Atmosfera pracy i rozwój pracowników /
Rozwój, awans i szkolenia 

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Atmosfera pracy i rozwój pracowników

Rozwój, awans i szkolenia

[GRI 404-2] [GRI 404-3]

Zasady realizacji szkoleń w Grupie Budimex są regulowane wewnętrznie. Proces planowania rozwoju pracowników jest częścią procesu oceny i stawiania celów na dany rok. Indywidualne potrzeby szkoleniowo-rozwojowe pracowników określane są w trakcie dyskusji pracownika z przełożonym, w ramach planowania jego rozwoju. Na podstawie ustalonych celów rozwojowych Biuro Rozwoju i Systemów HR opracowuje niezbędne działania szkoleniowo – rozwojowe.

W Grupie Budimex funkcjonują instrukcje operacyjne, których zakres reguluje: tematykę szkoleń, uprawnień zawodowych, dofinansowanie nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych.

Działania rozwojowe są realizowane według modelu 70:20:10 – 70% to rozwój poprzez realizację zadań w praktyce, 20% przy wsparciu innych (np. przełożonego, coacha, mentora itp.), a 10% poprzez szkolenia.

Mówiąc o działaniach szkoleniowych, trzeba zaznaczyć, że część grupy trenerów stanowią sami pracownicy firmy (trenerzy wewnętrzni). Są to eksperci, którzy na co dzień zajmują się problematyką będącą tematem szkolenia. Dzięki temu oferta edukacyjna jest efektywnie dopasowywana do specyfiki działalności firmy i wprost odpowiada na potrzeby rozwojowe pracowników. Dodatkowo buduje i promuje kulturę dzielenia się wiedzą w Grupie Budimex.

Programy rozwojowe w Grupie Budimex

Procesy coachingowe

Procesy coachingowe w Grupie Budimex oferowane są nie tylko najwyższej kadrze menadżerskiej, ale również menadżerom średniego szczebla. Procesy te realizowane są zarówno w jednostkach centralnych, jak i produkcyjnych. Coaching ma na celu rozwijanie u uczestnika kompetencji wskazanych do wzmocnienia przez pracownika lub jego przełożonego. Taki system pozwala na osiągnięcie trwałych zmian w zachowaniu i postawie pracownika, prowadzących do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Coaching w Grupie Budimex realizowany jest na podstawie określonego procesu i ma charakter poufny. W tym zakresie firma współpracuje z kilkunastoma coachami zewnętrznymi. Każdorazowo pracownik Budimeksu SA ma możliwość wybrania coacha spośród kilku ekspertów, a następnie odbycia spotkań zapoznawczych/próbnych. Na tej podstawie zapada decyzja o wyborze coacha, a następnie realizowana jest właściwa część procesu coachingowego, na który składa się 7 sesji (plus minus 2). Na każdym etapie procesu pracownik ma dostęp do opracowanych materiałów informacyjnych, a także możliwość kontaktu ze specjalistą ds. rozwoju i szkoleń. Jest to wysoko ceniona forma rozwoju wśród naszych pracowników.

Procesy mentoringowe

Nowy projekt rozwojowy w Budimeksie SA uruchomiony został w 2022 roku. Proces mentoringowy w Grupie Budimex ma charakter formalny i wystandaryzowany. Został stworzony we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Ma na celu wspieranie rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego każda ze stron buduje celową i partnerską relację. Wdrożenie procesu mentoringowego ma przekładać się na osiąganie celów biznesowych, ale również budować nowe kompetencje oraz rozwijać potencjał mentora i mentee.

W ramach wdrożonej inicjatywy rolę mentorów objęło kilkunastu pracowników. Zarówno dla mentorów, jak i mentee przygotowaliśmy proces wzmacniania kompetencji i umiejętności: cykl szkoleń, webinarów, a także materiały informacyjne („Przewodnik mentora”, „Przewodnik mentee”) i edukacyjne odnośnie do projektu oraz ich roli.

W Budimeksie SA dostrzegamy wiele potencjalnych korzyści związanych z implementacją tego procesu w organizacji, w związku z czym zakładamy kontynuowanie projektu w najbliższym czasie z kolejnymi pracownikami.

Akademia Kontraktowca

Program zaprojektowany dla specjalistów oraz ekspertów nowo zatrudnionych w Grupie Budimex oraz tych z wieloletnim stażem w organizacji. Akademia ma na celu zbudowanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie warunków kontraktowych oraz budowanie mocnego zespołu ekspertów będących silnym partnerem biznesu i  wymieniającego się doświadczeniem. Program nie tylko wspiera rozwój wiedzy i umiejętności w Biurze Warunków Kontraktowych, ale także wspiera rekrutacje wewnętrzne w organizacji, pozwalając na zmianę ścieżki kariery osobom, które chcą się rozwijać w tym kierunku.

Program rozwojowy Akademii realizowany jest w czterech blokach, tj. warunki kontraktowe, aspekty prawne, efektywność zawodowa i efektywność osobista. Warsztaty prowadzone są zarówno przez trenerów wewnętrznych, jak i ekspertów zewnętrznych. W szkoleniach realizowanych w pierwszej edycji 2022/2023 wzięło udział 25 osób.

Akademia Młodego Inżyniera

Program skierowany do nowo zatrudnionych pracowników na stanowiskach Inżynier Stażysta i Inżynier Budowy. Jego celem jest sprawne wdrożenie tych osób do pracy w organizacji. Akademia Młodego Inżyniera standaryzuje również kluczowe kompetencje wymagane od inżynierów oraz pozwala im efektywniej działać zgodnie z zasadami obowiązującymi w Grupie Budimex. Program realizowany jest w trzech blokach tematycznych: efektywność osobista, efektywność zawodowa i bezpieczeństwo na budowie. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 90 osób.

Akademia Inżyniera

to cykl szkoleń prowadzony przez wewnętrznych oraz zewnętrznych ekspertów w danej dziedzinie, wdrożony w organizacji z myślą o kadrze pracującej na kontraktach. Ich uczestnicy mogą poszerzać oraz aktualizować swoją wiedzę techniczną, a także wymieniać się dobrymi praktykami z pozostałymi osobami biorącymi udział w projekcie. Uwzględniając kluczowy kierunek strategiczny organizacji, jakim jest bezpieczeństwo, Akademię Inżyniera w 2022 roku wzmocniliśmy o moduł poświęcony Naradom Koordynacyjnym. We współpracy z biznesem, a także BHP, powstał cykl szkoleń – „Ja jako Kierownik Budowy”. W ubiegłym roku w Akademii wzięły udział 433 osoby.

Akademia Kierownika Kontraktu

wspiera nowo mianowanych kierowników kontraktu oraz osoby przygotowywane do awansu na to stanowisko w zdobywaniu wiedzy, kompetencji merytorycznych, a także umiejętności menadżerskich związanych z prowadzeniem kontraktu i zarządzaniem zespołem.

Program Akademii podzielony jest na kilka etapów, w tym m.in. warsztaty wewnętrzne będące spotkaniami z pracownikami danego obszaru. Dzięki temu uczestnicy programu mają możliwość poznania całego procesu zarządzania kontraktem budowlanym, a także wymianę doświadczeń i uzyskanie informacji od najlepszych ekspertów w firmie. Poza wiedzą merytoryczną, dotyczącą standardów Budimex SA, dla osób biorących udział w Akademii przygotowano warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w biznesie, negocjacji, a także zarządzania zespołem. Dodatkowo mogą one uczestniczyć w kafeterii szkoleń, które wspierają ich w rozwijaniu indywidualnych potrzeb. Warto dodać, że specjalista ds. rozwoju i szkoleń – jako opiekun akademii – zapewnia odpowiednie wsparcie wszystkim uczestnikom. W roku 2022 w programie udział wzięło 39 osób.

Programy rozwojowe w Grupie Budimex

„Super Lider”

to program, którego celem jest budowanie kompetencji przywódczych wśród menadżerów wyższego szczebla i kierowników poprzez wzmacnianie umiejętności komunikowania strategii, rozwijania podległych zespołów oraz angażowania pracowników do osiągania wspólnych celów. Składa się z trzech modułów, z których każdy prezentuje inny rodzaj stylu przywódczego. Uczestnicy „Super Lidera” przed rozpoczęciem zajęć grupowych przechodzą diagnozę klimatu organizacyjnego oraz stosowanych stylów przywódczych, aby na jej podstawie uzyskać informację zwrotną i wskazówki rozwojowe. W kolejnych krokach osoby biorące udział w programie doskonalą swoje umiejętności w trakcie warsztatów przeplatanych sesjami coachingowymi i master class oraz realizacją zadań wdrożeniowych. Każdy z uczestników otrzymuje też komplet materiałów do pracy nad rozwojem danego stylu przywódczego. Łącznie do trzech edycji programu „Super Lider” zaproszono ponad 200 menadżerów. Z kolei na etapie diagnozy informacji zwrotnej udzielało się ponad 1000 pracowników. Program realizowany jest we współpracy z partnerami biznesowymi – liderami na rynku usług konsultingowo-szkoleniowych.

„Schody Menadżerskie”

czyli ścieżka rozwoju umiejętności menadżerskich od początkującego menadżera do najwyższej kadry kierowniczej, uwzględniająca poziom zajmowanego stanowiska, dotychczasowe doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania na poszczególnych stopniach kariery. Program składa się z czterech etapów, które stopniowo poszerzają posiadaną przez uczestnika wiedzę. W katalogu programu znajduje się bogata oferta szkoleń realizowanych stacjonarnie oraz on-line przez trenerów zewnętrznych. Warsztaty odbywają się cyklicznie dla zamkniętych i otwartych grup szkoleniowych.

Webinary dla menadżerów w zakresie przywództwa

– są to 60/90-minutowe spotkania z udziałem ekspertów zewnętrznych. Ich celem jest inspirowanie menadżerów do rozwijania inteligencji emocjonalnej, dbania o dobrostan psychiczny, budowania relacji w zespołach, zwiększania swojej energii witalnej, a także efektywnego doceniania podwładnych.

„Murowany Sukces”

– istotną część podejmowanych działań szkoleniowych stanowią specjalne programy dla poszczególnych grup pracowników. Jednym z nich jest „Murowany Sukces”, czyli projekt wspierający rozwój zawodowy kobiet w Grupie Budimex, a także stwarzający możliwość zwiększania ich liczby na stanowiskach menadżerskich.

Program przeznaczony jest dla kobiet pracujących na kontraktach budowlanych oraz pełniących funkcje wspierające. „Murowany Sukces” daje możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności, a także rozwoju kompetencji. W  2022 roku do III edycji programu została zaproszona rekordowa liczba 47 uczestniczek – od specjalistek do menadżerek. Program składa się z czterech warsztatów, pomiędzy którymi uczestniczki będą realizowały zadania wdrożeniowe wspierające rozwój umiejętności nabytych w czasie szkolenia. W ramach projektu przewidziano cztery moduły: „Moje umiejętności, moje talenty, moje nowe ja”, „Moja efektywność osobista”, „Moje ja jako Menadżerka”, „Moja marka, mój autorytet”. Zajęcia prowadzone są przez zewnętrznych ekspertów. Pomiędzy spotkaniami zaplanowane są odpowiednio długie przerwy, tak by każda z uczestniczek projektu mogła wdrożyć w swojej codziennej pracy wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń.

„Rośnij w nieskończoność”

Program Rozwojowy „Rośnij w nieskończoność” to projekt dla osób z wysokim potencjałem do rozwoju, pracujących na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich. Głównymi celami programu są podnoszenie umiejętności, wzmocnienie kluczowych kompetencji przyszłości z zakresu inteligencji emocjonalnej, podejmowania decyzji oraz strategicznych aspektów zarządzania. Uczestnicy programu zdobytą wiedzę mogli pogłębiać podczas sesji wdrożeniowych „So WHOT”, gdzie dzielili się swoimi sukcesami, omawiali case studies i wspólnie poszukiwali właściwych rozwiązań. W trakcie programu uczestnicy otrzymali newslettery pogłębiające zagadnienia poruszane podczas warsztatów, a także dostęp do podcastów, webinarów i inspirujące MMS-y.

ESG

W związku z publikacją aktu prawnego Unii Europejskiej dot. Taksonomii Budimex SA oraz Ferrovial są zobowiązane do przeprowadzenia analizy działalności na potrzeby określenia swojego wkładu w realizację celów środowiskowych Taksonomii, m.in. ochronę klimatu czy adaptację do zmian klimatu. Celem Taksonomii jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez m.in. wprowadzenie kryteriów i wymagań do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do miana działalności zrównoważonej czy też wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości, co bezpośrednio ma się przekładać na podejmowanie jeszcze bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w zakresie działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska. W związku z tym Biuro Rozwoju i Systemów HR aktywnie wspierało organizację i pracowników w zdobywaniu wiedzy z zakresu ESG, Taksonomii oraz ochrony środowiska (gospodarka odpadami), które ze względu na istotność tematu zostały włączone do Akademii Inżyniera. W 2022 roku w firmie przeprowadzono cykl szkoleń zamkniętych oraz otwartych z zakresu Taksonomii i ESG. W tych szkoleniach wzięło udział blisko 130 pracowników.

„Kultura Informacji Zwrotnej” | „Ocena 360”

„Kultura Informacji Zwrotnej” to projekt od lat realizowany w Grupie Budimex, który ma niezmiennie istotne znaczenie w budowaniu kultury firmy. Poza działaniami, które na stałe zagościły w ofercie rozwojowej Budimeksu (webinary, pigułki wiedzy, ulotki), w ramach tej inicjatywy wykorzystano również animacje pokazujące, jak wielką moc ma informacja zwrotna oraz w jaki sposób wpływa nie tylko na wzrost jakości i efektywności pracy, ale także na relacje i współpracę w zespole.

W Budimeksie SA panuje przekonanie, że dobre funkcjonowanie firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują – zaangażowany i zmotywowany zespół jest znacznie bardziej efektywny. Dlatego w Budimeksie SA tak dużo miejsca poświęca się na budowanie kultury informacji zwrotnej wspierającej proces badania kompetencji kadry menadżerskiej. W ramach projektu wprowadzono proces „Oceny 360”. Głównym celem tego działania był wybór narzędzia, które umożliwi współpracownikom, podwładnym i przełożonym udzielanie informacji zwrotnej na temat pracy menadżerów, a także dostarczy osobom ocenianym wartościowej i obiektywnej informacji na temat ich mocnych stron oraz obszarów wymagających poprawy. Projekt „Ocena 360” opracowany został z należytą starannością, z uwzględnieniem kluczowych dla badania obszarów oraz przy udziale reprezentantów jednostek biznesowych i HR. Pieczę nad tą inicjatywą objęła grupa projektowa powołana po badaniu zaangażowania „Nauka i Rozwój”.

Webinary

Webinary stanowią stały element oferty szkoleniowo-rozwojowej Grupy Budimex. Są to spotkania z inspirującymi gośćmi – zarówno przedstawicielami świata sportu, nauki czy psychologii, jak i ekspertami z poszczególnych dziedzin. Planując tematykę webinarów, organizacja wsłuchuje się w potrzeby pracowników i reaguje na bieżące wydarzenia w kraju i na świecie. Proponuje się m.in. spotkania z zakresu dbałości o zdrowie psychiczne czy profilaktyki zdrowia dla kobiet i mężczyzn. Celem projektu jest także wspieranie naszych pracowników w pracy na rynkach międzynarodowych, a także wyposażenie ich w wiedzę na temat różnic związanych z prowadzeniem kontraktu poza granicami kraju. Jako pracodawca Budimex SA wspierał swoich pracowników po wybuchu wojny w Ukrainie. W Grupie Budimex przeprowadzony został cykl webinarów na temat dbania o zdrowie psychiczne w tej sytuacji, dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, a także dla wolontariuszy o tym, jak mądrze pomagać.

Cykl podcastów to projekt skierowany do osób preferujących zdobywanie wiedzy w formie audio. Podcasty stają się coraz bardziej popularną formą przekazu. Mając tego świadomość, w Grupie Budimex udostępniono pracownikom nowoczesne narzędzie rozwoju za pomocą platformy YouTube. Działania edukacyjne i rozwojowe dedykowane pracownikom i menadżerom podzielone zostały na dwa główne cykle: Anatomia Zmiany, Samodyscyplina oraz Efektywność osobista – planowanie i organizacja czasu. Do realizacji podcastów zaproszeni zostali czołowi eksperci z danych dziedzin.

W Grupie Budimex realizowane są też programy szkoleniowe związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych (komunikacyjnych), negocjacyjnych oraz efektywności osobistej przeznaczone dla specjalistów oraz menadżerów.

W tym celu w firmie powstały ścieżki rozwojowe w każdym z wymienionych zakresów, które są podzielone na kilka głównych etapów uwzględniających kolejne szczeble zaawansowania zdobywanych kompetencji i wiedzy. Każdy z nich zawiera parę propozycji tematów szkoleń, co daje możliwość kompleksowego rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Warsztaty są dostępne w ofercie otwartej, jak również w postaci szkoleń dedykowanych, i uwzględniają potrzeby konkretnych zespołów. W ramach warsztatów pracownicy mają zapewniony dostęp do praktycznych rozwiązań i narzędzi. W przedmiocie szkoleń katalogowych oferowane są także szkolenia techniczne, specjalistyczne, negocjacyjne, komunikacyjne, komputerowe, menadżerskie, językowe oraz eLearnigowe z MS Excel (poziom podstawowy, średni i zaawansowany) i Power BI. W ofercie znajduje się 60 szkoleń w formie otwartych zapisów dla pracowników.

Dodatkowo w Budimex SA ważnym elementem wzmacniającym efektywną komunikację i współpracę jest możliwość wykonania Indywidualnej Analizy Extended DISC. Jest to badanie pozwalające na poznanie naturalnego potencjału, predyspozycji i talentów pracownika. Opiera się na autorefleksji – uczestnik dokonuje samooceny tego, jak zachowuje się w konkretnej sytuacji. Główne z analizowanych obszarów to zachowania i style komunikacji przejawiające się w sferze zawodowej. Zazwyczaj po badaniu pracownik uczestniczy w webinarze, którego celem jest zapoznanie się z modelem Extended DISC, przekazanie charakterystyki czterech wiodących stylów oraz przygotowanie do samodzielnej pracy z raportem indywidualnym. W zespole Budimex SA znajdują się certyfikowani pracownicy uprawnieni do udzielania informacji zwrotnej. Rok 2022 to w Budimeksie SA czas intensywnego rozwoju umiejętności językowych. Poza platformą do samodzielnej nauki języka angielskiego i niemieckiego pracownikom zaoferowano indywidualne i grupowe kursy nauki języków obcych. W ubiegłym roku w zajęciach uczestniczyło kilkaset osób. Wzmacniano znajomość języków: angielskiego, niemieckiego, czeskiego oraz słowackiego. Pracownicy Budimeksu SA wzięli również udział w intensywnych kursach Total Immersion (języki angielski i czeski) poza granicami Polski.

Badanie zaangażowania

W Grupie Budimex badanie zaangażowania przeprowadzane jest raz na dwa lata. Kolejne zaplanowano na rok 2023.

Wskaźniki z obszaru szkoleń dotyczące spółki dominującej Budimex SA znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Z uwagi na zmianę w kategoriach zaszeregowania zestawienia uwzględniające kategorie zaszeregowania są nieporównywalne rok do roku.

TABELA 31. Średnia liczba godzin szkoleniowych w Grupie Budimex w 2022 roku.

TABELA 32. Średnia liczba godzin szkoleniowych w Grupie Budimex w 2021 roku.

W przypadku szkoleń, które do zaliczenia wymagają obecności na wszystkich spotkaniach, nieukończone w całości szkolenia nie zostały wliczone do ich całkowitej liczby. Przy szkoleniach nieobowiązkowych każde rozpoczęte szkolenie liczy się jako jednostka, przy czym w liczbie godzin szkoleniowych wykazywane są jedynie te godziny, które faktycznie zostały zrealizowane przez pracownika.

TABELA 31. Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe w Grupie Budimex w 2022 roku.

Dane dotyczące liczby pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe publikowane są wyłącznie za 2022 rok ze względu na nieporównywalność wynikającą ze zmiany metodyki gromadzenia danych.

TABELA 34. Liczba pracowników przeszkolonych w wybranych tematach w 2022 roku w Grupie Budimex.

Z uwagi na zmiany wprowadzone w kategoriach zaszeregowania w Budimeksie na przestrzeni 2022 roku dane o ocenach rocznych w podziale na kategorie zaszeregowania pracowników publikowane są wyłącznie dla roku 2022 ze względu na nieporównywalność danych rok do roku.

TABELA 35. Pracownicy, którzy zostali poddani regularnym ocenom pracowniczym w Grupie Budimex w 2022 roku.

TABELA 36. Pracownicy, którzy zostali poddani regularnym ocenom pracowniczym w Grupie Budimex w 2021 roku.

en_USEnglish