Zasady rachunkowości

ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ

Zasady rachunkowości

W celu obliczenia odsetka obrotu, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i wydatków operacyjnych (OPEX) kwalifikujących się do systematyki zastosowano następujące zasady:

Obrót

Odnośnie do obrotu podstawę stanowiły całkowite skonsolidowane przychody Grupy w 2022 roku, ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Przychody z umów z klientami”. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów opisane zostały w notach 30. Do licznika przypisano przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki i zgodnej z nią.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX)

Odnośnie do nakładów inwestycyjnych (CAPEX) podstawę stanowiły nakłady inwestycyjne poniesione we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, które zostały wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych”. Do licznika przypisano tę część CAPEX, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki i zgodnych z nią. W przypadku nakładów inwestycyjnych na pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane zastosowano metodę alokacji proporcjonalnej. Grupa wykorzystuje pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane, które są używane przy realizacji różnych kontraktów, zarówno związanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki, jak i niekwalifikującą się. Ponadto ta sama maszyna może być w różnych okresach roku wykorzystywana na różnych kontraktach. Całość nakładów inwestycyjnych na pojazdy, sprzęt i maszyny budowlane została więc przypisana do poszczególnych rodzajów działalności w proporcji odpowiadającej części przychodów z danych kontraktów. Powyższe nie dotyczy nakładów inwestycyjnych w spółce FBSerwis, gdzie przypisanie CAPEX-u nastąpiło bezpośrednio.

Wydatki operacyjne (OPEX)

Odnośnie do wydatków operacyjnych (OPEX) podstawę stanowiły wszystkie koszty służące do bieżącej obsługi aktywów Grupy i utrzymywania ich we właściwej kondycji. Do licznika przypisano tę część OPEX-u, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki i zgodnych z nią. W przypadku wydatków operacyjnych na sprzęt i maszyny budowlane zastosowano metodę alokacji proporcjonalnej w sposób identyczny jak w opisanym powyżej przypadku CAPEX-u. W przypadku wydatków operacyjnych związanych z pojazdami i maszynami wykorzystywanymi w segmencie FBSerwis przypisanie OPEX-u nastąpiło bezpośrednio. W przypadku wydatków operacyjnych, które w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 definiowane są w sposób nieodnoszący się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, dokonano przeglądu wszystkich kont w systemie rachunkowym Grupy, a następnie zidentyfikowane pozycje spełniające definicję OPEX-u związane z utrzymaniem we właściwej kondycji pojazdów, sprzętu i maszyn budowlanych zostały przypisane w sposób proporcjonalny, a pozycje związane z pojazdami i maszynami wykorzystywanymi do prowadzenia gospodarki odpadami przypisano bezpośrednio do odpowiedniego rodzaju działalności. Wydatki operacyjne stanowią pozycje kosztowe w rachunku zysków i strat, w odróżnieniu od nakładów inwestycyjnych będących zwiększeniami salda środków trwałych i wartości niematerialnych, dlatego też wartości uwzględnione w kalkulacjach CAPEX i OPEX są odrębne.

Pozostałe informacje

Dane wykorzystane do obliczeń pochodziły z systemu finansowo-księgowego Grupy Budimex SA i z systemów finansowo-księgowych poszczególnych spółek zależnych wchodzących w skład Grupy. Grupa uniknęła podwójnego liczenia podczas przypisywania obrotu i nakładów inwestycyjnych poprzez dokonanie stosownych wyłączeń konsolidacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości. W przypadku wydatków operacyjnych, które w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 definiowane są w sposób nieodnoszący się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, dokonano przeglądu wszystkich kont w systemie rachunkowym Grupy, a następnie zidentyfikowane pozycje spełniające definicję OPEX przypisano każdorazowo do danego rodzaju działalności kwalifikującej się do systematyki. W trakcie analizy nie zidentyfikowano rodzajów działalności przyczyniających się do więcej niż jednego celu środowiskowego. Nie istniała w związku z tym potrzeba stosowania specjalnych procedur w celu uniknięcia podwójnego liczenia. Grupa ujawnia w niniejszym raporcie po raz pierwszy udział działalności zgodnej z systematyką i po raz drugi udział działalności kwalifikującej się do systematyki. Ujawnienie w niniejszym raporcie dotyczy ostatniego roku obrotowego, tj. okresu 1.01-31.12.2022. Analiza wykazała brak konieczności szczegółowej dezagregacji kluczowych wskaźników wyników pomiędzy poszczególne jednostki operacyjne Grupy zgodnie z pkt. 1.2.2.3. załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. Więcej informacji na ten temat znajduje się w komentarzach do poszczególnych kluczowych wskaźników wyników. Grupa nie prowadzi, nie finansuje ani nie ma ekspozycji na rodzaje działalności, o których mowa w sekcjach 4.26–4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 (rodzaje działalności związane z wytwarzaniem energii w ramach procesów jądrowych i produkcji energii z gazowych paliw kopalnych).

en_USEnglish