Wpływ społeczny Grupy Budimex /
Wpływ na społeczności lokalne

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE W GRUPIE BUDIMEX

Wpływ społeczny Grupy Budimex

Wpływ na społeczności lokalne

[GRI 413-1]

Budimex SA przywiązuje ogromną wagę do współpracy ze społecznościami lokalnymi, w tym ich wspierania, a także do ograniczania negatywnego wpływu na mieszkańców terenów, na których firma prowadzi swoją działalność.

Zarządzanie obszarem oddziaływania społecznego Grupy Budimex określone zostało w „Zasadach polityki odpowiedzialności Spółki”. Dokument ten obejmuje m.in. postanowienia bezpośrednio lub pośrednio związane z aspektami społecznego oddziaływania, nakazując etyczne i odpowiedzialne postępowanie względem wszystkich prowadzonych działań, przejrzystość i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie nadzoru właścicielskiego, a także przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Drugim dokumentem funkcjonującym w tym obszarze jest „Polityka współpracy ze społecznościami lokalnymi”. Wskazano w nim konkretne działania, jakie muszą zostać podjęte zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych (prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną na temat danego projektu w celu rozwiania ewentualnych obaw związanych z realizacją inwestycji), jak i w trakcie trwania kontraktu (budowanie relacji z otoczeniem społecznym przedsięwzięcia).

Budowa infrastruktury drogowej i kolejowej w perspektywie długoterminowej jest jednym z warunków rozwoju społeczno- -gospodarczego kraju. Ma także wpływ na podnoszenie jakości życia okolicznych społeczności. Należy mieć jednak na uwadze, że na etapie realizacji prac budowlanych inwestycje te wiążą się z konkretnymi utrudnieniami, szczególnie dla mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących z danym projektem (np. wzmożony ruch i hałas wynikający z transportu materiałów budowlanych, pracy maszyn). Każdy potencjalny aspekt wpływu prac na otoczenie jest analizowany już na etapie wydawania decyzji administracyjnych, a przedstawiciele mieszkańców biorą udział w konsultacjach społecznych. Grupa Budimex prowadzi również nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie wytyczania np. objazdów czy zamknięć dróg. W tym celu przedstawiciele firmy uczestniczą w sesjach rady gmin czy miast, by na bieżąco odpowiadać na wątpliwości oraz reagować na zgłoszone uwagi. Często są to również spotkania w gabinetach prezydentów lub wójtów gmin dotyczące zmian, jakie będą zachodzić w zakresie prowadzonej inwestycji, by móc wspólnie wypracować i dostosować komunikację do potrzeb mieszkańców. Ponadto Budimex SA udostępnia kanały informacji zwrotnej dla mieszkańców w postaci formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.budimex.pl oraz profili firmowych w mediach społecznościowych. W ten sposób ogranicza ryzyko wystąpienia zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na sąsiadów realizowanych przedsięwzięć lub prowadzić do opóźnień i przestojów robót wynikających np. z protestów mieszkańców, blokowania przez nich prac czy przedłużania procedur administracyjnych.

Jedną z bardziej wrażliwych inwestycji realizowanych przez Budimex SA w 2022 roku była zapora na granicy polsko-białoruskiej. W związku z identyfikacją ryzyk związanych z kontraktem spółka Budimex SA zmapowała wszystkich potencjalnych interesariuszy tego strategicznego dla bezpieczeństwa Polski projektu. Budimex SA tworzy zestawienia interesariuszy na najbardziej kluczowych i jednocześnie medialnych kontraktach, co usprawnia ogólny przepływ informacji i ułatwia współpracę z lokalną społecznością.

Budimex SA ma świadomość, że w okresie realizacji projektów ma znaczący wpływ na komfort życia lokalnych społeczności. Choć długoterminowym celem organizacji jest poprawa jakości ich bytu, Budimex SA nie pozostaje obojętny na potrzeby społeczności tu i teraz. Dlatego firma jest otwarta na dialog, pracownicy Budimeksu SA spotykają się z przedstawicielami społeczności, wsłuchują się w ich potrzeby i w miarę możliwości reagują, aby zapewnić jak najlepsze dobrosąsiedzkie stosunki. Budimex SA aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, ułatwia komunikację wokół prowadzonego projektu i pobudza działania charytatywne, by na trwałe zbudować wartościowe relacje. Organizacja dokłada również wszelkich starań, aby edukować, czym jest praca w branży budowlanej. W tym celu nawiązywane są kontakty oraz organizowane spotkania z uczelniami i technikami, podczas których uczniom proponowany jest program przygotowujący do wykonywania zawodu. Dzieląc się doświadczeniem, Budimex SA chce umożliwić młodym pokoleniom lepszy start w przyszłość.

W trosce o przyszłe pokolenia z powodzeniem nieprzerwanie od 2019 roku realizowany jest autorski program „Hello ICE. Budimex Dzieciom”. Poprzez bezpośrednie spotkania w placówkach oświatowych firma przekazuje wiedzę i dzieli się doświadczeniem z dziećmi i młodzieżą w kwestii dbania o bezpieczeństwo w ruchu publicznym, a także edukuje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W Budimeksie SA pragniemy wzbogacać swoją ofertę, poszerzając tematykę działań o obszar micromobility (bezpieczni na rolkach/hulajnogach/deskorolkach/rolkach).

Jednym z autorskich projektów społecznych Budimeksu SA jest również „Strefa Rodzica” – program realizowany nieprzerwanie od 2012 roku. Jego głównym celem jest stworzenie rodzicom chorych dzieci komfortowych warunków do przebywania ze swoimi pociechami w szpitalach, a tym samym poprawa samopoczucia dzieci i ułatwienie im szybszego powrotu do zdrowia. Dzięki miejscom takim jak strefy rodzica mali pacjenci mogą na chwilę oderwać się od myśli o chorobie i w przyjemny sposób spędzać czas. Program wspiera również rodziców, by mogli stale towarzyszyć swoim pociechom w tym trudnym dla nich okresie. W ramach projektu na oddziałach dziecięcych wydzielane są specjalne strefy dla rodziców. Program to również przestrzeń do ogromnego zaangażowania pracowników Budimeksu SA , którzy w ramach wolontariatu remontują szpitalne pomieszczenia. W 2022 roku zostały otwarte kolejne strefy rodzica w szpitalach w Piszu i Bydgoszczy. Przy realizacji tych projektów pracowało 14 wolontariuszy (300 godzin), a z obu stref łącznie skorzystało do końca 2022 roku około 1000 beneficjentów.

Spółka Budimex SA w 2022 roku zrealizowała także program „Dom z Serca 2”. Jest to projekt przeznaczony dla rodzin wielodzietnych z trudną sytuacją materialną. Wolontariusze Budimeksu SA, wykorzystując swoje kompetencje w branży budowlanej, wsparli po raz drugi wielodzietną rodzinę znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej. Tym razem organizacja pomogła ośmioosobowej rodzinie z Brus w województwie pomorskim, której do spokojnego, bezpiecznego i szczęśliwego życia zabrakło jedynie wykończonego domu. Budimex SA wraz z partnerami akcji oddał do użytku piękny, funkcjonalny i energooszczędny dom, w którym rodzina może spełniać swoje kolejne marzenia.

Spółka co roku uruchamia program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego członkowie Grupy Budimex SA mogą zgłaszać pomysły i realizować wybrane projekty. „Grant na Wolontariat” istnieje w spółce Budimex SA od 2015 roku. Wolontariat oparty jest zarówno na kompetencjach i umiejętnościach zawodowych pracowników, jak i na pracy i wysiłku fizycznym włożonym w projekt. Dobrym przykładem takiego zrealizowanego przez wolontariuszy Budimeksu SA działania może być odnowienie świetlicy w domu dziecka, domu samotnej matki lub modernizacja placu zabaw dla dzieci z ośrodka opieki społecznej. W 2022 roku wolontariusze Grupy Budimex wsparli również remont dachu lokalnej organizacji dobroczynnej oraz poprawili warunki socjalne w szkole dla dzieci z autyzmem.

W ramach specjalnej edycji Grantu „Pomoc dla Ukrainy” pracownicy Budimeksu SA wyremontowali łazienkę dla uchodźców, wsparli 300 rodzin mieszkających w rejonie Buczy, dostarczając im najpotrzebniejsze produkty spożywcze, a także wyposażyli Punkt Recepcyjny dla Uchodźców w Ustrzykach Dolnych. Ponadto czynnie uczestniczyli przy rozładunku pomocy dostarczanej do jednego z magazynów. Łącznie w 2022 roku 58 wolontariuszy pracowało przez ponad 700 godzin, realizując siedem grantów na łączną kwotę 136 tys. zł.

Oprócz akcji wspierających ofiary wojny w Ukrainie zorganizowanych w ramach programu pracownicy Grupy Budimex SA przez cały rok nieśli pomoc i wsparcie dla Ukrainy. Zebrane wśród pracowników żywność, ubrania oraz przybory szkolne zostały przekazane przede wszystkim dzieciom, które wskutek konfliktu straciły rodziców. Ponadto Budimex SA wspólnie z innymi spółkami Grupy Ferrovial zorganizował kampanię pod nazwą „Razem Pomagamy Ukrainie”, której celem było przekazanie środków zebranych przez pracowników na pomoc humanitarną dla osób przesiedlonych w wyniku działań wojennych. Dodatkowo Ferrovial przekazał na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą Ukraińcom równowartość kwoty zebranej przez pracowników Grupy z Polski, USA, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Łącznie na ten cel wpłacono 470 tys. euro. Ponadto Budimex SA przekazał 500 tys. zł na sfinansowanie zakupów najpotrzebniejszych leków zgodnie z listą przygotowaną przez lekarzy ze Lwowa. Pozyskane medykamenty zostały dostarczone do neonatologicznego szpitala dziecięcego oraz szpitala dla dorosłych św. Pantelejmona we Lwowie.

[GRI 411-1] [GRI 413-2]

W 2022 roku w ramach działalności Budimeksu SA nie wystąpiły konflikty ze społecznością lokalną o długoterminowym charakterze. Na przestrzeni raportowanego okresu zgłoszono kilka incydentów. W każdym przypadku podjęto działania naprawcze mające na celu zniwelowanie zidentyfikowanych niedogodności:

  • Zapora na granicy – przed i podczas trwania sześciomiesięcznych prac budowlanych prowadzone były szeroko zakrojone konsultacje z gminami i mieszkańcami miejscowości położonych wzdłuż 105-kilometrowego placu budowy. Dotyczyły one m.in. dróg dojazdowych do budowy, placów składowania, prędkości pojazdów, znaków drogowych czy napraw nawierzchni.
  • Gazociąg Strachocina – granica RP – Budimex SA angażował się w minimalizowanie konfliktów społecznych w gminie Komańcza w związku ze zniszczeniem przez pojazdy budowy dróg lokalnych i spadku poziomu wód gruntowych. Spółka wsparła samorząd w remontach oraz instalacji nowych studni wody pitnej.
  • Tramwaj na Wilanów – wycinka drzew konieczna do realizacji prac budowlanych oraz zmiany w organizacji ruchu samochodów na Mokotowie i Wilanowie wymagała szeroko zakrojonych konsultacji społecznych oraz działań informacyjnych skierowanych do lokalnych społeczności. Wycinkom niektórych drzew towarzyszyły protesty ekologów, które wymagały dodatkowych negocjacji i rozmów.
  • Kontrakt modernizacja stacji Czechowice-Dziedzice – prowadzenie prac przy wiaduktach kolejowych i przepustach rodzi obawy mieszkańców o ryzyko podniesienia wód gruntowych. Po szeregu konsultacji wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
  • Kontrakt Baltic Hub – przed rozpoczęciem prac budowlanych przy budowie nowego terminala kontenerowego nr 3 mieszkańcy pobliskiego osiedla Stogi wnosili protesty dotyczące hałasu podczas prowadzenia prac oraz ryzyka odcięcia plaży Stogi od kąpieliska. W trakcie bezpośrednich konsultacji, wspólnie z inwestorem Baltic Hub, zrealizowano spotkania informacyjne w tym zakresie.

W Mostostalu Kraków SA na przestrzeni 2022 roku zgłoszono i przeanalizowano jeden incydent związany z wpływem na społeczność lokalną oraz przeprowadzono 53 akcje angażujące mieszkańców.

en_USEnglish