Obrót

ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ

Obrót

Tabela 5. Odsetek obrotu zgodnego z systematyką

Grupa uzyskuje przychody z kilku segmentów działalności, z których większość jest ujęta w systematyce w zakresie załączników I i II do aktu delegowanego w sprawie klimatu [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139].

Głównymi pozycjami przychodów z działalności zgodnej z systematyką w 2022 roku były:

przychody z realizacji kontraktów w zakresie budownictwa infrastrukturalnego dotyczącego transportu w wysokości 2 134,0 mln zł, dotyczące budowy infrastruktury na potrzeby transportu kolejowego (1 815,2 mln zł) i infrastruktury wspomagającej niskoemisyjny transport wodny (318,8 mln zł),

przychody z realizacji kontraktów na budowę nowych budynków w wysokości 126,9 mln zł,

przychody związane z budową instalacji poboru, uzdatniania i oczyszczania wody w wysokości 221,2 mln zł,

przychody segmentu Grupy odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami w wysokości 542,1 mln zł,

ponadto Grupa uzyskała w 2022 roku przychody z wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatrowej (15,1 mln zł).

Część uzyskiwanych przychodów dotyczących ww. działalności nie spełniła technicznych kryteriów kwalifikacji, w związku z czym zostały one uznane za kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z nią. W szczególności dotyczyło to przychodów z budowy nowych budynków (1 542,0 mln zł).
Pozostałe 3 980,2 mln zł przychodów pochodziło z działalności niekwalifikujących się do systematyki. Udział obrotu kwalifikującego się do systematyki w całości obrotu wyniósł w 2022 roku 53,82%, w tym udział obrotu zgodnego z systematyką – 35,09%, a udział obrotu kwalifikującego się, ale niezgodnego z systematyką – 18,73%.

en_USEnglish