GRI:

Grupa Budimex w toku prowadzonej działalności narażona jest na różne rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności.

Nieodłącznym ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ryzyko kredytowe kontrahentów. Pomimo wprowadzenia w Grupie restrykcyjnych procedur kontroli należności, wciąż istnieje ryzyko związane z niewypłacalnością inwestorów. Opóźnienia w terminowym regulowaniu należności mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy, powodując konieczność tworzenia odpisów aktualizujących należności oraz finansowania działalności zadłużeniem zewnętrznym.

Informacje dotyczące przyjętych przez Grupę Budimex celów oraz metod zarządzania ryzykiem finansowym zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku (nota 3).

Realizacja kontraktów budowlanych odbywa się w określonych warunkach techniczno-ekonomicznych, co wpływa na poziom uzyskiwanej marży. Spółki Grupy Budimex, świadczące usługi budowlane, monitorują ryzyka techniczne, organizacyjne, prawne i finansowe związane z planowaniem i bieżącym przebiegiem prac na poszczególnych kontraktach. Pomimo wprowadzonych mechanizmów kontrolnych i zabezpieczenia ogólnych ryzyk (kredytowego, walutowego i odpowiedzialności cywilnej), istnieje możliwość wystąpienia czynników powodujących realizację kontraktu z marżą niższą niż pierwotnie planowana, wśród których należy wymienić:

  • szeroko rozumianą niepewność gospodarczą spowodowaną panującą pandemią COVID-19,
  • wzrost cen materiałów budowlanych, ropopochodnych i energii,
  • wzrost cen usług i ograniczoną dostępność lub upadłość podwykonawców,
  • wzrost kosztów zatrudnienia i ograniczoną dostępność wykwalifikowanych pracowników,
  • opóźnienia w terminowym wykonaniu lub niedostateczną jakość robót podwykonawców,
  • opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych,
  • zmiany zakresu robót bądź technologii uzgodnionych w umowach,
  • niekorzystne warunki pogodowe lub gruntowe.