Niniejszy publikacja jest kolejnym zintegrowanym raportem rocznym, który prezentuje całokształt wyników finansowych, społecznych i środowiskowych Grupy Budimex. Jego układ oraz możliwość porównania danych z latami ubiegłymi pozwalają na rzetelną ocenę wyników osiąganych przez organizację. Poprzedni raport został opublikowany w maju 2020 roku.

Materiał prezentuje kluczowe działania Grupy Budimex w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Raport zawiera informacje i wyniki dotyczące danych finansowych wszystkich spółek Grupy Budimex, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Największy wpływ społeczny i środowiskowy w tym okresie wywarły Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. oraz FBSerwis Sp. z o.o. Dlatego właśnie to na nich skoncentrowano się, opisując niefinansowe aspekty działalności Grupy. W publikacji nie uwzględniono spółek zależnych, które nie znalazły się w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ze względu na ich niematerialność. Ich lista znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Budimex za rok 2020.

Raport został opracowany zgodnie z („in accordance”) GRI Standards w podstawowej opcji („Core”) z wykorzystaniem wytycznych IIRC (International Integrated Reporting Council) dotyczące raportowania zintegrowanego. Został również poddany nieobligatoryjnej weryfikacji niezależnego audytora – Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k. – w zakresie wybranych wskaźników GRI (oznaczone „*” w pierwszej kolumnie Tabeli GRI).