Zarządzanie obszarem środowiskowym /
Polityki i odpowiedzialność

ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKO NATURALNE

Zarządzanie obszarem środowiskowym

POLITYKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nadrzędnym dokumentem w Budimeksie SA regulującym zarządzanie wpływem na klimat i środowisko jest „Polityka zintegrowanego systemu zarządzania”. Dokument zawiera zobowiązania oraz zasady wspierające zredukowanie ingerencji w środowisko naturalne, w tym efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz promowanie odpowiedzialności ekologicznej.

Spółka jest świadoma wpływu, jaki może wywierać swoją działalnością na środowisko i klimat, w wymiarze:

lokalnym – poprzez ingerencję w funkcjonowanie ekosystemów w wyniku prowadzonych prac budowlanych,

globalnym – poprzez oddziaływanie – pozytywne lub negatywne – na klimat.

W celu poprawy efektów działalności środowiskowej Budimex SA posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego bazujący na wymaganiach normy PN-EN – ISO 14001:2015. Spółka poddała się certyfikacji przez zewnętrzną, niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą. W ramach systemu zarządzania opracowane zostały cele, a także wskaźniki środowiskowe, za pomocą których proces działalności środowiskowej spółki jest monitorowany. Odpowiedzialność za zarządzanie obszarem środowiskowym wynika z procedur wewnętrznych przyjętych przez spółkę.

W zakresie zarządzania wpływem na środowisko w Mostostal Kraków SA obowiązuje „Polityka zintegrowanego systemu zarządzania’’ zawierająca zobowiązania oraz zasady dotyczące oddziaływania firmy na środowisko. Mostostal Kraków SA posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego bazujący na wymaganiach normy PN-EN – ISO 14001:2015. Spółka poddała się certyfikacji przez zewnętrzną, niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Odpowiedzialność za zarządzanie obszarem środowiskowym wynika z procedur wewnętrznych przyjętych przez spółkę.

Polityka zarządzania środowiskiem w Grupie FBSerwis opiera się na wymogach Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) odnośnie do przetwarzania odpadów, które zostały wdrożone w spółce w instalacjach MBP w 2022 roku, i dotyczy oddziaływania firmy w zakresie emisji: pyłów, gazów, odorów, ścieków, odpadów, hałasu, a także w zakresie zużycia energii i postępowania na wypadek awarii. W przypadku powstawania takich emisji opracowano i wdrożono odpowiednie procedury zapobiegające, a gdy jest to niemożliwe – procedury ograniczające ryzyka i emisje, redukujące i minimalizujące ich wpływ oraz monitorujące wszystkie te działania. Odpowiedzialność za zarządzanie obszarem środowiskowym wynika z procedur wewnętrznych przyjętych przez spółkę.
Spółka przygotowuje się do wdrożenia i certyfikacji PN-EN – ISO 14001:2015.

en_USEnglish