GRI:

W najbliższym roku Grupa Budimex nadal będzie działać we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego na obszarze Polski, jak również na wybranych rynkach zagranicznych.

Wartość zleceń podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2020 była wyższa o 20% w stosunku do poprzedniego roku. W 2021 roku oczekiwane jest utrzymanie aktywności w ofertowaniu nowych przetargów na podobnym poziomie, ponieważ perspektywy dla całego rynku budowlanego na rok bieżący jak i kilka nadchodzących lat są dobre.

Pomimo przejściowych trudności spowodowanych pandemią, kwoty planowane do przeznaczenia na inwestycje przez głównych zamawiających, tj. GDDKiA oraz PKP PLK są stabilne i powinny kształtować się na zbliżonym poziomie do nakładów z roku 2020.

Grupa planuje konsekwentnie wzmacniać swoją pozycję w segmencie budownictwa kubaturowego oraz pozyskiwać nowe zlecenia w segmencie przemysłowo-energetycznym, kolejowym oraz hydrotechnicznym. W obszarze jej zainteresowania pozostają także przedsięwzięcia na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Swój rozwój Grupy realizować będzie również poprzez dywersyfikację portfela zamówień i ekspansję geograficzną.

W 2020 roku spółki Grupy Budimex podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 8 976 411 tysięcy złotych (z aneksami). Jej portfel zamówień budowlanych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 12 721 460 tysięcy złotych, co stanowi wzrost (18%) w porównaniu z końcem 2019 roku.

Struktura portfela zamówień Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Średnio- i długoterminowe perspektywy rozwoju działalności Budimeksu zależą w głównej mierze od inwestycji podejmowanych w dwóch najważniejszych segmentach portfela Grupy – infrastrukturalnym i kolejowym.

Rozwój inwestycji w tych obszarach zdefiniowany jest w dokumentach strategicznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Najważniejsze opracowania, stanowiące bazę do decyzji o inwestycjach związanych z transportem na poziomie europejskim, to:

  • Europejski Zielony Ład, czyli plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki. Ambicją UE jest, aby do 2050 r. być obszarem neutralnym dla klimatu. Osiągnięcie tego celu będzie wiązało się z ograniczeniem emisji w sektorze transportu o 90% do 2050 r. w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu, a więc drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego W pierwszej kolejności Unia Europejska planuje zwiększyć rolę kolei oraz śródlądowych dróg wodnych w śródlądowym transporcie towarów, którego 75% stanowi dziś transport drogowy.
  • Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, która określa dziesięć kamieni milowych, wśród których znajduje się m.in.: podwojenie ruchu kolejowego dużych prędkości do 2030 r. i potrojenie go do 2050 r., a także wzrost kolejowego ruchu towarowego o 50% do 2030 r. i podwojenie go do 2050 r.

Kluczowy dokument, określający rozwój inwestycji infrastrukturalnych, a także kolejowych w Polsce, to horyzontalna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, wyznaczająca najważniejsze kierunki rozwoju transportu w kraju do 2030 roku. Jest ona związana z założeniami dotyczącymi perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jej główny cel to zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, a także efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego oraz przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Istotnym elementem rozwoju sieci transportowej w Polsce jest realizacja inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny. CPK to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który po realizacji pierwszego etapu będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK uwzględnia także inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i sieci połączeń na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Komponent kolejowy w związku z wdrożeniem CPK obejmuje zarówno budowę nowych linii kolejowych, jak i modernizację istniejących.

Wydatki inwestycyjne głównych publicznych instytucji zamawiających są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, i dzięki zagwarantowaniu środków w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 w programie Infrastruktura i Środowisko, wydają się być niezagrożone. Ponadto nowym narzędziem finansowania inwestycji, stanowiącym impuls do dalszego rozwoju zarówno branży budowlanej, jak i całej gospodarki, będzie Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. największy fundusz w ramach zaproponowanego przez KE i zatwierdzonego w lipcu przez Radę Europejską, liczącego 750 mld EUR, pakietu instrumentów finansowych na rzecz odbudowy gospodarek europejskich po pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2. Fundusz ten wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek oraz dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa UE.