Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Ochrona przyrody w łańcuchu dostaw

[GRI 308-1] [GRI 308-2]

Spółka wyznacza standardy postępowania w zakresie dbania o należytą staranność, również względem środowiska naturalnego, w tym w szczególności bioróżnorodności, na każdym etapie prowadzonych inwestycji we współpracy z podmiotami, w całym łańcuchu wartości. Dostawca wybrany do realizacji określonego zadania, zgodnie z procedurą operacyjną, jest zobowiązany do zawarcia umowy/zamówienia, której integralną częścią jest załącznik „Wymagania dotyczące ochrony środowiska”. Dostawca wyraża tym samym pełną gotowość do współdziałania z Budimex SA w zakresie ochrony środowiska w procesie przygotowania i realizacji budowy. W szczególności jest zobligowany do zapoznania swoich pracowników z koordynatorem BHP i ochrony środowiska budowy, „Planem gospodarki odpadami” oraz „Planem zadań środowiskowych”, zawartymi w Planie BIOZ.
Każdy dostawca na bazie zawartej umowy jest zobligowany do współpracy z Budimex SA w zakresie: gospodarki odpadami, ochrony środowiska gruntowo-wodnego, ochrony atmosfery i środowiska akustycznego, ochrony flory i fauny oraz organizacji ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem dostaw lub robót budowlanych przeprowadzane jest szkolenie z zakresu wymagań środowiskowych. Spełnienie tych wymagań zostaje poddane weryfikacji podczas audytów przeprowadzanych na kontraktach przez Biuro Audytu Wewnętrznego Budimex SA oraz zewnętrznych weryfikatorów. Dostawcy oceniani są również według kryteriów ochrony środowiska obowiązujących w Budimex SA. W 2022 roku oceniono 2 507 kontrahentów, w tym w obszarze środowiskowym 1 843.

en_USEnglish