home

1 | LIST PREZESA

„Zielona energia to obszar, który będzie wymagać w najbliższych latach ogromnych inwestycji, a my jako firma posiadamy kapitał, który pozwoli na ich realizację w niezbędnej skali.”

Prezes Zarządu Budimex SA
Artur Popko

2 | O GRUPIE BUDIMEX

Grupa Budimex to strategiczny partner dla biznesu i państwa w obszarze budownictwa. Jako jeden z największych generalnych wykonawców w Polsce oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego czy ekologicznego. Poprzez spółki zależne posiada kompleksową ofertę w zakresie utrzymania dróg, obsługi technicznej budynków oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

o grupie
molekuły

3 | STRATEGIA GRUPY BUDIMEX

Grupa Budimex niezmiennie koncentruje się na rozwijaniu silnego, wartościowego oraz różnorodnego portfela zleceń, opartego na inwestycjach wpływających na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Aby zbudować stabilne fundamenty do realizacji celów strategicznych, wykracza poza tradycyjne obszary działalności przedsiębiorstwa budowlanego.

Łańcuch wartości Grupy BudimexStrategia CSR 2021-2023 Grupy Budimex

4 | GRUPA BUDIMEX W 2022 R.

W ostatnim roku Grupa Budimex zrealizowała liczne projekty drogowe, infrastrukturalne, kolejowe, wodne, energetyczne, przemysłowe czy badawczo-rozwojowe. Zainwestowała również w elektromobilność i projekty OZE, włączając się tym samym w krajową transformację energetyczną. Wyniki finansowe za 2022 rok to odzwierciedlenie szerokiego zakresu aktywności oraz zaangażowania biznesowego Grupy.  

Charakterystka działalności operacyjnej Grupy BudimexFinanse Grupy Budimex w 2022 roku
Grupa Budimex

5 | ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Grupa Budimex przeprowadziła rozpoznanie potencjalnie istotnych zagadnień, wynikających z dobrych praktyk i regulacji, w tym wytycznych OECD oraz unijnej dyrektywy o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). W procesie identyfikacji uwzględnione zostały zagadnienia dotyczące praw człowieka.

istotność informacji

7 | ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez politykę klimatyczną i środowiskową Unii Europejskiej, Grupa Budimex przeprowadziła szczegółową weryfikację prowadzonej działalności pod kątem oddziaływania na środowiskowo naturalne.

8 | ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

W Grupie Budimex obowiązują dokładnie sprecyzowane zobowiązania, cele, wskaźniki i zasady regulujące zarządzanie wpływem organizacji na klimat i środowisko, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Jako podmiot odpowiedzialny, działający w sposób zrównoważony, Grupa określiła zasady efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także promowania odpowiedzialności ekologicznej wśród pracowników i partnerów.

Zarządzanie obszarem środowiskowymZmiany klimatyczne i długofalowe perspektywy dla biznesu GrupyWpływ na otoczenie lokalne i bioróżnorodnośćOchrona przyrody w łańcuchu dostaw

9 | ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Tworzenie przyjaznego, stabilnego oraz bezpiecznego miejsca pracy to priorytety Grupy Budimex jako pracodawcy. Grupa wdrożyła szereg projektów realizujących potrzeby rozwojowe pracowników, wyrównujących szanse czy wspierających rozwój kobiet w branży budowlanej.

Atmosfera pracy i rozwój pracowników

10 | ZAGADNIENIA SPOŁECZNE W GRUPIE BUDIMEX

Grupa Budimex przywiązuje ogromną wagę do współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz ograniczania wpływu swojej działalności na najbliższe otoczenie. Chce być dobrym sąsiadem, przyczyniającym się do poprawy warunków życia beneficjentów realizowanych inwestycji. Grupa prowadzi również działalność sponsoringową i charytatywną – w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

Wpływ społeczny Grupy BudimexBudimex SA dla społeczeństwa
zag. połeczne

O SPRAWOZDANIU

Informacja na temat raportowania

Niniejszy raport niefinansowy za 2022 rok jest szóstym tego typu raportem spółki. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie opracowanego wewnętrznie modelu, opartego na wieloletnim doświadczeniu w zakresie raportowania skonsolidowanego informacji o działalności, danych niefinansowych oraz finansowych.

molekuły

ZAŁĄCZNIKI

W załącznikach prezentowane są pełne dane niefinansowe dla Grupy Kapitałowej i Budimex SA. Dostępna jest również pełna wersja Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2022.

Pobierz Sprawozdanie PLPobierz Sprawozdanie EN
en_USEnglish