Finanse Grupy Budimex w 2022 roku /
Skala działalności – sprawozdanie z sytuacji finansowej

GRUPA BUDIMEX W 2022 R.

Finanse Grupy Budimex w 2022 roku

SKALA DZIAŁALNOŚCI – SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

[GRI 201-1]

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE – INNOWACJE – STARTUPY

W dniu 31 grudnia 2022 roku aktywa Grupy Budimex wyniosły 7 387 208 tys. zł wobec 6 863 318 tys. zł na koniec 2021 roku (wzrost o 7,6%).
Aktywa trwałe ukształtowały się na poziomie 1 818 134 tys. zł, co stanowiło 24,6% aktywów Grupy ogółem. Były one o 145 721 tys. zł (o 8,7%) wyższe niż przed rokiem. Na zmianę ich wartości wpływ miały następujące czynniki:

W 2022 roku Grupa wyszła poza tradycyjne sfery działalności biznesowej, inwestując w spółki realizujące budowy farm wiatrowej i fotowoltaicznej. Wykorzystała także swoje doświadczenie i kompetencje wspierając rozwój niskoemisyjnego transportu.

  • Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych – wyniosły one 640 734 tys. zł, czyli zwiększyły się o 102 122 tys. zł (o 19,0%) w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku. Dodatni wpływ na ich wartość miał zakup i przyjęcie w leasing rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 198 318 tys. zł, oraz przejęcie kontroli nad spółkami Magnolia Energy Sp. z o.o., Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o. i Zakładu Przetwarzania Odpadów Zawisty Sp. z o.o. (w sumie 43 084 tys. zł). Jednocześnie wartość ich pomniejszyła amortyzacja w kwocie 132 817 tys. zł.
  • Wzrost wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które na koniec 2022 roku wyniosły 685 036 tys. zł (tj. 9,3% aktywów Grupy ogółem). Wartość ich była o 42 663 tys. zł (o 6,6%) wyższa niż na koniec 2021 roku, na skutek zwiększenia się salda ujemnych różnic przejściowych od pozycji po stronie zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku aktywa obrotowe Grupy Budimex wynosiły 5 569 074 tys. zł, czyli przyrosły o 378 169 tys. zł (o 7,3%) w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku.

Znaczące zmiany wielkości aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 roku w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku to:

  • Wzrost wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów – osiągnęły one poziom 3 249 369 tys. zł, czyli były o 533 574 tys. zł (o 19,6%) wyższe niż rok wcześniej.
  • Spadek należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, które ukształtowały się na poziomie 952 515 tys. zł. Ich stan był o 265 347 tys. zł (o 21,8%) niższy, głównie na skutek otrzymania przez spółki Grupy wcześniejszych płatności za wystawione faktury za wykonane roboty budowlane.
  • Niższa wycena kontraktów budowlanych, która wynosiła 532 484 tys. zł, czyli obniżyła się o 196 931 tys. zł (o 27,0%), do czego przyczyniło się zakończenie prac budowlanych i zafakturowanie całości wykonanych robót na kilku kontraktach infrastrukturalnych, energetycznych i kubaturowych realizowanych przez Budimex SA. Kontrakty te na koniec roku 2021 wykazywały podwyższone saldo niedofakturowania z uwagi na trwające odbiory robót i końcowe rozliczenia z inwestorami.

Struktura aktywów Grupy Budimex w tys. zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitały własne wynosiły 1 299 455 tys. zł (tj. 17,6% sumy bilansowej). Wartość ich była o 61 552 tys. zł (o 4,5%) niższa niż rok wcześniej. W 2022 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 548 129 tys. zł. Jednocześnie Budimex SA wypłacił pozostałą część dywidendy z zysku za 2021 rok w kwocie 599 191 tys. zł.

Na koniec 2022 roku zobowiązania długoterminowe Grupy wynosiły 1 029 009 tys. zł (lub 13,9% pasywów), czyli były o 5 168 tys. zł wyższe niż rok wcześniej. Zmiana ich stanu wynikała m.in. z niższego poziomu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Wyniosły one 148 706 tys. zł, tj. były o 6 563 tys. zł (o 4,2%) niższe niż na koniec poprzedniego roku. Niższe niż przed rokiem były także kaucje z tytułu umów na budowę – na poziomie 229 963 tys. zł, czyli o 6 625 tys. zł (2,8%) mniejsze niż na koniec 2021 roku. Wzrosły natomiast pozostałe zobowiązania finansowe o 10 731 tys. zł do poziomu 12 807 tys. zł, w wyniku powstania zobowiązania z tytułu odroczonej płatności za zakup udziałów w spółkach Magnolia Energy oraz Zakład Przetwarzania Odpadów Zawisty Sp. z o.o. Wzrosła także rezerwa na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia o 9 816 tys. zł, która obejmuje przede wszystkim dodatkową rezerwę na naprawy gwarancyjne.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy ukształtowały się na poziomie 5 058 744 tys. zł (68,5% pasywów), co oznacza że były o 580 274 tys. zł (o 13,0%) wyższe niż na koniec 2021 roku. Główną ich część stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 1 516 956 tys. zł, które były o 120 656 tys. zł (o 8,6%) wyższe niż rok wcześniej.

Inne główne zmiany w zakresie zobowiązań krótkoterminowych dotyczyły:

  • Wzrostu wartości przychodów przyszłych okresów. Wyniosły one 578 658 tys. zł i przede wszystkim w wyniku przyrostu otrzymanych zaliczek na roboty budowlano-montażowe z tytułu realizacji kontraktów były o 286 798 tys. zł (o 98,3%) wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku.
  • Spadku wyceny kontraktów budowlanych (stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami zafakturowanymi na inwestorów a rozpoznanymi w rachunku zysków i strat) o 94 970 tys. zł (o 6,0%) do poziomu 1 493 517 tys. zł na koniec 2022 roku.
  • Wzrostu rezerwy na straty na kontraktach budowlanych do poziomu 803 263 tys. zł, czyli o kwotę 288 476 tys. zł (o 56,0%), ze względu na nowo zidentyfikowane ryzyko wzrostu kosztów kilku kontraktów infrastrukturalnych w Budimex SA, wykazujących na koniec 2022 roku straty końcowe oraz wzrostu kosztów materiałów i robocizny odnotowane od momentu złożenia oferty do końca 2022 roku.
  • Wzrostu przychodów przyszłych okresów o 286 798 tys. zł, tj. o 98,3%.

Struktura pasywów Grupy Budimex w tys. zł

en_USEnglish