GRI:

Sprzedaż segmentu budowlanego

W 2020 roku rynek budowlany (mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej) zwiększył wartość o 0,4% w stosunku do 2019 roku, notując o wiele niższy przyrost niż w 2019 roku względem 2018 roku. Wzrost nastąpił w sektorze budownictwa infrastrukturalnego (+1,2%), podczas gdy wolumen produkcji w sektorze budownictwa kubaturowego spadł o 0,5%.

Wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex, w porównaniu do roku 2019, wyniósł 5,4%.

Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy wzrósł z 43,2% w 2019 roku do 44,4% w 2020 roku. W konsekwencji pozyskania nowych kontraktów kolejowych, udział tego segmentu w strukturze przychodów segmentu budowlanego Grupy podwyższył się z 16,6% w 2019 roku do 20,9% w 2020 roku. Partycypacja budownictwa kubaturowego spadła z poziomu 40,1% w 2019 roku do 34,7% w 2020 roku.

Strukturę sprzedaży w podziale na poszczególne sektory rynku budowlanego prezentuje poniższa tabela

Rodzaj obiektów Wartość sprzedaży
2020 2019
mln zł % mln zł %
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) 3 347 0,444 3 092 0,432
kolejowe 1 577 0,209 1 190 0,167
kubaturowe, w tym: 2 615 0,347 2 870 0,401
- niemieszkaniowe 2 055 0,273 2 215 0,31
- mieszkaniowe 560 0,074 655 0,091
razem sprzedaż segmentu budowlanego 7 539 1 7 152 1

Działalność deweloperska

W 2020 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły 673 564 tysiące złotych, odnotowując wzrost o 21% w stosunku do poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę, po odbiorze technicznym całego obiektu. Sprzedaż notarialna mieszkań zależy więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom i nie jest zjawiskiem sezonowym ani porównywalnym rok do roku.

W 2020 roku przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 672 mieszkania i była nieznacznie wyższa (o 17 mieszkań) niż w roku poprzednim. Popyt na nowe mieszkania w całym 2020 roku okazał się stabilny, mimo zauważalnego spadku przedsprzedaży w miesiącach marzec – kwiecień, tj. okresie ścisłego zamknięcia gospodarki. Głównymi czynnikami napędzającymi przedsprzedaż były niskie stopy procentowe oraz rosnąca presja inflacyjna, powodujące transfer wolnych środków z banków do sektora nieruchomości.

W wyniku rozpoczęcia budowy dziesięciu nowych inwestycji mieszkaniowych, bank gruntów spadł z poziomu około 8 tysięcy mieszkań na koniec 2019 roku do około 6,5 tysiąca na koniec 2020 roku.

Zarząd Budimex S.A. na początku drugiej połowy 2020 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, w ramach którego postanowił przeanalizować scenariusze m.in. uwzględniające pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów, zbycie udziałów czy wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W efekcie dokonanego przeglądu 22 lutego 2021 roku Budimex S.A. zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. na rzecz CP Developer S.ar.l.

Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:

  • Polska
  • Niemcy
  • Litwa

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2020 roku przedstawia się następująco: