Zmiany klimatyczne i długofalowe perspektywy dla biznesu Grupy /
Perspektywy na przyszłość

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Zmiany klimatyczne i długofalowe perspektywy dla biznesu Grupy

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Postępujące zmiany klimatu oraz konieczność ich powstrzymania to jedne z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Zmiany te wpływają na każdą dziedzinę życia, także funkcjonowanie biznesu.

Zmiany klimatu stawiają nowe wyzwania sektorowi budowlanemu.
Rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę użytkową i mieszkalną, wzrost poziomu życia i potrzeb z nim związanych powodują wzrost zużycia energii, m.in. w sektorze budowlanym. Energochłonność sektora budowlanego rodzą konieczność zarządzania wpływem budynków i infrastruktury na emisję gazów cieplarnianych, ale także na bioróżnorodność, gospodarkę wodną i zagospodarowanie przestrzeni. Innym wymiarem jest potencjalne oddziaływanie nagłych zdarzeń pogodowych oraz ich nasilenie wskutek zmian klimatu. To wszystko wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odpornych na ekstremalne zjawiska pogodowe i ograniczających zużycie zasobów naturalnych do minimum (budynki zeroemisyjne).

Mając na uwadze powyższe, Budimex SA w 2022 roku dokonał aktualizacji oceny swojej działalności pod kątem zmian klimatu, w wyniku czego opracowana została matryca ryzyk, zagrożeń i szans klimatycznych (tabela 9).

Spółka deklaruje działanie spójne z działaniami Grupy Budimex w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu.

Spółka deklaruje działanie spójne z działaniami Grupy Budimex w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu.

en_USEnglish