Czym jest taksonomia UE?

ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ

Czym jest taksonomia UE?

Taksonomia UE jest systemem klasyfikacji ustanawiającym kryteria, które musi spełnić działalność gospodarcza, żeby mogła być uznana za zrównoważoną środowiskowo. Jej zadaniem jest ukierunkowanie inwestycji przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej, tak by były bardziej zrównoważone, aby wspierać realizację celów polityki klimatycznej i szerszej polityki środowiskowej Unii w horyzoncie 2030 roku i później. Taksonomia dostarcza firmom, inwestorom i decydentom odpowiednich definicji działalności zrównoważonej środowiskowo. W ten sposób pomaga chronić firmy i inwestorów m.in. przed zjawiskiem greenwashingu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Taksonomii1) (systematyki) Grupa ujawnia w swoim raporcie rocznym:

  • udział procentowy obrotu pochodzący z produktów lub usług związanych z działalnością zrównoważoną środowiskowo,
  • udział procentowy nakładów inwestycyjnych (CAPEX) odpowiadający aktywom lub procesom związanym z działalnością zrównoważoną środowiskowo,
  • udział procentowy wydatków operacyjnych (OPEX) odpowiadający aktywom lub procesom związanym z działalnością zrównoważoną środowiskowo.

Ustalając, czy działalność jest zrównoważona środowiskowo, należy zbadać, czy spełnia ona wszystkie cztery przesłanki:

  • wnoszenia przez działalność istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego celu środowiskowego,
  • niewyrządzania przez działalność poważnych szkód żadnemu z celów środowiskowych,
  • prowadzenia działalności zgodnie z minimalnymi gwarancjami,
  • spełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji.

Wspomniane cele środowiskowe to:

Łagodzenie
zmian klimatu.
Adaptacja do
zmian klimatu.
Zrównoważone wykorzystanie
i ochrona zasobów wodnych i morskich.
Przejście na gospodarkę
o obiegu
zamkniętym.
Zapobieganie zanieczyszczeniu
i jego kontrola.
Ochrona i odbudowa bioróżnorodności
i ekosystemów.

1) Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z 18 dnia czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

en_USEnglish