GRI:

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników jest naczelną zasadą działalności Budimeksu. W przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach angażowani są zarówno jego współpracownicy, wykonawcy, konsorcjanci, dostawcy, jak i osoby indywidualne uczestniczące w realizacji inwestycji

Rok 2019 był ostatnim, w którym w spółce obowiązywała norma PN-N-18001, koncentrująca się głównie na zarządzaniu bezpieczeństwem w danej organizacji. W ubiegłym roku Budimex uzyskał certyfikat europejskiej normy ISO 45001, która zakłada zaangażowanie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Jest to model zaangażowania wdrożony i rozwijany w organizacji od lat. Mostostal Kraków S.A. posiada system BHP certyfikowany zgodnie z normą ISO 45001. FBSerwis S.A. i Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. nie mają certyfikowanych systemów zarządzania BHP. W Grupie Budimex, poza systemami zarządzania, obowiązują „Minimalne Standardy BHP Ferrovial”. Ich głównym przesłaniem jest organizacja procesu budowlanego, uwzględniająca zasadę, że każdy – zarówno pracownik spółek Grupy jak i ich partner biznesowy - po zakończonej pracy powinien wrócić do swojej rodziny i bliskich. Podkreślają to mówiąc: „nic nie powinno nas powstrzymać od respektowania zasad bezpieczeństwa, na które zawsze musimy znaleźć czas”.

Grupa Budimex posiada także „Politykę BHP”, która zakłada:

  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w efektywny sposób zapobiegającym wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym pracowników spółek oraz podwykonawców,
  • zapewnienie właściwego kontekstu organizacji do zakresu prowadzonej działalności, w tym wszystkich zainteresowanych stron oraz związanych z nimi ryzyk i szans,
  • zapewnienie nadzorowania oraz redukcji ryzyka BHP zgodnie z zasadą hierarchii nadzoru,
  • monitorowanie i ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i innych z dziedziny BHP,
  • zapewnienie właściwego szkolenia pracownikom spółek z Grupy w celu stałego zwiększania ich zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy oraz budowania przywództwa w organizacji,
  • stworzenie wszystkim pracownikom i ich przedstawicielom warunków do konsultacji, a także współudziału w tworzeniu wspólnego bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz doskonalenia procesów BHP,
  • nieustanne doskonalenie systemu zarządzania BHP poprzez wymianę najlepszych dostępnych praktyk.

W spółkach Grupy działają Komisje BHP z udziałem przedstawicieli pracowników i pracodawcy, które reprezentują wszystkich zatrudnionych. Ich zadaniem jest przeprowadzanie cotygodniowych kontroli BHP na realizowanych kontraktach. Informacje z inspekcji i zalecenia są gromadzone w jednym miejscu, dzięki czemu można je łatwiej monitorować.

Na przełomie lat 2019 i 2020 poza Komisją BHP, z inicjatywy Dyrektorów Oddziałów, został powołany w Budimeksie S.A. Komitet Wykonawczy BHP. Spotkania odbywają się co 2 miesiące i mają na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy Dywizjami oraz planowanie działań na poziomie operacyjnym i strategicznym w zakresie BHP.

W monitorowanie stanu bezpieczeństwa zaangażowani są pracownicy z różnych poziomów organizacji. Służby BHP przeprowadzają kontrole BHP na kontraktach i w centrali. Zespół audytorów wewnętrznych monitoruje poprawność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa za pomocą audytów systemowych. Zgodność organizacji prac na projektach weryfikują audyty SOB. Od 2019 roku grupa kadry zarządzającej Budimeksu S.A. przeprowadza Wizyty Wyższego Kierownictwa, które mają na celu budowanie kultury bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji.

Szczegółowe informacje na temat liczby pracowników objętych system zarządzania BHP znajdują się TUTAJ .