Nakłady inwestycyjne (CAPEX)

ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ

Nakłady inwestycyjne (CAPEX)

Tabela 6. Odsetek nakładów inwestycyjnych (CAPEX) zgodnych z systematyką

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) są związane z realizacją planów inwestycyjnych przyjętych przez Zarząd.

Nakłady inwestycyjne zgodne z systematyką w 2022 roku były ponoszone przede wszystkim na:

budowę instalacji do produkcji energii z energii wiatrowej (32,3 mln zł),

 inwestycje związane z gospodarką odpadami (30,8 mln zł),

pozostałe nakłady inwestycyjne związane z rodzajami działalności, z których uzyskiwane były zgodne z systematyką przychody z działalności budowlanej
(34,5 mln zł).

Część nakładów inwestycyjnych (8,1 mln zł) była ponoszona w związku z prowadzeniem działalności budowlanej dotyczącej rodzajów działalności kwalifikującej się, ale niezgodnej z systematyką. Ponadto Grupa ponosiła w 2022 roku nakłady inwestycyjne w wysokości 19,5 mln zł związane z rodzajami działalności niekwalifikującymi się do systematyki.
Udział nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do systematyki w całości nakładów inwestycyjnych wyniósł w 2022 roku 84,42%, w tym udział nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką – 77,96%, a udział nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się, ale niezgodnych z systematyką – 6,46%.

en_USEnglish