Zobowiązanie do poszanowania praw człowieka i pracowników: Deklaracja Międzynarodowej Organizacji ‎Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy ‎

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Zobowiązanie do poszanowania praw człowieka i pracowników: Deklaracja Międzynarodowej Organizacji ‎Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy ‎

Deklaracja Międzynarodowej Organizacji ‎Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy ‎

  • Grupa Budimex podchodzi z należytą starannością do przestrzegania praw człowieka w organizacji oraz w przypadku podmiotów, z którymi pozostaje w relacjach.
  • Grupa Budimex zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących podstawowych praw w pracy zawartych w ośmiu głównych konwencjach MOP określonych w „Deklaracji w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy”.
  • Grupa Budimex posiada publicznie dostępną politykę zawierającą zobowiązanie do poszanowania zapisów Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy w relacjach biznesowych.
  • Dokument „Zasady postępowania dla kontrahentów Budimex SA” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.budimex.pl/pl/kontrahenci/zasady-postepowania-dla-kontrahentow.
  • Pozostałe procedury mają charakter regulacji wewnętrznych, które rozwijają i kształtują zasady w relacjach wewnętrznych spółki, stąd nie są publicznie dostępne.
  • Dokumentem regulującym zakres należytej staranności w zakresie prewencji pracy przymusowej oraz szczegółowe opisy poszanowania obszarów regulowanych Deklaracją MOP są „Zasady ochrony praw człowieka” adresowane do pracowników, klientów, dostawców i wykonawców, z którymi pracuje Grupa Budimex.

Polityka obejmująca zakaz stosowania pracy przymusowej i pracy dzieci jest realizowana poprzez następujące działania

zakaz wszelkiego typu dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu

popieranie i promowanie praw człowieka

gwarancję bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka

wolność do zrzeszania się i zawierania umów zbiorowych

  • Grupa zapewnia pełną, niezakłóconą swobodę funkcjonowania związków zawodowych: Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego „Budowlani”. W Grupie obowiązuje „Zakładowy układ zbiorowy pracy”.
  • Grupa Budimex planuje rozszerzanie procedur należytej staranności w łańcuchu dostaw w ramach realizacji celów strategicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem.
en_USEnglish