Zarządzanie obszarem pracowniczym

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Zarządzanie obszarem pracowniczym

Spółki Grupy Budimex posiadają zestaw instrukcji tworzących System Zarządzania Obszarem Personalnym. Dokumenty te określają zasady zarządzania zasobami ludzkimi, regulując następujące obszary:

1.

rekrutacja

2.

zasady zatrudniania

3.

wynagradzanie i świadczenia pracownicze

4.

relokacja pracowników

5.

ocena okresowa

6.

standardy rozwoju i szkoleń

7.

kwestie etyczne

8.

przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Pozwala to ograniczać ryzyko, na jakie narażona jest Grupa Budimex, wynikające z braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Ryzyko rozumiane zarówno jako ograniczone możliwości zrekrutowania właściwie wykwalifikowanych osób, jak i odejścia pracowników i związana z tym utrata kompetencji przez Grupę.

W 2022 roku kontynuowano spójną politykę HR wynikającą z przyjętej strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Struktura zapewnienia ciągłości biznesowej w obszarze HR oparta jest na modelu centrów kompetencyjnych (rozwojowe, C&B, rekrutacyjne, employer brandingowe, systemy optymalizacji procesów HR), centrum operacyjnego (kadrowo-płacowego) oraz przyporządkowanych biznesom kierowników ds. personalnych odpowiadających przed Dyrektorem HR w Budimex.

Za komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną i public relations odpowiada w spółce pozycjonowane w strukturach ZZL Biuro Komunikacji i Public Relations.

Układy zbiorowe
[GRI 2-30]

W Grupie Budimex obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Układom zbiorowym w firmie podlega 4 261 pracowników etatowych.

Warunki pracy pracowników – członków Zarządu określa Polityka wynagrodzeń Członków Organów Budimex SA.

Warunki pracy pracowników zatrudnionych za granicą określają zapisy Regulaminu Wynagradzania dla danego rynku lub w przypadku braku konieczności ustanawiania takiego regulaminu, zapisy określone w umowach o pracę. Warunki zatrudnienia na rynkach zagranicznych regulują również ustanowione Polityka oddelegowań na rynki zagraniczne i Polityka benefitów.

en_USEnglish