GRI:

Na podstawie analizy zgłoszonych ryzyk sporządzane są:

  • mapa ryzyk kluczowych dla organizacji prezentowana na spotkaniach Zarządu i Komitetu Audytu,
  • mapa pozostałych ryzyk kontrolowanych i monitorowanych przez Dyrektorów Pionów Budimex S.A., którzy pełnią jednocześnie funkcję członków Rad Nadzorczych w spółkach zależnych.

Dla każdego ryzyka określa się narzędzia i działania służące jego minimalizowaniu. Każde oceniane jest na poziomie ryzyka inherentnego (przed uwzględnieniem narzędzi i działań je zmniejszających) i rezydualnego (po zastosowaniu narzędzi i działań je zmniejszających). Ryzyko może być sklasyfikowane jako bardzo poważne, poważne, umiarkowane i nieistotne w odniesieniu do konsekwencji wystąpienia, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz ekspozycji biznesu na nie.

Ryzyka bardzo poważne i poważne z poziomu ryzyka inherentnego i rezydualnego, a także kluczowe dla poszczególnych obszarów działalności kontrolowane są przez Zarząd. Pozostałe ryzyka, które po zastosowaniu narzędzi i działań zmniejszających ryzyko na poziomie ryzyka rezydualnego wykazują wagę – ryzyko umiarkowane i niskie – kontrolowane są przez poszczególnych Dyrektorów Pionów. Ryzyka są monitorowane raz na kwartał. Podejście to obejmuje zarówno ryzyka finansowe, jak i niefinansowe.

Na mapie ryzyk kluczowych nie znalazło się żadne spośród ryzyk niefinansowych. Z kolei na mapie pozostałych ryzyk znalazły się wybrane ryzyka środowiskowe.

29 września 2020 roku Rada Nadzorcza Budimex S.A. na wniosek Zarządu spółki zaakceptowała utworzenie niezależnej jednostki Biura Audytu Wewnętrznego (BAW). 19 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza spółki zatwierdziła decyzję o powołaniu osoby kierującej tą komórką. Szefowi Biura Audytu Wewnętrznego powierzono zadanie organizacji niezależnej funkcji audytu wewnętrznego, świadczącej systematyczne i obiektywne usługi zapewaniające i doradcze w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli menedżerskiej i ładu korporacyjnego. Zmiana ta jest elementem doskonalenia mechanizmów zarządzania oraz nadzoru Grupy Budimex