Model biznesowy Grupy Budimex

O GRUPIE BUDIMEX

Model biznesowy Grupy Budimex

[GRI 2-1] [GRI 2-6]

Grupa Budimex świadczy szeroko rozumiane usługi budowlano-montażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą. Zajmuje się produkcją oraz oferowaniem usług, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kompleksowym utrzymaniem dróg, a także obsługą techniczną budynków. Do dnia 24 maja 2021 roku, tj. do momentu sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Grupa Budimex prowadziła również działalność deweloperską i zarządzała nieruchomościami.

Zmiany w działalności Grupy w 2022 r. obejmowały przede wszystkim zaniechanie działalności deweloperskiej, rozpoczęcie dzia-łalności na rynkach zagranicznych oraz rozwój działalności w segmencie odnawialnych źródeł energii.

W ramach działalności budowlanej spółki Budimex SA, Budimex Kolejnictwo SA i Budimex Budownictwo Sp. z o.o. realizują zadania we wszystkich segmentach rynku, począwszy od infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej, poprzez obiekty budownictwa mieszkaniowego, na skomplikowanych projektach energetycznych oraz przemysłowych kończąc. Mostostal Kraków SA specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz urządzeń dla przemysłu cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego i chemicznego, jak również oferuje usługi projektowe. Spółki Grupy FBSerwis w zakresie działalności usługowej zajmują się gospodarką odpadami, świadczą kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury drogowej oraz zarządzania infrastrukturą oświetleniową i obsługą techniczną budynków.

Podstawową jednostką aktywności spółek jest kontrakt. Każdego roku Budimex SA realizuje równolegle około 200 kontraktów, Grupa FBSerwis – około 120 kontraktów, a Mostostal Kraków SA – około 40.

Działalność budowlana Budimeksu SA prowadzona jest przede wszystkim na terenie Polski a także na rynkach zagranicznych. Już od blisko 60 lat funkcjonuje Oddział Rynku Niemieckiego, którego działalność operacyjna skupia się na usługach podwykonawczych dla firm niemieckich w zakresie: produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych, produkcji prefabrykatów dla budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego, robót zbrojarskich, produkcji konstrukcji stalowych (do elektrowni, budowy mostów, hal, kontenerów, zbiorników i maszyn). Spółka Budimex Bau GmbH rozpoczęła na rynku niemieckim akwizycję kontraktów budowlanych a w ramach nowo utworzonych podmiotów – Budimex Construction Prague s.r.o. i Budimex Slovakia s.r.o. – Grupa rozszerza swoją działalność również na rynkach czeskim i słowackim.

Grupa Budimex dokłada wszelkich starań, by realizować powierzone zadania w terminie, zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa oraz jakości pracy. Wieloletnie doświadczenie w obszarze budowlanym umożliwia spółce oferowanie pełnego wachlarza robót w systemie generalnego wykonawstwa.

Kluczowymi dokumentami w Grupie Budimex, we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem, są poniższe instrukcje. Opisy poszczególnych zasad oraz polityk znajdują się we właściwych rozdziałach tematycznych.

1

Polityka
Compliance

2

Kodeks Etyki dla Pracowników Grupy Budimex

3

Kodeks Etyki
Grupy Ferrovial

4

Polityka
antykorupcyjna

5

Polityka Ochrony
Praw Człowieka

6

Polityka
Różnorodności

7

Zbiór zasad
postępowania
dla kontrahentów
Budimex SA

8

Przeciwdziałanie mobbingowi
i dyskryminacji

9

Zasady informowania
o zatrudnianiu osób pozostających w stosunku powiązania z pracownikiem

10

Zasady postępowania
w przypadku podejrzenia naruszenia Polityki Compliance
oraz przeciwdziałanie naruszeniom

11

Zasady postępowania
w przypadku złożenia propozycji przyjęcia
korzyści majątkowej
i w przypadku prób zastraszenia pracownika

12

Zasady uczestnictwa
w imprezach sponsorowanych i innych mających charakter konfliktu interesów, wręczania i otrzymywania upominków

13

Zatwierdzanie projektów sponsoringowych, patronatów,
darowizn i grantów

14

Due Diligence
partnera biznesowego

15

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

en_USEnglish