Struktura zatrudnienia

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Struktura zatrudnienia

Pracownicy Grupy Budimex
[GRI 2-7] [GRI 401-1] [GRI 402-1]

Liczba pracowników w Grupie Kapitałowej Budimex na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 7 022 osoby zatrudnione na umowę o pracę, w określonym i nieokreślonym wymiarze czasowym. Tym samym była wyższa o 1,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Struktura zatrudnienia w 2022 roku oraz zmiany względem lat poprzednich prezentowane są w poniższej tabeli. Poszerzone dane o strukturze zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku znajdują się w załączniku.

TABELA 25. Pracownicy zatrudnieni w Grupie Budimex na umowach na czas nieokreślony i określony w ujęciu rok do roku.

Z uwagi na zmiany w przyporządkowaniu stanowisk do kategorii, kadra średniego szczebla i pozostali pracownicy dane w tabelach w podziale wg kategorii zaszeregowania mogą być częściowo nieporównywalne rok do roku (w okresie sprawozdawczym spółka wdrażała nowy taryfikator stanowiskowy). Z tego względu dane porównywalne rok do roku publikowane są w powyższej tabeli. Dane szczegółowe o zatrudnieniu w podziale według kategorii zaszeregowania publikowane są wyłącznie dla stanu na dzień 31.12.2022 roku.

TABELA 26. Struktura zatrudnienia w Grupie Budimex w 2022 roku.

TABELA 27. Przyjęcia nowych pracowników w Grupie Budimex.

TABELA 28. Odejścia pracowników w Grupie Budimex.

Grupa Kapitałowa nie ma zdefiniowanej liczby dni wymaganych do poinformowania o dokonywanych zmianach warunków zatrudnienia. Liczba ta zależy od charakteru poszczególnych procesów. Zmiany w zakresie indywidualnych warunków pracy są dokonywane przed ich wejściem w życie. Regulacje wewnętrzne są modyfikowane w terminach przewidzianych przepisami (np. obligatoryjne 2 tygodnie na wejście w życie). Dobre praktyki przyjęte przez Grupę Kapitałową zakładają jednak, że każda zmiana poprzedzona jest akcją komunikacyjną obejmującą co do zasady organizację dodatkowych spotkań, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz dokumentów pytań i odpowiedzi dla zachowania jasności i transparentności działań. Na przykład w lipcu i sierpniu 2022 roku w Budimeksie SA realizowano proces zmiany regulaminów premiowania dla grupy około 1 000 pracowników. Przed wejściem w życie tych zmian zorganizowano 10 spotkań informacyjnych.

Okres wypowiedzenia ZUZP, jakim jest objęty Budimex SA, jest wskazany w ZUZP (3-miesięczny). W 2022 roku Budimex SA uzgodnił ze Związkiem Zawodowym zmiany w tabeli stanowiskowej, które zostały wdrożone protokołem dodatkowym nr 1.

Wskaźniki zatrudnienia dla spółki dominującej Budimex SA dostępne są w załącznikach do niniejszego raportu.

TABELA 29. Wskaźnik rotacji netto dla pracowników na umowach o pracę na czas określony i nieokreślony w Grupie Budimex.

en_USEnglish