Strategia CSR 2021-2023 Grupy Budimex

STRATEGIA GRUPY BUDIMEX

Strategia CSR 2021-2023 Grupy Budimex

[TCFD_4c]

Grupa Budimex, mając na uwadze potrzeby lokalnych społeczności i środowiska naturalnego, w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem „Strategii CSR Grupy Budimex na lata 2021-2023” jest zwiększenie pozytywnego wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz ograniczenie wpływu negatywnego, zgodnie z przyjętymi definicjami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. „Strategia CSR Grupy Budimex na lata 2021-2023” została opracowana w podziale na sześć kluczowych obszarów odpowiedzialności:

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i klimat.
Dbamy o rozwój pracowników i satysfakcję z pracy.
Stawiamy na najwyższą jakość oraz innowacje.
Przeciwdziałamy nadużyciom.
Prowadzimy dialog i wspieramy lokalne społeczności.

Poziom realizacji działań Strategii CSR w 2022 roku

Bieżąca strategia w obszarze zrównoważonego rozwoju, tj. „Strategia CSR Grupy Budimex na lata 2021-2023”, przyjmuje do realizacji cele w zakresie sześciu istotnych obszarów wchodzących w skład klasyfikacji zagadnień ESG. Na przestrzeni 2022 roku Grupa Budimex utrzymała zakładany poziom szeregu przyjętych wskaźników, tym samym realizując założenia celów strategicznych, zwłaszcza w kontekście należytej staranności, etyki i BHP. W ramach zagadnienia przeciwdziałania zmianom klimatycznym Budimex SA sukcesywnie dostosowuje się do wyzwań stojących przed globalną populacją zarówno poprzez inwestycje w transformację energetyczną, jak i rozwijanie wewnętrznych narzędzi adaptacyjnych, a także spełnianie nowych wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania.

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2022 roku Grupa Budimex odnotowała spadek wskaźnika ciężkości wypadków do poziomu 0,17 względem poziomu 0,32 odnotowanego w 2021 roku. Wskaźnik częstości wypadków pozostał na poziomie 3,9, tj. podobnym do roku poprzedniego. Grupa Budimex podchodzi z należytą starannością do prewencji wypadków, o czym świadczy realizacja celu dotyczącego dodatkowego przeszkolenia osób na kontraktach z zakresu pierwszej pomocy (398 osób w 2022 roku, co stanowi 303% poziomu z 2021 roku). Grupa Budimex w ramach zadań strategicznych realizuje działania w zakresie dbałości o dobrostan pracowników. W 2022 roku 2956 pracowników Grupy uczestniczyło w ofercie szkoleń i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, przy czym 1370 brało udział w minimum jednym wydarzeniu (671 osób uczestniczyło w jednym wydarzeniu, 699 osób uczestniczyło w więcej aniżeli jednym wydarzeniu). Od lipca co tydzień organizacja zapewnia 2 godziny dyżuru psychologa dostępnego dla pracowników – łącznie 8 godzin miesięcznie. W 2022 roku – od lipca – odbyło się ponad 30 dyżurów. Przeprowadzono również 32 wydarzenia – webinaria, szkolenia, kursy – wzmacniające stan psychiczny oraz uświadamiające i budujące równowagę.

Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i klimat.

W 2021 i 2022 roku Grupa Budimex wykonała analizę ryzyk klimatycznych, której zadaniem jest wsparcie innych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Kategoryzacja ryzyk, zagrożeń i szans stosowana w analizie bazuje na wytycznych TCFD. Budimex SA opracował cele i polityki przedsiębiorstwa związane z łagodzeniem zmian klimatu. W ramach działań dążących do adaptacji do zmian klimatu inwestowano w odnawialne źródła energii, elektryfikację floty samochodowej oraz nowe maszyny i urządzenia.

Podjęto działania w zakresie wdrożenia polityki obiegu zamkniętego poprzez opracowanie metodologii odzysku odpadów budowlanych. W ramach realizacji celu związanego ze zrównoważonymi surowcami prowadzono działania na rzecz maksymalizacji wykorzystania technologii asfaltowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego. Dodatkowo w celu zachowania należytej staranności w obszarze środowiska prowadzono spotkania i rozmowy z partnerami biznesowymi na temat niskoemisyjnych i innowacyjnych produktów dostępnych na polskim rynku.

Dbamy o rozwój pracowników i satysfakcję z pracy.

Grupa Budimex realizuje szereg programów rozwojowych skierowanych zarówno do obecnej kadry, jak i studentów stawiających pierwsze kroki w sektorze budownictwa. W 2022 roku 279 praktykantów skorzystało z oferty Budimeksu SA. Zorganizowaliśmy 85 wydarzeń edukacyjnych skierowanych do przyszłych pracowników sektora budowlanego. W celu zapewnienia równych szans w zatrudnieniu monitorujemy i sukcesywnie zmniejszamy nierówności i lukę płacową. W 2022 roku Grupa Budimex dokonała kalkulacji skorygowanej luki płacowej, która wynosi -1,9%. Stawiamy na najwyższą jakość oraz innowacje.
Budimex SA dba o najwyższą jakość realizowanych usług. Realizacja celu ciągłego podnoszenia jakości usług monitorowana jest wskaźnikiem Quality Control, którego poziom wyniósł w 2022 roku 96,9%, co stanowi poprawę względem 2021 roku o 2 pp. Poziom ten realizuje cel jakościowy dla Budimeksu SA na 2022 rok. W 2022 roku Budimex SA zrealizował szereg celów dotyczących Strefy Innowacji – w ostatnim roku zgłoszono 147 projektów innowacyjnych, z których 18 zostało wdrożonych.

Stawiamy na najwyższą jakość oraz innowacje.

Budimex SA dba o najwyższą jakość realizowanych usług. Realizacja celu ciągłego podnoszenia jakości usług monitorowana jest wskaźnikiem Quality Control, którego poziom wyniósł w 2022 roku 96,9%, co stanowi poprawę względem 2021 roku o 2 pp. Poziom ten realizuje cel jakościowy dla Budimeksu SA na 2022 rok.
W 2022 roku Budimex SA zrealizował szereg celów dotyczących Strefy Innowacji – w ostatnim roku zgłoszono 147 projektów innowacyjnych, z których 18 zostało wdrożonych.

Przeciwdziałamy nadużyciom.

W 2022 roku w ramach programu „Witaj w Grupie” zostały przeprowadzone szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników. Podczas kursów przedstawione zostały kluczowe zagadnienia Compliance, w tym m.in. „Znaczenie Compliance dla funkcjonowania spółki”, omówienie obowiązującej Polityki Compliance, istotnych obszarów materializacji ryzyk prawnych w obszarze Compliance, tj. korupcji, konfliktu interesów i nadużyć finansowych, oraz w zakresie istniejących w spółce kanałów komunikacji Compliance. W listopadzie 2022 roku zorganizowane zostało szkolenie dla członków Zarządu pt. „Wybrane elementy zarządzania bezpieczeństwem w Budimex SA”, którego przedmiotem były m.in. zagadnienia:
• nadużyć pracowniczych w procesie inwestycyjnym,
• nieuczciwej konkurencji w branży budowlanej,
• korupcji,
• wręczania i przyjmowania prezentów oraz dotyczące sponsoringu,
• dobrych praktyk antykorupcyjnych, zwłaszcza podczas procesu pozyskiwania zamówień publicznych,
• ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Wydarzenie to zapoczątkowało cykl szkoleń, które będą kontynuowane w 2023 roku dla poszczególnych grup pracowników.

W ramach funkcjonujących w Grupie Budimex procesów należytej staranności kluczowym elementem jest monitoring efektywności procesowania zgłoszeń. W 2022 roku nie odnotowano zgłoszonych ani potwierdzonych przypadków naruszeń standardów etyki.

Prowadzimy dialog i wspieramy lokalne społeczności.

W 2022 roku Grupa Budimex zrealizowała wszystkie cele dotyczące dialogu i współpracy ze społecznościami lokalnymi, prowadząc m.in. trzy stałe kampanie informacyjne poświęcone dobrym praktykom firmy z obszaru społecznego i środowiskowego. W 2022 roku przeprowadzono 24 sesje dialogu z interesariuszami, które uzależnione były od ich potrzeb, na rzecz prowadzonych kontraktów, a także szereg kampanii informacyjnych dla społeczności lokalnych dotyczących konkretnych projektów. Na przestrzeni 2022 roku odbyły się trzy spotkania Komitetu CSR nadzorujące poziom realizacji zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju w Grupie Budimex. Pracownicy Grupy Budimex w 2022 roku angażowali się w szereg projektów prospołecznych i wolontariackich – odnotowano zaangażowanie 87 wolontariuszy w ramach wolontariatu pracowniczego.
Ponadto poszczególne cele jakościowe założone w Strategii CSR realizowane są poprzez prowadzenie działań, których opisy znajdują się w rozdziałach tematycznych.

en_USEnglish