Paliwa i energia

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Paliwa i energia

[GRI 302-1] [GRI 302-3] [GRI 302-4] [302-5]

Zapotrzebowanie Budimex SA na paliwa i energię wynika przede wszystkim z:

 • produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców,
 • wykorzystania pojazdów służbowych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło zapleczy socjalnych realizowanych budów.

Energochłonność prac budowlanych, a więc także emisyjność, jest ściśle powiązana z etapem realizacji danej inwestycji i w danym roku jest uzależniona od zmiany m.in. wielkości produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, zapotrzebowania na transport czy zaangażowania sprzętu budowlanego. Zróżnicowanie portfela zamówień, jak również proces budowlany, który trwa średnio dwa lata, sprawiają, iż porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energochłonność w ujęciu rocznym bywa niemiarodajne. Pozytywne lub negatywne zmiany wyników mogą pochodzić z aktualnego stanu realizacji portfela kontraktów, a nie ze zmian w modelu operacyjnym. Te jednak zachodzą, ponieważ Grupa Kapitałowa, w tym Budimex SA, podejmuje szereg działań mających na celu trwałe obniżanie energochłonności i emisyjności, np. poprzez sukcesywną wymianę sprzętu budowlanego, inwestycje w odnawialne źródła energii, działania edukacyjne skierowane do pracowników (szkolenia, kampania oszczędzania energii) oraz racjonalizację zużycia energii. Działania te przekładają się na mniejsze całościowe zużycie energii w stosunku do roku poprzedniego (tabela 9 – Zużycie paliw i energii w MWh).

Budimex SA wdrożył system zarządzania energią mający na celu identyfikację obszarów wrażliwych energetycznie i poprawę efektywności procesu, bazując na cyklu Deminga. Spółka posiada wdrożoną politykę poprawy efektywności energetycznej – „Polityka energetyczna”. Działania w tym zakresie są stale monitorowane. Powołano Zespół ds. Zarządzania Energią, który jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją polityki energetycznej spółki.

Zapotrzebowanie Budimex SA na paliwa i energię wynika przede wszystkim z:

 • produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • pracy maszyn budowlanych, transportu materiałów, surowców,
 • wykorzystania pojazdów służbowych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło zapleczy socjalnych realizowanych budów.

Energochłonność prac w wytwórniach konstrukcji stalowych, a więc także emisyjność, jest powiązana z etapem prowadzonych prac i uzależniona od wielkości produkcji w danym roku oraz odległością transportową do miejsca wbudowania konstrukcji. Zróżnicowanie to sprawia, iż porównywanie zapotrzebowania na energię oraz energochłonność w ujęciu rocznym może być niemiarodajne.

Zużycie paliwa i energii w Grupie FBSerwis generowane jest na potrzeby:

 • floty samochodowej (samochody i pojazdy specjalistyczne),
 • funkcjonowania instalacji oraz infrastruktury towarzyszącej (urządzenia do przetwarzania odpadów, sprzęt związany z działalnością operacyjną, zaplecze socjalne).

W Grupie FBSerwis obowiązują plany racjonalizacji zużycia energii obejmujące działania, takie jak: wyłączanie poszczególnych maszyn i urządzeń podczas przestojów technologicznych, prowadzenie przeglądów i serwisów linii technologicznych mających na celu wyeliminowanie punktów o nadmiernym zużyciu energii, stosowanie urządzeń wysokiej jakości o niskim zużyciu energii elektrycznej, automatyczne sterowanie parametrami procesu biologicznego przetwarzania odpadów. W zakładach Grupy FBSerwis prowadzone są bilanse energetyczne uwzględniające informacje o zużyciu i przepływie energii. W tabelach 9 i 10 przedstawiono dane dotyczące zużycia paliw i energii w Budimex SA oraz w całej Grupie Budimex.

Tabela 9. Zużycie paliw i energii [MWh].

 [GRI 302-1] 

(*) W 2022 roku w Budimex SA zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej z gwarancjami pochodzenia i/lub certyfikatami potwierdzającymi pochodzenie energii z odnawialnych źródeł energii oraz zakupiono 15 000 MWh (Respect Energy) w postaci gwarancji pochodzenia. Umowy z dostawcami energii obejmowały następujące ilości zielonej energii:

 • PGE do wartości 3588 MWh zużytej energii,
 • TAURON Sprzedaż do wartości 1714 MWh zużytej energii;

W zestawieniu danych i w kalkulacji dotyczącej Scope 2 bazowano na realnym zużyciu energii.

Łącznie gwarancje pochodzenia i certyfikaty stanowią maksymalnie 20 302 MWh zielonej energii w 2022 roku.

(**) W prezentowanym zestawieniu źródeł energii w sekcji energia odnawialna, dla roku 2022, zamieszczono wyłącznie dane o energii dostarczonej z Gwarancją  Pochodzenia.

W prezentowanym w tabeli nr. 10 zestawieniu zastosowano wskaźniki konwersji pochodzące z Bazy danych DEFRA 2022, zestawień publikowanych przez KOBiZE w Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2019 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2022 oraz w jednostkowych przypadkach z kart charakterystyki paliw.

Tabela 10. Zużycie paliw i energii [GJ]. [GRI 302-1]

W powyższej tabeli przeliczono dane dotyczące paliw i energii z MWh na GJ używając wskaźnika konwersji 3,6.
W zestawieniu danych i w kalkulacji dotyczącej Scope 2 bazowano na realnym zużyciu energii.

W 2022 roku w Grupie Budimex nastąpił spadek zużycia paliw w budynkach i instalacjach rok do roku o 16,1%, na co istotny wpływ miała prowadzona polityka racjonalizacji zużycia energii. Jednocześnie wraz ze zmianami w strukturze paliw odnotowano spadek w liczbie łącznego ich zużycia w parku maszynowym na poziomie 0,2% r/r.
W transporcie pojazdami odnotowano wzrost zużycia paliw o 15,3% w stosunku do roku poprzedniego. Na zużycie paliw w transporcie pojazdami wpływ miały przede wszystkim potrzeby przemieszczania się pracowników, które były wynikiem realnych działań operacyjnych. W 2020 i 2021 roku potrzeby te zostały ograniczone z uwagi na wprowadzone restrykcje wynikające z pandemii.

W 2022 roku zanotowano wzrost ilości wytwarzanej w Grupie Budimex energii z OZE na poziomie 215,1% w stosunku do roku minionego. Ilość energii z OZE będzie w kolejnych latach sukcesywnie wzrastała wraz z inwestycjami w nowe projekty związane z wytwarzaniem zielonej energii.
W 2022 roku doszło do znaczącego spadku zapotrzebowania na energię cieplną, ale jednocześnie zwiększyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną, której zużycie na poziomie Grupy wzrosło o 17,9%. Całkowite zużycie energii w Grupie Budimex spadło o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

Tabela 11. Wskaźniki intensywności energetycznej dla zużycia paliw i energii [MWh/zł] [GRI 302-3]

en_USEnglish