Informacja na temat raportowania

O SPRAWOZDANIU

Informacja na temat raportowania

[GRI 403-3] [GRI 403-4] [GRI 403-5]

Niniejszy raport niefinansowy za 2022 rok jest szóstym tego typu raportem spółki. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie opracowanego wewnętrznie modelu raportowania opartego na wieloletnim doświadczeniu w zakresie raportowania skonsolidowanego informacji o działalności, informacji niefinansowych oraz finansowych. Grupa Budimex raportuje informacje niefinansowe, bazując na wskaźnikach GRI Standards w wersji zaktualizowanej w listopadzie 2021 roku. Zakres treści raportu uwzględnia dobre praktyki TCFD (ang. Task-force for Climate-related Disclosure).

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022” obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Budimex zgodnie ze strukturą organizacji w 2022 roku.

Istotne tematy poruszane w niniejszym raporcie zostały zidentyfikowane w toku prac nad Strategią CSR 2021-2023.

Informacje niefinansowe Grupy Budimex za rok 2022 zostały poddane weryfikacji zewnętrznej. Prezentowane w raporcie dane liczbowe pochodzą z wewnętrznych systemów Budimex SA oraz spółek zależnych. Za rok bazowy wybranych danych liczbowych, ze względu na zmiany w metodzie konsolidacji, uznano rok 2021. Istotna większość danych liczbowych niefinansowych raportowanych w tabelach w raporcie jest związana z działalnością spółek: Budimex SA, Mostostal Kraków SA oraz Grupa FBSerwis. W przypadku pozostałych spółek w Grupie Kapitałowej całkowitym wyłączeniom podlegały na dzień 31.12.2022 roku te nieprowadzące istotnej działalności operacyjnej wpływającej w szczególności na powstawanie zużycia paliw i energii, surowców oraz wody, a także ścieków, odpadów i gazów cieplarnianych. W przypadku spółek o jednostkowym zatrudnieniu zastosowano wyłączenia konsolidacyjne mające na celu ochronę danych osobowych pracowników. W raporcie skorygowane zostały dane dotyczące wskaźników środowiskowych dla Budimeksu SA na skutek weryfikacji kompletności danych odbywającej się w drugiej połowie 2022 roku. Dane liczbowe zostały poddane walidacji z udziałem wewnętrznych ekspertów.

Kontakt w sprawach związanych z ESG w Grupie Budimex:
Wioletta Roguska

Wioletta Roguska
Kierownik ds. ESG
Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Polska
wioletta.roguska@budimex.pl
tel. (+48) 22 623 60 00

Kontakt w sprawie raportu zintegrowanego:
Anna Bazan-Korona

Anna Bazan-Korona
Dział Komunikacji
Budimex SA
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, Polska
anna.bazan@budimex.pl
tel. (+48) 22 623 60 00

Pobierz list poświadczający
en_USEnglish