą odpowiedzialność za działania sieci podwykonawców. W konsekwencji Budimex czuje się zobowiązany do weryfikacji podmiotów zewnętrznych, realizujących zlecone zadania. Ma to znaczenie zarówno dla zachowania najwyższej jakości, jak i bezpieczeństwa realizowanych prac. Długofalowe relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz wiedza o dostawcach świadczących usługi na rynku stanowi kapitał sam w sobie. Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga efektywnej selekcji partnerów, ich bieżącego monitorowania, oceny i przekazywania informacji zwrotnej, a także szkolenia osób pracujących na budowie.

W skład łańcucha dostaw Grupy Budimex wchodzą nie tylko podwykonawcy na budowach, ale również przedsiębiorcy zaopatrujący ją w materiały i surowce oraz zapewniający wybrane usługi specjalistyczne. Wśród nich znajdują się m.in. dostawcy stali, zbrojeń, betonu, kruszyw, cementu, barier drogowych, szyn kolejowych, asfaltów drogowych i paliw. Grupa korzysta również z zewnętrznych usług przewozowych oraz ochrony.

W 2020 roku nie nastąpiły istotne zmiany w źródłach zaopatrzenia budów. Udział żadnego z dostawców materiałów lub usług nie przekroczył 10% wartości sprzedaży Grupy Budimex i Budimex S.A.

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu TUTAJ .