Indeks GRI

Wskaźniki na stronie:

GRI:

Numer wskaźnika Tytuł wskaźnika Komentarz/miejsce w raporcie
Ujawnienia profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji
Grupa Budimex
GRI 102-2 Główne marki, produkty lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja i nazwy tych krajów
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacj
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Informacja o pracownikach
GRI 102-9 Łańcuch wartości
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw
GRI 102-11 Zasada ostrożności
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
Etyka i uczciwość
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów
GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w określaniu celów, wartości i strategii rozwoju organizacji
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
Informacje o raporcie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt
Brak
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
Brak
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu
Aldona Orłowski Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa Polska aldona.orlowski@budimex.pl tel.: (+48) 22 623 60 00
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102-56 Weryfikacja zewnętrzna
Ujawnienia szczegółowe dotyczące istotnych tematów
Aspekty ekonomiczne
Obecność na rynku
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi
Zapobieganie korupcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 205-1 Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka
GRI 205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych
Aspekty środowiskowe
Materiały i surowce
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości
GRI 301-2 Wykorzystane przetworzone materiały początkowe
Energia
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 302-1 Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz organizacji - pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
GRI 302-3 Intensywność zużycia energii
Woda i ścieki
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 303-3 Pobór wody
Bioróżnorodność
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi
GRI 304-2 Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi
GRI 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane
Emisje
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych)
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary zużytych przez organizację)
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych
Odpady
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 306-3 Wytworzone odpady
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Ocena środowiskowa dostawców
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych
GRI 308-2 Znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ na środowisko w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania
Aspekty społeczne
Zatrudnienie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności (np. ubezpieczenia, opieka zdrowotna etc.)
GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć
BHP
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-9 Urazy związane z pracą
GRI 403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą
Szkolenia i edukacja
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej
Różnorodność i równość szans
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia działalność
Niedyskryminowanie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych
Prawa człowieka
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 411-1 Przypadki naruszeń praw ludności rdzennej
GRI 412-3 Całkowita liczba i udział procentowy ważnych umów inwestycyjnych, które uwzględniają zapisy dotyczące praw człowieka lub które zostały sprawdzone pod kątem zgodności z prawami człowieka
Społeczności lokalne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie interesariuszy)
GRI 413-2 Działania mające znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne
Ocena społeczna dostawcy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 414-1 Nowi dostawcy, którzy zostali sprawdzeni pod kątem spełniania kryteriów społecznych
GRI 414-2 Negatywne społeczne oddziaływania w łańcuchu dostaw i podjęte działania
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 416-1 Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta
GRI 416-2 Przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
GRI 419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami
Suplement sektorowy
GRI CRE6 Część (odsetek) organizacji działająca w zgodzie z międzynarodowymi systemami zarządzania BHP (np. ISO18000)
GRI CRE8 Certyfikacja nawiązujących do zrównoważonego rozwoju nowych obiektów, eksploatacji istniejących i rozbiórki likwidowanych