Charakterystyka działalności operacyjnej Grupy Budimex / Struktura działalności

GRUPA BUDIMEX W 2022 R.

Charakterystyka działalności operacyjnej Grupy Budimex

STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI

Segment działalności budowlanej

W 2022 roku rynek budowlany w Polsce (mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w cenach bieżących) wzrósł o 19,9% w stosunku do poprzedniego roku, w tym w sektorze budownictwa infrastrukturalnego o 15,5% oraz w budownictwie kubaturowym o 24,6%.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Budimex jest świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i zagranicą. W 2022 przychody segmentu budowlanego Grupy wyniosły 7 820 834 tys. zł wobec 7 282 424 tys. zł w poprzednim roku (wzrost o 7,4%).
Jednocześnie struktura przychodów z tego segmentu uległa zmianie tj.:

Będąc niepodważalnym liderem polskiej branży budowlanej, w 2022 roku Grupa Budimex zachowała stabilną pozycję w obliczu trudności i wyzwań gospodarczych spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę.

  • Przychody budownictwa infrastrukturalnego wyniosły 3 034 865 tys. zł i przyrosły o 13,5%. Ich udział w przychodach segmentu wzrósł z 36,7% w 2021 roku do 38,8% w 2022 roku.
  • W ramach budownictwa kubaturowego (łącznie mieszkalnego i niemieszkalnego) Grupa uzyskała przychody w wysokości 2 897 068 tys. zł. Partycypacja budownictwa kubaturowego w przychodach Grupy wzrosła z 36,1% w 2021 roku do 37,0%, dzięki wpływom z budownictwa niemieszkalnego.
  • Z powodu niewielkiej liczby przetargów, w 2022 roku udział przychodów z tytułu budownictwa kolejowego wyniósł 24,2% wobec 27,2% w poprzednim roku.

Przychody segmentu budowlanego Grupy Budimex w mln zł

Na koniec 2022 roku wartość portfela zamówień budowlanych Grupy Budimex osiągnęła poziom 13,3 mld złotych, zapewniając front prac na cały 2023 oraz większość 2024 roku. Sytuacja ta umożliwia Grupie składanie ofert w sposób odpowiedzialny, bez konieczności agresywnej walki o rynek.  Blisko połowę kontraktów stanowiły inwestycje drogowe, a 26% portfela to realizacje z obszaru budownictwa ogólnego. Rekordowa jest także wartość projektów w „poczekalni” o wartości 5,8 mld zł, wśród których dominują projekty kolejowe.

Działalność usługowa

Przychody Grupy Budimex z działalności usługowej obejmują wpływy z tytułu: kompleksowych usług w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz zarządzania i utrzymania technicznego nieruchomości, również w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zalicza się do nich także przychody z wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
W 2022 roku przychody segmentu usługowego wyniosły 821 397 tys. zł wobec 783 174 tys. zł w poprzednim roku (wzrost o 4,9%).
Z myślą o budowie własnych projektów w zakresie OZE, w 2022 roku skład Grupy Budimex został poszerzony o dwie nowo zakupione spółki: Magnolia Energy Sp. z o.o. oraz Fotowoltaika HIG XIV Sp. z o.o. Natomiast możliwości w zakresie utylizacji i przerobu odpadów zostały zwiększone dzięki zakupowi spółki Zakład Przetwarzania Odpadów Zawisty Sp. z o.o.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży

Dominująca część przychodów Grupy Budimex ze sprzedaży przypada na Polskę. W 2022 roku, z tytułu działalności na krajowym rynku, wyniosły one 8 290 101 tys. zł i wzrosły o 9,6%. Udział polskich klientów w przychodach Grupy wynosił 96,2%. Pozostali kontrahenci pochodzili przede wszystkim z Niemiec. Od tej grupy klientów Budimex pozyskał z tytułu sprzedaży 245 814 tys. zł, czyli o 12,5% więcej niż w poprzednim roku. Miała ona również 9% udziału w przychodach Grupy Budimex.
W ramach działalności na rynku niemieckim, w 2022 roku Grupa wykonywała roboty warsztatowe (roboty prefabrykacyjne i roboty metalowe). W 2022 roku odnotowano wzrost w przypadku obydwu rodzajów robót: na robotach prefabrykacyjnych o 13,1% oraz na robotach metalowych o 6,9%. Struktura odbiorców była rozproszona, tylko dwóch przekroczyło poziom 10% przychodów ogółem (odpowiednio 10,6% i 11,0%).

en_USEnglish