Jakość zastosowanych materiałów budowlanych i dokładność realizacji poszczególnych etapów budowy bezpośrednio wpływa na użytkowanie danego obiektu i jego bezpieczeństwo. Tym samym odpowiedzialność generalnego wykonawcy obejmuje cały cykl życia obiektu – od projektowania, poprzez wykonawstwo, aż do utrzymania obiektu w trakcie użytkowania.

W Grupie Budimex obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi m.in. system zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001, system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z ISO 45001 oraz system zapewnienia jakości oparty na wymaganiach natowskiego standardu AQAP 2110.

Jednolite procedury dotyczące jakości obowiązują na wszystkich kontraktach realizowanych przez Grupę Budimex. Certyfikaty i kolejne akredytacje, jakie uzyskuje to wynik pracy wielu osób zaangażowanych w zapewnienie najwyższej jakości realizowanych budów.

Grupa dysponuje procedurami, które regulują prowadzenie kontroli jakości na budowach i zarządzanie jakością mieszanek mineralno-asfaltowych, betonowych oraz kruszyw. Dotyczą one także pozyskania i wykorzystania danego surowca na różnych etapach procesu budowlanego, a także wskazują działania, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia odstępstw od normy.

W 2020 roku bieżącą kontrolę jakości prac oraz wyrobów budowlanych na wszystkich etapach, również w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, sprawowało łącznie 27 jednostek laboratoryjnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju i wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, odpowiadającą międzynarodowym standardom. Wiodącym laboratorium Grupy Budimex jest Laboratorium Centralne, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1414. Stosuje ono 50 akredytowanych metod badawczych. W 2020 roku rozszerzono i zaktualizowano łącznie 9 metod. Także w ubiegłym roku Laboratorium Centralne zostało doposażone w specjalistyczne urządzenia, m.in.: reometr dynamicznego ścinania (DSR) oraz duktylometr, przyrząd służący do badań lepiszczy asfaltowych. Na jednym z kontraktów do obsługi badań laboratoryjnych zakupiono zestaw kontenerów oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną, stanowiącą źródło energii odnawialnej.

System zarządzania laboratoriów jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Poza bieżącą kontrolą laboratoryjną, jednostka aktywnie wspiera Dział Innowacji oraz angażuje się w realizację projektów badawczo-naukowych we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi, m.in. Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, a także z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

Praca laboratoriów opiera się na wysoko wykwalifikowanym personelu, który stale doskonali posiadane kompetencje, m.in. biorąc udział w szkoleniach technicznych i menedżerskich. Eksperci ds. jakości chętnie dzielą się praktyczną wiedzą techniczną w trakcie wewnętrznych szkoleń dla laboratoriów oraz kadry inżynierskiej w ramach „Akademii Budimex”.

Obszar 6: Zapewnienie najwyższej jakości realizacji
maksymalizacja wskaźnika Quality Conformance* (QC) wartość wskaźnika Quality Conformance (QC) ≥100% poziomu z poprzedniego okresu cel osiągnięty wartość wskaźnika QC za rok 2020 wyniosła 96,1% vs 94,6% za 2019 rok.

* Wskaźnik oceny zgodności wyników badań z obowiązującymi standardami jakości.