Proces badania zgodności z taksonomią

ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ

Proces badania zgodności z taksonomią

W celu zbadania zgodności z systematyką przeprowadzony został czteroetapowy proces:

1.

Identyfikacja
Etap polegał na przeglądzie całej działalności prowadzonej przez Grupę Budimex oraz spółki zależne i ustaleniu, czy, a jeśli tak, to które rodzaje działalności kwalifikują się do systematyki. Przeglądowi podlegały uzyskiwane przez spółki przychody, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne. Do identyfikacji poszczególnych rodzajów działalności wykorzystano ich opisy zawarte w załącznikach do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139, które były porównywane z faktycznie prowadzoną działalnością. W przypadku braku dostatecznej jednoznaczności opisu działalności korzystano pomocniczo z systematyki NACE.

2.

Alokacja
Etap polegał na przypisaniu do poszczególnych zidentyfikowanych w pierwszym etapie działalności wartości obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych. Szczegóły zastosowanych metod alokacji zostały opisane w rozdziale „Zasady rachunkowości”.

3.

Weryfikacja
Etap polegał na przeprowadzeniu dwóch rodzajów badań:

  • W przypadku wszystkich zidentyfikowanych rodzajów działalności przeprowadzono badanie kryteriów istotnego wkładu i niewyrządzania poważnych szkód z wykorzystaniem technicznych kryteriów kwalifikacji (TKK) określonych w załącznikach do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. Szczegóły oceny są przedstawione w sekcji „Weryfikacja zgodności z technicznymi kryteriami kwalifikacji”.
  • Przeprowadzona została ocena, czy spełnione są minimalne gwarancje. Szczegóły oceny przedstawiono w sekcji „Minimalne gwarancje”.
4.

Kalkulacja
Etap polegał na wykorzystaniu informacji wynikowych z etapów drugiego i trzeciego w celu sporządzenia tabel zawierających wymagane informacje oraz opracowaniu niniejszej informacji uzupełniającej, zgodnie z wymogami załączników I i II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/21782).

Proces został przeprowadzony przy udziale Biura Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska, Biura Kontrolingu, kierowników kontraktów oraz w uzasadnionych przypadkach także przedstawicieli spółek z Grupy Kapitałowej.

Weryfikacja zgodności z technicznymi kryteriami kwalifikacji

Weryfikacja zgodności z TKK była prowadzona dla wybranych rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki i polegała na analizie poszczególnych kryteriów istotnego wkładu i niewyrządzania poważnych szkód oraz sprawdzeniu, w jakim stopniu dany rodzaj działalności zgodny jest z TKK określonymi w aneksach I i II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/21393), rozszerzonego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/12144). Grupa przeprowadziła badanie Taksonomii na bazie reprezentatywnej grupy projektów, tzn. w przypadku działalności, dla których obrót stanowił znaczącą wartość w stosunku do całości obrotu Grupy, TKK podlegały badaniu, a w przypadku działalności, dla których obrót nie przekraczał znaczącej wartości, TKK nie były badane, zaś działalność była uznawana za kwalifikującą się do systematyki, ale niezgodną z nią. Ponadto w przypadku działalności, dla których przeprowadzano badanie zgodności z TKK i stwierdzono, że nie spełniono kryterium istotnego wkładu, nie przeprowadzano badania kryteriów niewyrządzania poważnych szkód.

Głównymi typami działalności prowadzonymi w Grupie są działalności ujęte w systematyce jako 6.14. Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego i 7.1. Budowa nowych budynków.

Badanie zgodności z TKK zostało wykonane w okresie od października do grudnia 2022 roku przez Biuro Zakupów, Jakości i Ochrony Środowiska Budimex SA przy współpracy osób na poszczególnych kontraktach. Do badania wykorzystane zostały narzędzia w formie list kontrolnych zgodności pozyskane od Grupy Ferrovial, która jest inwestorem większościowym Grupy Budimex. Analiza została przeprowadzona na reprezentacyjnej grupie kontraktów w ramach poszczególnych działalności. W ten sposób dla każdego z rodzajów działalności ustalony został procentowy udział obrotu, CAPEX-u i OPEX-u zgodnego z TKK, które raportowane są w tabelach w niniejszej części raportu niefinansowego.

Weryfikacja zgodności z minimalnymi gwarancjami

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia 2020/852: Minimalnymi gwarancjami, o których mowa w art. 3 lit. c), są procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie „Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych” oraz „Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w „Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy” oraz zasad i praw określonych w „Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka”.

Badanie zgodności z minimalnymi gwarancjami zostało zrealizowane zgodnie z rekomendacjami zamieszczonymi w „Final Report on Minimum Safeguards” autorstwa Platform on Sustainable Finance.
Zgodnie z rekomendacjami niespełnieniem minimalnych gwarancji jest jedna z czterech przesłanek:

1.

Nieodpowiednie lub nieistniejące procesy należytej staranności w zakresie praw człowieka, w tym praw pracowniczych, korupcji, opodatkowania i uczciwej konkurencji.

2.

Spółka została ostatecznie pociągnięta do odpowiedzialności lub uznana za naruszającą prawo pracy lub prawa człowieka w niektórych rodzajach spraw sądowych z zakresu prawa pracy lub praw człowieka.

3.

Brak współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym OECD (dalej KPK OECD) w sprawie zgłoszenia przyjętego przez KPK OECD.

4.

Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) wysunęło zarzut wobec firmy, a firma nie odpowiedziała na niego w ciągu 3 miesięcy.

W procesie weryfikacji w Grupie Budimex niezgodność z wyżej wymienionymi przesłankami została zbadana w następujący sposób:

Przesłanka 1:

Weryfikacja kompletności procesów należytej staranności odbywała się na podstawie wewnętrznej weryfikacji istnienia i działania elementów procesu należytej staranności wynikających z ram tychże procesów zawartych w dokumentach wymienianych w definicji minimalnych gwarancji. Na kształt procesów należytej staranności w ujęciu definicyjnym proponowanym w art. 3 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 wpływ mają przede wszystkim zapisy „Wytycznych ONZ dla biznesu i praw człowieka” oraz „Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych”. Weryfikacja zgodności odbyła się z użyciem narzędzia do oceny zgodności wykorzystującego metodykę oceny proponowaną przez Platform on Sustainable Finance: „World Benchmark Alliance Core UNGP Indicators”. W wyniku przeprowadzonej analizy określono, że w organizacji istnieje i funkcjonuje kompletny proces należytej staranności wypełniający założenia wytycznych.

Przesłanka 2:

Przesłanka druga została zweryfikowana w procesie uzupełniania odpowiedzi do przesłanki 1 poprzez sprawdzenie, czy w stosunku do osób wymienionych w treści przesłanki, w okresie którego dotyczy weryfikacja, nie zapadły prawomocne wyroki skazujące. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono brak informacji kwalifikujących Grupę do spełnienia warunków przesłanki 2.

Przesłanka 3:

Przeprowadzono weryfikację bazy zgłoszeń KPK OECD, która wykazała brak zaistniałych zgłoszeń w stosunku do Grupy, w okresie którego dotyczyła weryfikacja [http://mneguidelines.oecd.org/database/].

Przesłanka 4:

Przeprowadzono weryfikację bazy zgłoszeń Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC), która wykazała brak zaistniałych zgłoszeń w stosunku do Grupy, w okresie którego dotyczyła weryfikacja [https://www.business-humanrights.org/en/companies].

W wyniku przeprowadzonego procesu weryfikacji ustalono, że działalność Grupy prowadzona jest zgodnie z minimalnymi gwarancjami.

2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji.

3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.

en_USEnglish