GRI:

„Standardy Ochrony Środowiska Budimex” regulują zasady właściwego zabezpieczania wód, gruntu, powietrza
i różnorodności biologicznej w trakcie realizacji robót budowlanych oraz procesów pomocniczych. Procedury środowiskowe na budowach są tworzone w ramach jednolitych procedur wewnętrznych: „Zarządzanie środowiskowe na kontraktach” oraz „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie”.

Standardy ochrony środowiska w Grupie Budimex wykraczają poza obowiązki prawne i dotyczą:

 • poprowadzenia dróg technologicznych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni,
 • przywrócenia terenu prac do stanu sprzed budowy,
 • ograniczenia do minimum wycinki drzew, przenoszenia roślin w inne miejsca i realizowania nasadzeń kompensacyjnych,
 • zabezpieczania przed uszkodzeniem mechanicznym drzew znajdujących się w strefie oddziaływania budowy,
 • przygotowania zaplecza budowy (magazyny, składy, bazy transportowe): w pierwszej kolejności lokalizuje się je na terenach już zagospodarowanych i przekształconych, w miarę możliwości w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych przyrodniczo,
 • ograniczenia do niezbędnego minimum zajmowania terenu na obszarach leśnych i podmokłych,
 • transportu materiałów niezbędnych do budowy, który odbywa się przede wszystkim w obrębie wyznaczonego pasa drogowego,
 • wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z budowy na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane są prowadzone w pobliżu zbiorników wodnych,
 • przywiązywania szczególnej wagi do zabezpieczania środowiska przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i maszyn budowlanych,
 • przenoszenia na nowe stanowiska fauny i flory żyjących w siedliskach kolidujących z budową,
 • monitorowania budowy przez przyrodników – m.in. ornitologów, ichtiologów, herpetologów, entomologów, botaników, chiropterologów w zależności od specyfiki budowy i występujących na niej gatunków chronionych,
 • zatrzymywania robót budowlanych w przypadku pojawienia się w strefie inwestycji zwierząt,
 • realizacji harmonogramu i cyklu prowadzenia prac w sposób ściśle skorelowany z cyklem przyrodniczym,
 • prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem wyłącznie w ciągu dnia,
 • gospodarowania materiałami i odpadami w oparciu o zasadę 3R (reduce, reuse, recycle – ogranicz, użyj ponownie, oddaj do odzysku),
 • redukcji do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym,
 • ograniczenia prędkości jazdy w obrębie placu budowy i w okolicy,
 • przygotowania placów budowy na nieprzewidziane sytuacje awaryjne i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt potrzebny na wypadek skażeń.