GRI:

Działalność Grupy Budimex istotnie oddziałuje na klimat. Grupa jest tego świadoma i podejmuje wysiłki w celu minimalizacji negatywnego wpływu. Ogromne znaczenie - w kontekście kryzysu klimatycznego - mają również dla spółki ryzyka i szanse związane z koniecznością przejścia Polski i całej Europy na gospodarkę niskoemisyjną.

W ramach „Strategii CSR Budimeksu na lata 2021–2023” zdefiniowano działania, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ Grupy na klimat, przede wszystkim przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także pomogą w adaptacji modelu biznesowego do zmian klimatu.

Spółka zobowiązała się do:

opracowania w 2021 roku oraz wdrożenia w 2022 roku polityki związanej z łagodzeniem zmian klimatu i polityki przystosowania Grupy do zmian klimatu

opracowania w 2021 roku analizy modelu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych ze zmianami klimatu

zdefiniowania i opracowania w 2021 roku matrycy ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu

ustalenia w 2021 roku celów w zakresie redukcji emisji CO2 na lata 2021–2023

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do poziomu 50% w roku 2023

wdrażania i promocji technologii niskoemisyjnych (wykorzystanie technologii asfaltowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego)

Zapotrzebowanie Grupy Budimex na paliwa i energię wynika przede wszystkim z:

  • produkcji masy bitumicznej,
  • pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców i odpadów,
  • wykorzystania pojazdów służbowych.

Bieżąca energochłonność prac, a więc i emisyjność jest ściśle powiązana z etapem realizacji danej inwestycji i wynika m.in.
z poziomu zapotrzebowania na transport, pracę maszyn, produkcję masy bitumicznej. Stosunkowo długi, ponieważ trwający ponad rok, cykl realizacji kontraktów sprawia, że porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energochłonności w ujęciu rocznym bywa mało miarodajne. Pozytywne lub negatywne zmiany wyników mogą bowiem wynikać z aktualnego stanu realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym. Te jednak zachodzą, ponieważ Grupa Budimex podejmuje działania operacyjne mające na celu trwałe obniżanie energochłonności i emisyjności (np. poprzez sukcesywną wymianę sprzętu) oraz edukacyjne skierowane do pracowników, które przekładają się na mniejsze zużycie energii elektrycznej i paliw.

Od 2019 roku w skład floty samochodowej Grupy Budimex wchodzą również pojazdy elektryczne

Szczegółowe dane dotyczące zużycia paliw i emisji CO2 zostały umieszczone TUTAJ . Metodologia ich monitorowania i obliczania jest następująca: koszty paliw i energii są monitorowane w wewnętrznych rejestrach spółek, na podstawie ich średnich cen kalkuluje się poziom ich zużycia. Przeliczenie zużycia paliw na energię wyrażoną w GJ wykonano przy wykorzystaniu wartości opałowych publikowanych w dokumencie KOBIZE 2019 (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) – wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) – do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2020 rok.

Obliczenia wielkości emisji zostały przygotowane zgodnie ze standardami: „The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition” oraz „GHG Protocol Scope 2 Guidance”. Gazy cieplarniane zidentyfikowane i uwzględnione w obliczeniach to CO2, CH4 oraz N2O, które zostały wyrażone jako ekwiwalent CO2. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2. Źródłami wskaźników emisji w zdecydowanej większości były publikacje wydawane przez KOBIZE, Urząd Regulacji Energetyki oraz wskaźniki publikowane przez sprzedawców energii elektrycznej. Jako kryterium konsolidacji wielkości emisji dla Grupy przyjęto kryterium kontroli finansowej, co oznacza, że 100% emisji spółek przypisano Grupie. Wielkość emisji z wytwarzania zużywanej energii elektrycznej obliczono według metody location-based, gdzie wykorzystano średni wskaźnik emisji dla Polski. Natomiast dla Grupy Budimex liczono go zgodnie z metodą market-based, gdzie dla energii elektrycznej - dla której znany był sprzedawca - zastosowano dostarczone przez niego wskaźniki emisji, dla energii z OZE potwierdzonej Gwarancjami Pochodzenia przyjęto wskaźnik 0 kgCO2e/kWh.

Łączne zużycie energii j.m. Grupa Budimex Budimex S.A.
2018 2019 2020 2018 2019 2020
łącznie GJ 1 084 275,07 954 131,48 984 187,85 1 040 642,61 891 436,57 830 839,5
Toe (tony oleju ekwiwalentnego) 25 897,47 22 891,41 23 506,92 24 855,32 21 291,6 19 844,26
Emisja CO2 j.m. Mostostal Kraków S.A. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. FBSerwis S.A.* Budimex S.A.**
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2 019 2 020 2 018 2 019 2 020
emisja bezpośrednia (scope 1) tony 1 481,6 1 348,45 1 235,98 599,38 1 108,83 b.d. 6 754,82 8 145,7 76 474,8 64 041,4 79 645,38
emisja pośrednia (scope 2) tony 1 570,91 1 322,76 2 010,43 775,8 1 226,18 b.d. 2 995,1 3 186,59 19 330,69 14 958,57 15 659,49
łącznie: tony 3 052,51 2 671,21 3 246,41 1 375,18 2 335,01 b.d. 9 749,92 11 332,3 95 805,49 78 999,97 95 304,87

* Dane za 2019 r. dotyczące Grupy FBSerwis stanowią dane szacunkowe na początek lutego 2020 r. i nie podlegały weryfikacji niezależnego audytora.
** Emisje za 2020 r. liczone metodą market-based, tzn. dla znanych dostawców energii elektrycznej przyjęto specyficzne dla nich wskaźniki emisji. Dla pozostałych jednostek i lat w Grupie Budimex przyjęto średnie wskaźniki dla Polski.