Wszelkie informacje na temat „Kodeksu Etyki” i „Polityki Compliance” są dostępne w intranecie Grupy Budimex. Od 2017 roku zagadnienia compliance i wchodząca w jego skład etyka stanowią element cyklicznych szkoleń dla pracowników.

Wszyscy pracownicy Grupy Budimex mają dostęp do informacji oraz narzędzi umożliwiających im zgłaszanie zauważonych naruszeń i nieprawidłowości. Są to:

telefon alarmowy compliance (+48 789 404 104),
adresy mailowe: compliance@budimex.pl i etyka@budimex.pl,
platforma elektroniczna pozwalająca na dokonanie anonimowego zgłoszenia,
możliwość osobistego zgłoszenia Koordynatorowi ds. Zgodności albo jego Zastępcy.

Zdarzają się też zgłoszenia np. w formie listów wysłanych bezpośrednio do Prezesa Zarządu lub Członków Zarządu Budimex S.A. – Jednostki Dominującej w Grupie Budimex. W takim przypadku są one przekazywane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich rozpatrzenie.

Jeśli osoba zgłaszająca wyrazi taką wolę, pozostaje anonimowa, otrzymuje również zapewnienie, że w związku ze zgłoszeniem nie grożą jej żadne konsekwencje służbowe. Koordynator ds. Zgodności we współpracy z Komitetem Zgodności i/lub Biurem Kontroli Wewnętrznej szczegółowo analizuje każde zgłoszenie z zachowaniem standardów poufności. Każdy przypadek naruszenia jest pisemnie odnotowywany wraz z rekomendacjami lub wytycznymi do podjęcia dalszych działań przez komórkę organizacyjną, której dotyczy zgłoszenie. Koordynator ds. Zgodności jest zobowiązany do cyklicznego przekazywania raportów z zawiadomień do Zarządu i Rady Nadzorczej z podaniem informacji, jakie działania zostały podjęte w celu wyjaśnienia danego zgłoszenia (nie rzadziej niż za okres trzech miesięcy). Dodatkowo Komitet Audytu Rady Nadzorczej ma prawo w każdej chwili zażądać raportu za dany okres.

Lista zgłoszeń naruszeń „Kodeksu Etyki” / „Polityki Compliance” w 2020 roku:

  • prawdopodobieństwo nieprawidłowych zachowań dyrektora kontraktu w stosunku do podwykonawców polegające na preferowaniu określonych firm,
  • prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników zagranicznych przez jednego z podwykonawców,
  • prawdopodobieństwo niewłaściwego zachowania przełożonego wobec pracownika,
  • informacja dotycząca niewłaściwego zachowania pracownika w stosunku do byłej małżonki,
  • prawdopodobieństwo włamania się do systemu informatycznego Budimeksu,
  • zatrzymanie przez policję pracownika firmy zewnętrznej (sprawy rodzinne),
  • zwrócenie przez pracownika uwagi na używanie przez niektóre osoby słów, które mogą być obraźliwe.

W odniesieniu do nieprawidłowości w zachowaniu kierownika kontraktu oraz pracowników podwykonawcy zgłoszone naruszenia nie zostały potwierdzone. Żadne z tych zdarzeń nie doprowadziło do strat finansowych w Grupie Budimex. W pozostałych przypadkach pracownicy zostali pouczeni o konieczności prawidłowych zachowań, nawet w relacjach pozasłużbowych.

2019 2020
liczba potwierdzonych incydentów korupcyjnych 0 0
odsetek pracowników zapoznanych z polityką i procedurami antykorupcyjnymi 1 1
odsetek dostawców, którzy zapoznali się z polityką i przepisami antykorupcyjnymi (zapisy umowne) 1 1