Istotne ryzyka

ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Istotne ryzyka

[GRI 3-2] [GRI 3-3]

Nadrzędnym dokumentem regulującym obszar identyfikacji ryzyk w Grupie Budimex jest „Polityka w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem w Grupie Budimex”. Jest ona wspierana szeregiem instrukcji i procedur regulujących poszczególne aspekty powiązane z procesem identyfikacji ryzyka. System identyfikacji ryzyk w Grupie Budimex składa się z przeglądu rocznego, półrocznego, przeglądów kwartalnych oraz miesięcznych. Grupa Budimex identyfikuje ryzyka, by móc je uwzględnić w budowaniu strategii rozwoju. Stanowią one istotny czynnik w jej definiowaniu, dlatego zgodnie z obecnie przyjętym kierunkiem rozwoju Grupy celem jest jak najszersza dywersyfikacja portfela zamówień w celu zapewnienia stałego wzrostu rentowności Grupy Budimex.

Tabela 4. W przeglądzie ryzyk za rok 2022 zidentyfikowano następujące istotne ryzyka:

RyzykoOpis ryzykaSposoby mitygacji ryzykaTrend
Pogorszenie koniunktury na rynku budowlanym w PolsceMożliwe przesunięcie w czasie przekazania lub ograniczenie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i kolejowych. Wysoka inflacja. Wzrost kosztów produkcji budowlanej. Wzrost cen paliw i energii.Ekspansja na nowe rynki zagraniczne. Dywersyfikacja działalności w Polsce, wejście w nowe obszary działalności, w tym w rynek odnawialnych źródeł energii.
Zmiany klimatuRyzyko związane z globalnym zjawiskiem zmian klimatycznych.Analiza ryzyk klimatycznych spowodowała bieżące działania Budimex SA nakierowane na minimalizowanie negatywnego wpływu na klimat, w tym:
  • inwestowanie we własne odnawialne źródła energii,
  • elektryfikację floty samochodowej,
  • poszukiwanie alternatywnych surowców, w tym surowców z recyklingu,
  • transparentną komunikację o wpływie Budimeksu SA na klimat,
  • realizację wybranych i dostosowanych do działalności spółki  Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - Agenda 2030.
 
Zmiany regulacyjne w obszarze ESG i ComplianceKonieczność dostosowania organizacji do przyjętych dyrektyw unijnych w obszarach prowadzonej działalności.Utworzono struktury oraz określono odpowiedzialności w ramach realizacji działań w obszarze ESG. Budimex SA na bieżąco monitoruje zmiany dotyczące raportowania ESG.
 
CyberzagrożeniaRyzyko wynika z globalnego nasilenia i coraz bardziej zaawansowanych form ataków hakerskich. Realizacja działań na podstawie bieżącej oceny ryzyka. Budowanie świadomości pracowników. Wdrożenie centrum operacyjnego bezpieczeństwa (SOC). Wdrożenie zabezpieczeń bazujących na rozwiązaniach chmurowych Microsoft.
 
Wystąpienie wypadku poważnego/śmiertelnegoSpecyfika prowadzonej działalności.W Grupie Budimex funkcjonuje Action Plan dotyczący prewencji wystąpienia wypadków. Określa on ramy działań mających na celu odpowiednie szerzenie wiedzy na temat BHP i wdrażanie najlepszych praktyk w tym obszarze. Na bieżąco prowadzony jest monitoring przestrzegania procedur BHP na kontraktach. Digitalizacja kontroli. Wdrażanie narzędzia Risk Radar do wskazywania kontraktów potencjalnie zagrożonych ryzykiem wystąpienia wypadku.
 
Utrata wizerunkuRealizacja projektów mających znaczący wpływ na otoczenie i utrudnienia życia codziennego lokalnych społeczności.Budowanie strategii komunikacji, identyfikacja interesariuszy oraz kluczowych kanałów komunikacji. Proaktywne reagowanie na zagrożenia reputacji i wizerunku pojawiające się w sieci. Rzetelne wywiązywanie się spółki z obowiązków dotyczących informowania rynku o istotnych dla inwestorów zdarzeniach dotyczących firmy. Rozwój różnorodnych form dialogu z interesariuszami.
 

Tło pod strzałkami: poziom ryzyka uwzględniający zastosowane mechanizmy kontroli:

Bardzo poważny
Poważny
Umiarkowany

Trend ryzyka rok do roku:

Ryzyko rośnie

Ryzyko stabilne

Ryzyko maleje

en_USEnglish