Zobowiązania w zakresie polityk i zarządzania

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Zobowiązania w zakresie polityk i zarządzania

Grupa Budimex we wszystkich obszarach aktywności zobowiązuje się do:

Poszanowania i przestrzegania praw człowieka.

Unikania znaczących negatywnych wpływów na prawa człowieka.

Prowadzenia odpowiednich procesów należytej staranności w stosunku do podmiotów, z którymi wchodzi w interakcję.

Grupa Budimex zobowiązuje się do przestrzegania praw i zapisów zdefiniowanych w następujących dokumentach uznanych na arenie międzynarodowej:

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka

Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka

Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Grupa Budimex tworzy środowisko pracy, w którym szanowane i promowane jest postępowanie według zasad etyki, a różnorodność pracowników stanowi jej atut.
W Budimeksie SA nie są akceptowane jakiekolwiek zachowania dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób naruszające ustalone zasady etycznego działania.

Grupa Budimex reaguje adekwatnie na zmiany zachodzące na rynku pracy, uwzględniając je jako czynniki w badaniach ryzyk oraz dostosowując swój system regulujący ramy etycznego postępowania.

Zasady Ochrony Praw Człowieka stanowią wewnętrzny dokument Grupy Ferrovial. Celem obowiązującego w całej Grupie Ferrovial dokumentu jest podniesienie świadomości na temat praw człowieka w spółce oraz zwiększenie jej możliwości w zakresie rozwiązywania problemów związanych z tym zagadnieniem.

Zasady te zobowiązują do działań niedyskryminacyjnych, promujących równe szanse, do dostrzegania wartości płynącej z różnorodności, jak również do przestrzegania zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej oraz wolności zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych.

Zobowiązania wyszczególnione w dokumencie obejmują wszystkich pracowników, klientów, dostawców i wykonawców pozostających w relacjach z Grupą.

Zasady opisane w dokumencie mają swoje źródło w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w konwencjach MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy) – „Deklaracja Podstawowych Zasad i Praw w Pracy”.

Dokumentami, które na poziomie operacyjnym zapewniają w codziennej pracy przestrzeganie praw człowieka, są „Kodeks Etyki” oraz „Polityka Compliance”. 

Dokument „Kodeks Etyki” to punkt odniesienia dla etycznego postępowania pracowników Grupy Budimex.
Określone zostały w nim wartości Grupy: etyka, współpraca, odpowiedzialność, ambicja.

Kodeks wskazuje również warunki postępowania zgodnie z wartościami organizacji oraz obszary, w których etyka powinna być przestrzegana w sposób szczególny. W części tej opisane zostały zasady i wytyczne postępowania w wyszczególnionych typach relacji oraz w obszarach wpływu Grupy Budimex:

  • Zarządzanie i relacje z pracownikami.
  • Kontakt z inwestorami, klientami i dostawcami.
  • Środowisko naturalne.
  • Dbanie o majątek firmy.
  • Giełda papierów wartościowych.

Kodeks jest dokumentem wewnętrznym, do którego dostęp mają pracownicy Grupy Budimex.

Zarządzanie i relacje z pracownikami
Środowisko naturalne
Kontakt z inwestorami, klientami i dostawcami
Dbanie o majątek firmy
Giełda papierów wartościowych

Etyka w łańcuchu dostaw 

Grupa Budimex dba o należytą staranność w swoim łańcuchu dostaw, podejmując współpracę wyłącznie z podmiotami postępującymi etycznie. W procesie wyboru dostawcy materiałów i usług jednym z kryteriów kwalifikacji jest przestrzeganie praw człowieka przez firmę, z którą Budimex SA zamierza podpisać umowę. Proces składa się z oceny wstępnej oraz po zakończeniu dostaw/usług. W obydwu przypadkach badana jest kwestia przestrzegania praw człowieka. Wymienione kwestie reguluje dokument pt. „Instrukcja do procedury zakupów”. Podwykonawcy podpisują „Zbiór zasad postępowania dla kontrahentów Budimex SA” obejmujący m.in. zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka.

en_USEnglish