Ochrona zasobów wodnych /
Woda

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Ochrona zasobów wodnych

[GRI 303-1] [GRI 303-2] [GRI 303-3] [GRI 303-4] [GRI 303-5]

WODA

Zarządzanie zasobami wodnymi w Budimex SA oparte jest na Strategii CSR 2021-2023. Zapotrzebowanie oraz faktyczne zużycie zasobów wodnych są w dużym stopniu uzależnione od charakteru oraz etapu realizacji kontraktów, na których w okresie bilansowym prowadzone są prace budowlane. Zużycie wody obrazuje tabela 21 „Woda i ścieki”.

Woda pobierana jest na cele bytowe pracowników spółki i dostawców usług oraz zużywana jako surowiec w procesach produkcyjno-technologicznych.

Głównym źródłem poboru wody są istniejące lokalne sieci wodociągowe. Występują także sytuacje, gdzie woda pobierana jest z własnych ujęć na podstawie posiadanych zgód wodnoprawnych. Wykorzystywana jest również zgromadzona woda opadowa (deszczówka), a także sporadycznie woda powierzchniowa.

Ochrona zasobów wodnych realizowana jest poprzez:

  • działania zgodne z wymaganiami systemu zarządzania środowiskiem,
  • dokumentację wewnętrzną, np. „Plan zadań środowiskowych” dla każdej realizowanej inwestycji, będący integralną częścią Planu BIOZ,
  • uzyskiwanie wymaganych prawem zgód wodnoprawnych,
  • weryfikację wdrożonej polityki poprzez zbieranie danych niezbędnych do sporządzenia statystyk, sprawozdań, raportów wewnętrznych i wymaganych prawem.

Zużycie wody wynika z bieżącego funkcjonowania centrali spółki, Wytwórni Konstrukcji Stalowych oraz zaplecza budów.

Ochrona zasobów wodnych realizowana jest poprzez:

  • działania pozostające w zgodności z obowiązującą w spółce „Polityką zintegrowanego systemu zarządzania”,
  • dokumentację wewnętrzną, tj. plany BIOZ, gdzie uwzględniany jest pobór wód,
  • w przypadku planowania i prowadzenia prac w pobliżu cieków wodnych podejmowane są środki ostrożności zgodnie ze standardem wewnętrznym – „Zabezpieczenie cieków wodnych”.

Pobór wody na potrzeby działania zakładów i towarzyszącej im infrastruktury następuje wyłącznie z istniejącej sieci wodociągowej.

en_USEnglish