Jednym z kluczowych obszarów „Strategii CSR na lata 2016–2020” pośrednio powiązanym ze środowiskiem naturalnym jest

bycie sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych.

Oznacza to przede wszystkim zobowiązanie, dotyczące także podwykonawców, do ograniczania niekorzystnego wpływu prowadzonych działań na mieszkańców sąsiednich terenów. Udogodnienia środowiskowe najczęściej odnoszą się do przebiegu dróg w otoczeniu domostw i przejść dla zwierząt zgodnie z ich szlakami migracyjnymi, zachowania stref ochronnych (ekotonów) w lasach. W celu ochrony przyrody tworzone są również systemy odwadniające. Innym działaniem jest stawiane przezroczystych ekranów dźwiękochłonnych.

Formalnie za przygotowanie projektu, w tym konsultacje społeczne i ustalenie poziomu oddziaływania na środowisko, odpowiada inwestor. Spółki z Grupy Budimex, występując jako generalny wykonawca, nie mają bezpośredniego wpływu na te kwestie, za wyjątkiem sytuacji gdzie będąc projektantem w ramach danego kontraktu uczestniczą w przygotowaniu inwestycji pod względem środowiskowym i społecznym. Kluczem do sukcesu jest staranne zorganizowanie placów budów i ich zaplecza, zwłaszcza takie poprowadzenie dróg technologicznych, aby były jak najmniej uciążliwe z punktu widzenia użytkowników dróg, w tym okolicznych mieszkańców.

Zaplecze budowy, magazyny, składy i bazy transportowe w pierwszej kolejności lokalizowane są na terenach już zagospodarowanych i przekształconych. O ile to możliwe, plac budowy organizowany jest w bezpiecznej odległości od terenów zamieszkanych. W trakcie realizacji inwestycji materiały i surowce transportowane są przede wszystkim z wykorzystaniem już wyznaczonych pasów drogowych. Pnie oraz korzenie drzew są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z użyciem ciężkiego sprzętu, siedliska zwierząt i roślin odgradzane, a zbiorniki wodne zabezpieczane przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.

Po zakończeniu prac otoczenie jest przywracane do stanu możliwie najbliższemu temu sprzed budowy. W miejsce drzew, których wycięcia nie dało się uniknąć, sadzone są nowe, a wierzchnia, próchniczna warstwa ziemi, której usunięcie było konieczne, zostaje powtórnie wykorzystana.

Praktykowanym działaniem jest także przenoszenie roślin z terenów objętych budową w nowe miejsca, o tych samych wymaganiach i walorach (tzw. metaplantacja). W przypadku konieczności zasypania niewielkiego zbiornika wodnego, żyjące w nim płazy, gady i ptaki są przenoszone w bezpieczne miejsce. W 2020 roku przeniesiono łącznie 1470 osobników płazów następujących gatunków: żaba zielona, żaba moczarowa, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny oraz 7 osobników gadów z gatunków: jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny i dwa mrowiska.

Harmonogram prac budowlanych jest dostosowany do cyklu przyrodniczego, co oznacza np. wstrzymanie prac w okresie migracji zwierząt leśnych, płazów, ryb lub podczas okresu lęgowego ptaków.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, w tym dotyczącymi obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000. Odbywa się również kontrola przyrodnicza obszaru oddziaływania oraz siedlisk na danym obszarze, a po zakończeniu projektu obserwacja przyrodnicza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o potencjalnie znaczącym wpływie na otoczenie przyrodnicze, sporządzany jest raport oddziaływania na środowisko. W pracach nad tym dokumentem biorą udział eksperci z różnych dziedzin, m.in. ornitolodzy, herpetolodzy, botanicy itp. W raporcie wskazywane są potencjalne ryzyka oraz rekomendacje w zakresie łagodzenia skutków inwestycji.

Specjaliści wspierają wszystkie prowadzone przez Grupę działania prośrodowiskowe, na bieżąco monitorując realizację inwestycji, wydając wnioski, zalecenia i rekomendacje. Większość budów jest objęta nadzorem przyrodniczym zgodnie z decyzjami środowiskowymi i umowami z podmiotem zlecającym daną inwestycję. Dodatkowo zdarza się prowadzenie go na wniosek kierownictwa kontraktu lub zapobiegawczo, nawet gdy prawo tego nie wymaga. W ten sposób Grupa Budimex stosuje zasadę ostrożności.

Pracownikom i podwykonawcom dbanie o środowisko ułatwiają tablice umieszczane na placach budów, informujące o miejscach składowania odpadów budowlanych, mycia pomp po betonowaniu, obszarach wymagających zachowania szczególnej ostrożności ze względu na występowanie gatunków chronionych lub strefy ochrony drzew. Obecność stosownych oznaczeń jest weryfikowana podczas audytów SOB.

Jedną z zasad obowiązujących na placach budów prowadzonych przez Grupę Budimex jest posiadanie tzw. apteczki środowiskowej, czyli zestawu do szybkiego ograniczenia i neutralizacji wycieków substancji niebezpiecznych dla środowiska, takich jak oleje, substancje ropopochodne.

Znajdują się one w oznakowanych miejscach, a informacja o ich lokalizacji jest szeroko udostępniana pracownikom. Zgodnie z zasadą ostrożności wszystkie potencjalne skażenia traktowane są jako zagrażające środowisku aż do chwili ustalenia ich rodzaju i źródła. Innym wymogiem jest zagospodarowanie wytworzonych odpadów, prowadzenie ich ewidencji i odbioru.