GRI:

Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2021 rok, przyjętymi w grudniu 2020 roku, wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 4,0% względem spadku o 4,6% w roku 2020. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) wskazuje na możliwość realizacji nieco bardziej optymistycznego scenariusza. Zgodnie z prognozami opublikowanymi w pierwszej połowie lutego 2021 roku, wzrost PKB w bieżącym roku wyniesie w Polsce 4,3%. Według prognozy recesja ma potrwać do pierwszego kwartału 2021 roku, kiedy to PKB zmniejszy się o 1,4%, aby następnie powrócić na ścieżkę wzrostu. PKB w drugim kwartale 2021 roku ma wzrosnąć o 9,9%. Prognozy IPAG zostały sporządzone przy założeniu, że w drugim kwartale 2021 roku przestanie obowiązywać większość obostrzeń. Przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa, zakłada na obecny rok inflację na poziomie 1,8% względem 3,4% odnotowanej w ubiegłym roku. Analogiczna prognoza IPAG wskazuje na możliwość spadku inflacji w 2021 roku do poziomu 2,5%. Głównym źródłem wzrostu będą podwyżki cen energii elektrycznej, a tempo inflacji powinno systematycznie maleć w pierwszej połowie roku.

W styczniu 2021 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne „Umowy Partnerstwa” dotyczące alokacji środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2021-2027. Proponowana wartość środków zalokowanych do Polski wynosi 76 miliardów euro w cenach bieżących względem 82,5 miliarda euro w cenach bieżących, które trafiły do Polski w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Na program Infrastruktura i Środowisko przeznaczono 25,1 miliarda euro, w porównaniu do 27,4 miliarda euro w poprzedniej perspektywie finansowej. Polska, mimo spadku wartości alokacji, pozostanie największym beneficjentem środków unijnych. Choć struktura podziału alokacji na poszczególne działania jest nieznana, to oczekiwana skala wsparcia w obszarze projektów infrastrukturalnych powinna pozwolić na utrzymanie znaczącej roli środków unijnych w rozwoju polskiego sektora budowlanego w najbliższych latach. Rozpoczynająca się perspektywa budżetowa będzie pierwszą, w której inwestycje kolejowe uzyskają priorytet nad inwestycjami drogowymi.

Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji będzie Fundusz Odbudowy. Polska otrzyma 23,1 miliarda złotych, z czego 18,9 miliarda złotych ma zostać przekazane przed 2022 rokiem, a reszta do końca 2023 roku. Dodatkowo Polska dostanie 34,2 miliarda złotych w formie pożyczek.

Prognozy dla rynku budowlanego, mimo trudności gospodarczych, są dobre. Kwoty przeznaczane na inwestycje przez GDDKiA oraz PKP PLK w 2021 roku powinny wzrosnąć. Pod koniec 2020 roku podwyższyła się średnia wartość portfela zamówień wśród wykonawców aktywnych na rynkach drogowym i kolejowym, natomiast spółki z dużą ekspozycją na segment kubaturowy zanotowały spadek wartości portfela zamówień. Na początku bieżącego roku liczba ogłaszanych kontraktów może być niewielka z uwagi na początek nowej perspektywy unijnej oraz wciąż toczące się konsultacje poświęcone wyborowi projektów, mających otrzymać pochodzące z tych środków dofinansowanie. Kolejna niepewność dotyczy inwestycji finansowanych przez samorządy lokalne, których przychody mogą zostać ograniczone z powodu pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Rozpoczął się I etap Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny (CPK), który potrwa do 2023 roku, a jego wartość wyniesie 13 miliardów złotych. Obecnie trwa badanie gruntów i przygotowywanie szczegółowej mapy terenu. Wcześniej spółka CPK zawarła umowy na doradztwo strategiczne z Portem Lotniczym Incheon z Seulu oraz na wykonanie badań środowiskowych. W ubiegłym roku, z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych przez oferentów, nie został wyłoniony wykonawca master planu. Proces jego wyboru powinien zakończyć się w pierwszym kwartale br. W grudniu 2020 roku rozpoczął się wykup gruntów pod budowę CPK. Oprócz inwestycji w infrastrukturę lotniskową, plan budowy CPK zakłada również szereg inwestycji kolejowych i drogowych. Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących budowie CPK. Planowane jest wybudowanie 1 800 kilometrów nowych linii kolejowych oraz 400 kilometrów dróg ekspresowych, w ramach których mieści się między innymi budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S50) i drogi S10 na odcinku Toruń - Naruszewo.