Dbamy o bezpieczeństwo /
Zarządzanie BHP w Grupie Budimex

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Dbamy o bezpieczeństwo

Zarządzanie BHP w Grupie Budimex

[GRI 403-1] [GRI 403-2] [GRI 403-3] [GRI 403-7] [GRI 403-8]

Jako spółka z sektora budowlanego Grupa Budimex uznaje obszar BHP za szczególnie ważny. Odpowiednie uregulowanie i dbałość o przestrzeganie zasad BHP stanowi kluczowy element naszej odpowiedzialności względem pracowników, a także innych istotnych interesariuszy, którzy oczekują od nas najwyższych standardów podczas realizacji kontraktów.

Zapewnianie pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest wpisane w podstawowe wartości Grupy Budimex, a tematyka BHP stanowi jeden z głównych obszarów Strategii CSR 2021-2023.

Od 2019 roku Budimex posiada certyfikat ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikat ten uzyskał również Mostostal Kraków SA. ISO 45001 zakłada zaangażowanie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie realizacji inwestycji w tworzenie bezpiecznego miejsca pracy.

W Grupie Budimex, poza systemami zarządzania, obowiązują „Minimalne Standardy BHP Ferrovial”. Ich głównym celem jest organizacja procesu budowlanego z uwzględnieniem zasady, że każdy – zarówno pracownik Grupy, jak i partner biznesowy wchodzących w jej skład spółek – po zakończonej pracy powinien wrócić do swojej rodziny i bliskich. W dokumencie podkreślono dodatkowo: „nic nie powinno nas powstrzymać od respektowania zasad bezpieczeństwa, na które zawsze musimy znaleźć czas”.

Poza samymi standardami Ferrovial w Grupie wdrażane są „Standardy Bezpieczeństwa Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, którego Budimex SA jest sygnatariuszem i członkiem-założycielem. Zakładają one unifikację podejścia do współpracy z partnerami biznesowymi przez sygnatariuszy Porozumienia, nakładają zasady bezpiecznej realizacji prac, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na budowach sygnatariuszy.

„Polityka BHP” Grupy Budimex

„Polityka BHP Grupy Budimex” to zobowiązania najwyższego kierownictwa firmy wskazujące, że Grupa Budimex wykorzystuje doświadczenie, rozwiązania techniczne oraz skuteczne systemy zarządzania, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy na prowadzonych przez siebie kontraktach, które w sposób efektywny będą zapobiegać wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym pracowników spółek i podwykonawców oraz pozwolą utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Szczegółowymi założeniami wspomnianej Polityki są:

Grupa FBSerwis wchodzi w skład Grupy Budimex i podobnie jak jej właściciel uznaje obszar BHP za kluczowy zarówno w kontekście realizacji zadań kontraktowych, jak i w każdym innym obszarze swojej działalności. Odpowiednie uregulowania oraz dbałość o przestrzeganie zasad BHP są istotnym elementem odpowiedzialności FBSerwis względem pracowników, a także innych ważnych interesariuszy, którzy oczekują od spółki najwyższych standardów w ramach prowadzonej działalności. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest wpisane w podstawowe wartości Grupy FBSerwis, a tematyka BHP to jeden z głównych obszarów Strategii CSR 2021-2023.
Grupa FBSerwis respektuje „Politykę BHP” swojego właściciela.

Mostostal Kraków SA również stosuje „Politykę BHP” jednostki dominującej i przestrzega ustalonych w niej zasad BHP. Ponadto firma posiada odrębną politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w ramach której w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy deklaruje:

Medycyna pracy

Budimex SA spełnia swoje obowiązki z zakresu medycyny pracy, kierując pracowników na wstępne i okresowe badania.

Spółki wchodzące w skład Grupy Budimex mają zawarte umowy o świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy z Medicover Polska Sp. z o.o., która prowadzi działalność w zakresie świadczenia kompleksowych usług medycznych i jako podmiot leczniczy kieruje m.in. przedsiębiorstwem „Centrum Opieki Ambulatoryjnej”, którego placówki są podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy. Medicover jest uprawniony do sprawowania opieki zdrowotnej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.06.1997 roku o służbie medycyny pracy oraz do przeprowadzania badań lekarskich pracowników i wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu pracy.

Budimex SA zleca, a Medicover przyjmuje do wykonania świadczenia w obszarze medycyny pracy dla kandydatów na pracowników oraz pracowników w zakresie:

1.

wykonywania badań wstępnych kandydatów na pracowników;

2.

wykonywania badań okresowych i kontrolnych;

3.

orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;

4.

 monitorowania stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet;

5.

prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy;

6.

 udziału w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydawania opinii dla komisji powypadkowych;

7.

 gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną;

8.

szczepień ochronnych niezbędnych ze względu na wykonywaną pracę – w zależności od warunków pracy i rodzajów zagrożeń – zgodnie z przepisami prawa, bez kosztu szczepionek.

Dodatkowo dla pracowników dostępny jest szeroki pakiet świadczeń medycznych obejmujący m.in.: psychologa, psychiatrę i innych lekarzy specjalistów, w tym stomatologa.
Dla kandydatów na pracowników oraz dla pracowników Grupy Budimex objętych umową ze spółką Medicover wykonuje także badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, o ile są one niezbędne do wykonywania przez pracownika/kandydata na pracownika obowiązków na określonym stanowisku.

1.

Skierowanie do lekarza Medicover dla pracownika lub kandydata na pracownika wystawia pracodawca. W skierowaniu podawane są takie informacje, jak:

rodzaj badania, na które pracownik/kandydat na pracownika jest kierowany (wstępne, okresowe, kontrolne, bądź sanitarno-epidemiologiczne),

warunki higieniczne stanowisk pracy, a zwłaszcza wynik pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych przeprowadzonych przez laboratoria (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

określenie stanowiska (stanowisk) pracy, na którym pracownik/kandydat na pracownika ma pracować,

dane o sposobie wykonywania pracy, a w szczególności wymuszonej pozycji ciała, wykonywania monotonnych ruchów.

2.

Na podstawie skierowania pracownik/kandydat na pracownika kierowany jest na niezbędne do wydania orzeczenia konsultacje i badania.

3.

Następnie, bazując na wynikach zleconych badań i konsultacji, lekarz uprawniony do badań medycyny pracy wystawia orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

W ramach opisanego wyżej procesu Grupa Budimex zobowiązana jest do:

  1. przekazania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
  2. zapewnienia udziału przedstawicieli Medicover w posiedzeniach Komisji BHP,
  3. udostępnienia dokumentacji zawierającej wyniki kontroli warunków pracy, w części dotyczącej ochrony zdrowia.

Świadczenia zdrowotne są udzielane w Centrach Medicover, Centrum Damiana oraz placówkach współpracujących z Medicover. Pracodawca pomaga pracownikom w umówieniu na badania z zakresu medycyny pracy, kontaktując się z Infolinią Medicover. W przypadku rozpoczęcia prac na nowym kontrakcie budowlanym, który znajduje się w oddaleniu od dużych miast, gdzie zlokalizowane są oddziały Medicover, Budimex SA, współpracując z firmą, wnioskuje o zawarcie przez Medicover umowy ze znajdującymi się w pobliżu budowy placówkami medycznymi w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych pracownikom Budimex SA.

 

Komisja BHP oraz Komitet Wykonawczy BHP

W spółkach wchodzących w skład Grupy Budimex działają Komisje BHP z udziałem przedstawicieli pracowników i pracodawcy, które reprezentują wszystkich zatrudnionych. Ich zadaniem jest przeprowadzanie cotygodniowych kontroli BHP na wszystkich kontraktach. Informacje z inspekcji i zalecenia są gromadzone w jednym miejscu, co ułatwia ich monitorowanie.
Na przełomie 2019 i 2020 roku poza Komisją BHP, z inicjatywy Prezesa Firmy, został powołany w Budimeksie SA Komitet Wykonawczy BHP składający się z Prezesów Spółek, Dyrektorów Budownictw, Dyrektorów Oddziałów oraz Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Pracy. Grupa ta podejmuje strategiczne działania dotyczące kierunków rozwoju BHP w Grupie.
Zgodnie z planem na 2022 rok zwołano w tym okresie 4 posiedzenia Komitetu. Ich stałym punktem było omówienie bieżących statystyk BHP w firmie oraz podejmowanie decyzji w zakresie kierunków działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Komitet powołał w raportowanym okresie kilka grup roboczych, które miały za zadanie m.in:

1.

stworzenie procedury oraz wdrożenie Programu Obserwacji w Grupie Budimex,

2.

dostosowanie i aktualizację Procedury Wypadkowej oraz związanej z nią dokumentacji i procesów,

3.

opracowanie i ujednolicenie schematu przeprowadzania narad koordynacyjnych na budowach,

4.

aktualizację i komunikację zasad transportu pionowego.

W monitorowanie stanu bezpieczeństwa zaangażowani są pracownicy z różnych poziomów organizacji. Służby BHP przeprowadzają kontrole BHP na kontraktach. Zespół audytorów wewnętrznych monitoruje poprawność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa za pomocą audytów systemowych. Zgodność organizacji prac na projektach weryfikują audyty Systemu Oceny Budów. Od 2019 roku grupa kadry zarządzającej Budimex SA przeprowadza Wizyty Wyższego Kierownictwa, które mają na celu budowanie kultury bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji. Pracownicy Grupy mają również dostęp do systemu IT, który pozwala na zgłaszanie wszelkich obserwacji, zdarzeń i wypadków podlegających następnie analizie Biura Bezpieczeństwa Pracy.

en_USEnglish