Wydatki operacyjne (OPEX)

Zgodność z taksonomią Unii Europejskiej

Wydatki operacyjne (OPEX)

Tabela 7. Odsetek wydatków operacyjnych (OPEX) zgodnych z systematyką

Wydatki operacyjne zgodne z systematyką w 2022 roku wyniosły 51,7 mln zł i były ponoszone w celu utrzymania we właściwym stanie maszyn, urządzeń, pojazdów i innych aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności zgodnej z systematyką. Największa pozycja dotyczyła utrzymania aktywów niezbędnych do prowadzenia gospodarki odpadami (37,1 mln zł).
Ponadto Grupa ponosiła w 2022 roku wydatki operacyjne w wysokości 36,7 mln zł związane z rodzajami działalności niekwalifikującymi się do systematyki.
Udział wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki w całości nakładów inwestycyjnych wyniósł w 2022 roku 61,57%, w tym udział wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką – 54,14%, a udział wydatków operacyjnych kwalifikujących się, ale niezgodnych z systematyką – 7,43%.

en_USEnglish