Wpływ na otoczenie lokalne i bioróżnorodność

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Wpływ na otoczenie lokalne i bioróżnorodność

[GRI 304-1] [GRI 304-2] [GRI 304-3] [GRI 304-4]

Budimex SA dąży do zminimalizowania swojego wpływu na otoczenie i bioróżnorodność, prowadząc szereg działań związanych z ochroną gatunkową roślin i zwierząt oraz ograniczeniem hałasu. Prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych spółkach standardami.

Poniżej przykłady standardów obowiązujących w Budimex SA:

1.

magazynowanie odpadów niebezpiecznych w sposób bezpieczny dla środowiska,

2.

bezpieczne operowanie paliw płynnych podczas transportu, magazynowania i tankowania sprzętu i pojazdów,

3.

bezpieczne operowanie substancjami niebezpiecznymi podczas transportu, magazynowania i użytkowania tych substancji,

4.

wyposażenie budów w apteczkę ekologiczną w celu sprawnej likwidacji niewielkich wycieków i rozlewów, aby zapobiec zanieczyszczaniu środowiska naturalnego,

5.

organizacja prac powodujących emisję pyłów do powietrza w celu redukcji uciążliwości pyłowej,

6.

organizacja prac powodujących emisję hałasu w celu jej ograniczenia,

7.

organizacja prac powodujących wibracje w celu redukcji uciążliwości wibracyjnej,

8.

organizacja prac w pobliżu wód stojących i płynących w celu bezpiecznego dla środowiska wodnego sposobu wykonywania prac w korycie rzeki lub w basenie jeziora, stawu czy morza, a także na linii brzegowej cieków i zbiorników wodnych,

9.

organizacja prac związanych z odprowadzaniem wód z tymczasowych odwodnień w celu ochrony wód stojących i płynących przed zanieczyszczeniami odprowadzanymi z wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. emisja zawiesin),

10.

czyszczenie kół pojazdów z błota oraz urządzeń zanieczyszczonych betonem, mieszankami cementowo-wapiennymi lub gipsowymi w sposób bezpieczny dla środowiska wodno- -gruntowego,

11.

zapewnienie skutecznej ochrony drzew i krzewów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas prac budowlanych,

12.

zapewnienie skutecznej ochrony i minimalizacji strat w populacji płazów podczas prac budowlanych,

13.

czytelne i zrozumiałe oznakowanie miejsc gromadzenia odpadów, infrastruktury chroniącej środowisko i miejsc monitoringu środowiskowego.

Na wybranych inwestycjach prowadzone są stałe nadzory środowiskowe.

en_USEnglish