Mechanizmy skargowe i środki zaradcze

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Mechanizmy skargowe i środki zaradcze

[GRI 2-26]

System zgłaszania naruszeń został opisany w następujących dokumentach wewnętrznych:

Polityka Compliance
Instrukcja - "Zasady postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia Polityki Compliance oraz przeciwdziałanie naruszeniom"
10-01-05-09 "Współpraca ze społecznościamy lokalnymi na kontraktach"

Mechanizmy skargowe dla pracowników

Budimex SA posiada rozbudowany system zgłaszania naruszeń, za pośrednictwem którego wszyscy pracownicy mogą zgłaszać skargi lub wątpliwości, w tym dotyczące kwestii praw człowieka.

W ramach szkolenia pracowników Budimex SA przewidziana jest specjalna sesja poświęcona zagadnieniom Compliance i omówieniu kanałów zgłaszania zauważonych naruszeń i nieprawidłowości. W Budimeksie SA przewidziane zostały następujące kanały komunikacji Compliance:

Telefon alarmowy Compliance (+48 789 404 104)

platforma elektroniczna pozwalająca na dokonanie anonimowego zgłoszenia,
możliwość osobistego spotkania z dyrektorem ds. prawnych obszaru Compliance

Inne zgłoszenia, np. w formie listów wysłanych bezpośrednio do Prezesa Zarządu lub członków Zarządu Budimex SA, są przekazywane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich rozpatrzenie.

Osoba zgłaszająca może pozostać anonimowa, a w związku ze złożonym przez nią wnioskiem otrzymuje zapewnienie, że nie grożą jej żadne konsekwencje służbowe.

Platforma służąca do anonimowego przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów zapewnia bezpieczną i dwustronną komunikację w sprawie zgłoszenia. Po jego dokonaniu sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia oraz numer zgłoszenia. Po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego osoba zgłaszająca otrzymuje informację dotyczącą rozpoznania danej sprawy.

Zgłoszenia nie są wykorzystywane do podważania roli legalnych związków zawodowych i innych równoważnych organizacji pracowniczych w rozwiązywaniu sporów pracowniczych. Nie uniemożliwiają także ani utrudniają dostępu do sądów czy innych pozasądowych mechanizmów rozpatrywania skarg i zgłaszania naruszeń.

Dyrektor ds. prawnych obszaru Compliance współpracuje z Komitetem Zgodności i/lub Biurem Kontroli Wewnętrznej i szczegółowo analizuje każde zgłoszenie z zachowaniem zasad poufności.

Każdy przypadek naruszenia jest pisemnie odnotowywany, zawiera również rekomendacje lub wytyczne do podjęcia dalszych działań przez komórkę organizacyjną, której dotyczy zgłoszenie.

FBSerwis dąży do utrzymania najwyższych standardów działań, dlatego stworzył możliwość informowania o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących działalności za pomocą poufnego i bezpiecznego kanału przyjmowania zgłoszeń lub pisemnie na adres: FBSerwis SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, z dopiskiem COMPLIANCE.

W Mostostal Kraków SA wszelkie naruszenia w zakresie etyki zachowania bądź przypadki mobbingu lub dyskryminacji należy zgłaszać na specjalną skrzynkę e-mailową: complianceMK@mostostal.com.pl. Niniejsza skrzynka obsługiwana jest przez koordynatora ds. polityki Compliance w Mostostal Kraków SA, który zajmuje się rejestracją i rozpatrywaniem zgłoszeń wspólnie z Komitetem Zgodności Compliance, w skład którego wchodzą członkowie Zarządu spółki.

Na przestrzeni roku 2022 za pomocą wewnętrznych kanałów nie zostały zgłoszone przypadki dyskryminacji.

W okresie raportowania nie doszło do przypadków istotnych naruszeń zasad uczciwej konkurencji. Ponadto kontynuowane były szkolenia z zakresu Compliance, rozpoczęte w roku poprzedzającym okres raportowania. Kwestie szkoleń zostały opisane w rozdziale „Zagadnienia pracownicze w Grupie Budimex”.

Mechanizmy skargowe dla stron trzecich

Interesariusze Grupy Budimex mogą kontaktować się z Grupą w celu konsultacji wszelkich kwestii związanych z etyką i dobrymi relacjami za pomocą istniejących kanałów komunikacji z Grupą.

Grupa Budimex podchodzi z należytą starannością do wszelkich pozyskanych w ten sposób informacji, które każdorazowo przekazywane są do osób odpowiedzialnych za Compliance.

Zarządzanie negatywnymi wpływami

Grupa Budimex współpracuje w obszarze działań naprawczych. Zakres działań prewencji negatywnych wpływów uwzględnia zmiany w systemach, procesach (np. procesy należytej staranności w zakresie praw człowieka) i wewnętrznych procedurach. Działania te mają zapobiec podobnym negatywnym skutkom w przyszłości.

Każde zgłoszenie nieprawidłowości jest analizowane i w przypadku jego potwierdzenia podejmowane są odpowiednie działania w stosunku do osób dopuszczających się naruszenia. Wydawane są również właściwe zalecenia w obszarze, w którym do niego doszło.

Procedury postępowania zawierające zobowiązania do prowadzenia działań naprawczych z uwzględnieniem minimalnych gwarancji zostały opisane w następujących dokumentach i politykach Grupy Budimex:

  • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji,
  • Polityka Compliance,
  • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia polityki Compliance oraz przeciwdziałanie naruszeniom.
en_USEnglish