Antykorupcja

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Antykorupcja

[GRI 205-1] [GRI 205-3]

Wdrażając w życie Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Grupa Budimex przyjęła Politykę antykorupcyjną zawierającą:

 • obowiązanie do przeciwdziałania zjawisku korupcji,
 • uregulowanie kontroli wewnętrznej w obszarze antykorupcji – w tym ustanowienie systemu zgłaszania naruszeń,
 • zobowiązanie do prowadzenia szkoleń z zakresu antykorupcji mających na celu zapobieganie i wykrywanie potencjalnych zdarzeń korupcyjnych, zasad postępowania z naruszeniami oraz usuwania ich skutków.

Polityka antykorupcyjna wyposaża pracowników Grupy Budimex w jasno określone zasady postępowania mające na celu uniknięcie zdarzeń o charakterze korupcyjnym. Osią dla działań prowadzonych w tym obszarze przez Grupę Budimex jest przyjęta zasada zera tolerancji dla korupcji.

W związku z analizami ryzyka prowadzonymi w Grupie Budimex zidentyfikowano następujące obszary potencjalnie narażone na występowanie zjawisk korupcyjnych:

 • pozyskania i zawierania umów podwykonawczych,
 • relacji z inwestorami,
 • relacji z organami budowlanymi.

Identyfikacja ryzyk w zakresie korupcji dokonywana jest w ramach bieżącego procesu identyfikacji ryzyka opisanego w podrozdziale dotyczącym identyfikacji ryzyk w ramach procesów należytej staranności. W roku, za który składane jest niniejsze sprawozdanie niefinansowe (rozpoczęty 1.01.2022, zakończony 31.12.2022), za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji Compliance nie zgłoszono przypadków zdarzeń korupcyjnych.

Istotne wydarzenia pomiędzy zakończonym okresem sprawozdawczym a datą publikacji niniejszego raportu

1.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Raporcie bieżącym nr 6/2023 z 2 lutego 2023 r. Zarząd Budimex SA poinformował, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi z FBSerwis SA – Prezesowi Zarządu FBSerwis SA postawione zostały zarzuty w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Na obecnym etapie tego postępowania zgodnie z uzyskanymi informacjami ww. osoba pozostaje zatrzymana, czynności procesowe są w toku i brak jest decyzji w przedmiocie ewentualnego tymczasowego aresztowania. Wyżej wymieniony członek Zarządu FBSerwis SA pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu Budimex SA. Przekazane Budimeksowi informacje wskazują, że sprawa, w związku z którą toczy się postępowanie, nie ma związku ani nie dotyczy działalności operacyjnej Budimex SA.

2.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Raporcie bieżącym nr 8/2023 z 3 lutego 2023 r. Zarząd Budimex SA w nawiązaniu do raportu nr 6/2023 z 2 lutego 2023 r. poinformował, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi z FBSerwis SA – w stosunku do Prezesa Zarządu FBSerwis SA zostało wydane postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

3.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Raporcie bieżącym nr 9/2023 z 6 lutego 2023 r. Zarząd Budimex SA w nawiązaniu do raportu nr 6/2023 z 2 lutego 2023 r. oraz nr 8/2023 z 3 lutego 2023 r. poinformował, że Rada Nadzorcza FBSerwis SA podjęła decyzję o zawieszeniu w czynnościach na okres 2 miesięcy Prezesa Zarządu FBSerwis SA. Taka sama decyzja podjęta została przez Radę Nadzorczą Budimex SA.

4.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Raporcie bieżącym nr 15/2023 z 20 marca 2023 r. Zarząd Budimex SA poinformował, że zgodnie z uzyskanymi informacjami uchylony został wobec Prezesa Zarządu FBSerwis SA środek zapobiegawczy wymieniony w raporcie nr 8/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

Tematyka korupcji poruszana jest podczas szkoleń organizowanych dla nowo zatrudnionych pracowników „Witaj w Grupie”. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z korupcją oraz wewnętrzne regulacje mające na celu jej przeciwdziałanie i realizację przyjętej w spółce zasady zera tolerancji dla korupcji.

W listopadzie 2022 roku zorganizowane zostało szkolenie dla członków Zarządu pt. „Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem w Budimex SA”, którego przedmiotem były m.in. zagadnienia:

 • nadużyć pracowniczych w procesie inwestycyjnym,
 • nieuczciwej konkurencji w branży budowlanej,
 • korupcji,
 • wręczania i przyjmowania prezentów oraz dotyczące sponsoringu,
 • dobrych praktyk antykorupcyjnych, zwłaszcza podczas procesu pozyskiwania zamówień publicznych,
 • ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Szkolenie to zapoczątkowało cykl zajęć, które będą kontynuowane w 2023 roku dla poszczególnych grup pracowników.

en_USEnglish