Działania i wdrożenia w związku z oceną ryzyk i wpływów w zakresie praw człowieka

NALEŻYTA STARANNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA

Działania i wdrożenia w związku z oceną ryzyk i wpływów w zakresie praw człowieka

Odpowiedzialność za konkretne obszary ryzyka są przydzielone na poziomie ekspertów, menadżerów i dyrektorów. Do ich kompetencji należą identyfikacja ryzyka z rejestru ryzyk oraz ich ocena i priorytetyzacja – z uwzględnieniem zaangażowania interesariuszy, w tym grup narażonych na negatywne wpływy.

Procedura integruje wyniki oceny ryzyk i skutków w zakresie praw człowieka z procedurą dotyczącą działań z zakresu zapobiegania lub naprawy szkód w przypadku zidentyfikowanych istotnych negatywnych wpływów na prawa człowieka.

W Grupie Budimex funkcjonuje, obejmujący swoim zakresem łańcuch dostaw, system zapobiegania, łagodzenia wpływów lub wdrażania działań naprawczych w przypadku istotnych wpływów związanych z prawami człowieka:

1.

Podwykonawca przechodzi wstępną klasyfikację, np. w zakresie warunków zatrudnienia i umownych.

2.

W trakcie procesu kwalifikacji podwykonawca potwierdza, że przestrzega praw pracowniczych, co jest weryfikowane na dalszym etapie współpracy.

3.

Pracownicy podwykonawców podlegają weryfikacji pod kątem uczestnictwa w szkoleniu okresowym bądź wstępnym BHP, co stanowi potwierdzenie właściwej praktyki zatrudniania u podwykonawców.

4.

Budowy oraz pozostałe jednostki organizacyjne podlegają audytowi przez niezależne Biuro Audytu Wewnętrznego.

5.

Działania podwykonawców w aspekcie konieczności przestrzegania praw człowieka są uregulowane wewnętrznymi re-gulacjami i umowami, w tym m.in. w dokumencie „Zasady postępowania dla kontrahentów Budimex SA” oraz w Kodeksie Etyki.

Grupa Budimex prowadzi swoją działalność i nawiązuje relacje biznesowe z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Weryfikacja zgodności z prawem i braku naruszeń praw człowieka odbywa się również we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, np. Strażą Graniczną.

W ramach istniejącego systemu oceny ryzyk i wpływów nie został zidentyfikowany, wykryty ani zgłoszony negatywny wpływ na prawa człowieka czy inne naruszenia w tym obszarze.

en_USEnglish