Istotne zagadnienia

ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Istotne zagadnienia

[GRI 3-2] [GRI 3-3]
Zagadnienia z obszaru środowiskowegoNa czym polega wpływSposoby zarządzania zagadnieniem
Poziom emisji gazów cieplarnianychWpływ Grupy Budimex w tym obszarze polega na spalaniu paliw oraz zakupie energii elektrycznej i cieplnej, a także na działaniach wpływających na poziom emisji u innych organizacji w ramach łańcucha wartości Grupy, np. u podwykonawców. Emisje gazów cieplarnianych są bezpośrednio związane z zagadnieniem zmian klimatu. Więcej informacji o ryzykach płynących z tych zmian znajduje się w rozdziale „ Analiza ryzyk klimatycznych”.W Budimex SA obszar jest zarządzany w  wyniku realizacji celu Strategii CSR 2021-2023. Na obniżenie poziomu emisji wpływ mają m.in. zakup energii ze źródeł odnawialnych, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wprowadzanie rozwiązań z zakresu bezemisyjnej mobilności. Poziom emisji w pozostałych spółkach Grupy Budimex zarządzany jest poprzez optymalizację zużycia paliw i energii do bieżących prac oraz inwestycje w  zakresie elektromobilności. Szczegółowe informacje w zakresie zarządzania obszarem znajdują się w  podrozdziałach „Paliwa i energia” „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych”.
Poziom zużycia wodyWoda jest w Grupie Budimex zużywana jako surowiec w procesach produkcyjnych oraz przy świadczeniu usług budowlanych.Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu w ramach Strategii CSR 2021-2023. Redukcja jest osiągana poprzez działania takie jak odzysk wody opadowej na kontraktach.
Zagadnienia z obszaru społecznegoNa czym polega wpływSposoby zarządzania zagadnieniem
Przeciwdziałanie dyskryminacjiGrupa Budimex prowadzi politykę zero tolerancji dla wszelkich przejawów dyskryminacji. Wpływ jest generowany przede wszystkim poprzez prewencję zdarzeń niepożądanych.Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu w ramach Strategii CSR 2021-2023. Grupa Budimex posiada polityki regulujące ramy postępowania w obszarze etyki i praw człowieka. Pracownicy są informowani o obowiązującym w Grupie systemie zarządzania etyką oraz o ścieżkach służących do zgłaszania wątpliwości i naruszeń.
Rozwój i edukacjaWpływ w tym obszarze to przede wszystkim oferowane przez Grupę Budimex unikalne pogramy rozwojowe skierowane zarówno do obecnych pracowników, jak i do osób rozważających pracę w Grupie Budimex, a także do studentów kierunków budowlanych.Zagadnienie jest zarządzane poprzez oferowanie szerokiego zakresu programów edukacyjnych w ramach realizacji celu Strategii CSR 2021-2023.
Równość i różnorodność pracownikówWpływ w tym obszarze polega na tworzeniu środowiska pracy budującego kulturę różnorodności i równości.Obszar ten zarządzany jest poprzez wdrażanie polityk w obszarze różnorodności oraz prowadzenie działań mających na celu m.in. wyrównanie nierówności płacowych.
BHPObszar BHP jest szczególnie istotny dla Grupy Budimex. Wpływ w tym obszarze jest bezpośrednio związany z zarządzaniem bezpieczeństwem na kontraktach.Zagadnienie jest zarządzane poprzez realizację celu w ramach Strategii CSR 2021-2023. Grupa Budimex posiada szczegółowe polityki określające ramy postępowania w obszarze BHP. Wskaźniki BHP są monitorowane i poddawane analizie. Na podstawie wniosków ze statystyk i wypadków wdrażane są działania prewencyjne i naprawcze.
Jakość świadczonych usług budowlanychWpływ jest generowany poprzez kontrolę jakości świadczonych usług.Zagadnienie jest monitorowane za pomocą specjalnego wskaźnika jakości w ramach Strategii CSR 2021-2023. Zarządzanie zagadnieniem obejmuje m.in. procesy kontroli jakości.
InnowacjePotencjalny wpływ w ramach tego zagadnienia obejmuje wiele różnych aspektów ESG, które mogą być objęte działaniami w ramach projektów innowacyjnych.Zagadnienie zostało ujęte w celach Strategii CSR 2021-2023. Działania w obszarze objętym zagadnieniem skupiają się na innowacyjnych projektach pilotażowych prowadzonych za pomocą zasobów własnych Grupy Budimex oraz przy udziale partnerów i start-upów.
en_USEnglish