GRI

GRI:
Numer wskaźnika GRI Standard Tytuł wskaźnika Zakres Obszar wg ISO 26000 Zasada UN Global Compact SDGs Linki
Wskaźniki profilowe 2016
GRI 102-1* Nazwa organizacji Pełny 6.3.10 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.8.5 7.8
Grupa Budimex i Budimex SA
GRI 102-2* Główne marki, produkty i/lub usługi Pełny Więcej na www.budimex.pl
GRI 102-3* Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny
ul. Stawki 40
01-140 Warszawa
Polska www.budimex.pl
GRI 102-4* Lokalizacja działalności operacyjnej Pełny
GRI 102-5* Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny
Grupa z dominującą Spółką Akcyjną, notowaną na GPW w Warszawie (przynależność do indeksów: WIG, WIG-BUDOW, WIGDIV, WIG-PL, mWIG40, mWIG40TR,RESPECT, InvestorMS)
GRI 102-6* Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów Pełny Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Budimex za rok 2018” dostępnym na https://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe
GRI 102-7* Skala działalności Pełny
GRI 102-8* Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy Pełny 6.3.10 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.8.5 7.8 8
GRI 102-9* Łańcuch dostaw organizacji Pełny
GRI 102-10* Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Pełny Szczegółowy opis zmian struktury organizacyjnej Grupy Budimex i Budimex SA można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Budimex za rok 2018”
GRI 102-11* Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Pełny 7 Procedury „Zarządzanie środowiskowe”, „Organizacja i zarządzanie BHP i OŚ na kontrakcie”, będące elementem Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, definiują m.in. zasady analizy wymagań środowiskowych i pojęcie wpływu na środowisko. Obejmują każdy, czyli i potencjalny rodzaj wpływu. Ponadto Grupa zobowiązała się do przestrzegania zasady ostrożności przystępując do UN Global Compact
GRI 102-12* Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Pełny 1-10 Karta Różnorodności (od 2016 roku)
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
GRI 102-13* Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Pełny 1-10
GRI 102-14* Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Pełny 4,7 6.2.7 4.2 6.2
GRI 102-15* Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny Ryzyka biznesowe zostały opisane w „Sprawozdaniu z działalności Budimex SA za rok 2018”
GRI 102-16* Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań. Pełny 4.4 6.6.3 1-10 16
GRI 102-18* Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Pełny 6.2 7.4.3 7.7.5 1-10 Szczegółowe informacje można znaleźć w „Sprawozdaniu z działalności Budimex SA za rok 2018”. Dodatkowo informacje na temat aktualnego składu Zarządu, Rady Nadzorczej i jej komitetów, włączając w to życiorysy poszczególnych osób, można znaleźć na: http://www.budimex.pl/pl/o-budimex/wladze.html
GRI 102-40* Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Pełny 5.3
GRI 102-41* Pracownicy objęci umowami zbiorowymi (odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi) Pełny 6.3.10 8
GRI 102-42* Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 5.3
GRI 102-43* Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Pełny
GRI 102-44* Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie Pełny
GRI 102-45* Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Pełny 5.2 7.3.2 7.3.3 7.3.4
GRI 102-46* Proces definiowania treści raportu i granic aspektów Pełny
GRI 102-47* Zidentyfikowane istotne tematy Pełny 7.3.2 7.3.3 7.3.4
GRI 102-48* Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Pełny
Brak znaczących zmian
GRI 102-49* Zmiany w raportowaniu Pełny Ze względu na konieczność zastosowania innego sposobu wyliczenia wartości dla celu środowiskowego Strategii CSR na lata 2016-2020 dla wskaźnika %/1mln przychodu ze sprzedaży w ramach celu „Optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów”, obecnie wyliczany będzie wskaźnik według relacji: ilość materiałów ponownie wykorzystanych / ilość zakupionych materiałów sypkich
GRI 102-50* Okres raportowania: Rok finansowy / kalendarzowy: 01.01.2018-31.12.2018 Pełny 5.3 7.5.3 7.6.2
Rok finansowy / kalendarzowy: 01.01.2018-31.12.2018
GRI 102-51* Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Pełny 21.05.2018
GRI 102-52* Cykl raportowania Pełny
GRI 102-53* Dane kontaktowe Pełny
Aldona Orłowski
Dyrektor Biura Rekrutacji, Rozwoju i Komunikacji
Budimex SA
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
aldona.orlowski@budimex.pl
tel.: (+48) 22 623 60 00
GRI 102-54* Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Pełny
GRI 102-55* Indeks GRI Pełny
GRI 102-56* Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Pełny Raport został przygotowany przez podmiot zewnętrzny w oparciu o dane dostarczone przez Budimex SA, a następnie poddany zewnętrznej weryfikacji niezależnego audytora firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
Raport poświadczający Deloitte (PDF)
Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1* Charakter istotnego obszaru
GRI 103-2* Podejście zarządcze (DMA)
GRI 103-3* Pomiar i ewaluacja
Wskaźniki według aspektów
Tematy ekonomiczne (GRI 201, 202, 203) 2016
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych Pełny 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.8.7 6.8.9 2, 5, 7, 8, 9
GRI 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Pełny 6.5.5 7 13
W raportowanym okresie nie stwierdzono znaczącego wpływu. Niemniej podstawowe surowce, z których korzysta firma, są produktami branż, które istotnie wpływają na klimat (produkcja asfaltów i paliw, produkcja cementu, hutnictwo stali). Tym samym zmiany regulacji i dodatkowe obciążenia tych branż w związku z emisją gazów cieplarnianych, mogą odbić się niekorzystanie na kosztach firmy. Zmiany klimatyczne w szerszym ujęciu, tj. nasilenie anomalii pogodowych, może wpływać na proces realizacji kontraktów. Z drugiej strony oferta firmy odpowiada na oczekiwania pośrednio związane ze zmianami klimatycznymi. Budimex posiada odpowiednie zasoby pozwalające na włączenie się w procesy restrukturyzacji zakładów energetycznych (budowa obiektów wytwórczych).
W ofercie firmy znajdują się obiekty, w których straty energetyczne zostały ograniczone do minimum,
i które spełniają wymogi klientów wrażliwych na kwestie klimatyczne.
GRI 202-1 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji
GRI 202-2 Odsetek wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej z rynku lokalnego Pełny 6.4.3 6.8.1 6.8.2 6.8.5 6.8.7 6 8 Jako rynek lokalny traktować należy rynek polski. Zasadniczo w spółkach Grupy Budimex zatrudnieni są wyłącznie obywatele polscy. Pojedynczy obcokrajowcy, reprezentujący głównego udziałowca, zasiadają w organach spółek. Ich liczbę podano w tabeli, obrazującej składy zarządów i rad nadzorczych.
GRI 203-1 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo Pełny 6.3.9 6.8.1 6.8.2 6.8.7 6.8.9 2, 5, 7, 9, 11
Przeciwdziałanie korupcji (GRI 205, 206) 2016
GRI 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją Pełny 6.6.1 6.6.2 6.6.3 10 16 W raporcie nie ujawniono narzędzi wykorzystywanych w ich monitorowaniu, uznając je za poufne. Ujawnienie takich informacji, w szczególności sposobu prowadzenia analiz, w ocenie spółki mogłoby przyczynić się do zmniejszenia ich efektywności i zwiększenia zagrożenia zachowaniami nieetycznymi.
GRI 205-2 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji Pełny 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.6 10 16
GRI 205-3 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji Pełny 6.6.1 6.6.2 6.6.3 10 16
GRI 206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki Pełny 6.6.1 6.6.2 6.6.5 6.6.7 16
Tematy środowiskowe
Środowisko naturalne: Surowce i materiały (GRI 301) 2016
GRI 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości Pełny 6.5.4 8 8, 12
GRI 301-2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym Pełny 6.5.4 8, 9 8, 12
Środowisko naturalne: Energia i Woda (GRI 302, 303) 2016
GRI 302-1* Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii Pełny 6.5.4 8 7, 8, 12, 13
GRI 302-3 Efektywność energetyczna Pełny 7, 8, 12, 13
GRI 303-1 Łączne zużycie wody z podaniem źródła Pełny
Środowisko naturalne: Bioróżnorodność (GRI 304) 2016
GRI 304-1 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów Częściowo 6.5.6 8 6, 13, 14, 15 W omawianym wskaźniku Budimex wyszczególnił zinwentaryzowane obszary i gatunki chronione występujące na terenach swojej działalności nie podając szczegółowych liczb, gdyż są one trudne do oszacowania. W obecnie realizowanych kontraktach Budimex dysponuje jedynie decyzjami środowiskowymi, w których dane liczbowe występują w ograniczonym zakresie.
GRI 304-2 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi Pełny 6.5.6 8 6, 13, 14, 15
GRI 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Częściowo 6.5.6 8 6, 13, 14, 15 Dokładne informacje są dostępne w opracowaniach dotyczących oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko ze wskazaniem dokładnej lokalizacji względem inwestycji.
GRI 304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem Pełny 6.5.6 8 6, 13, 14, 15
Środowisko naturalne: Emisje (GRI 305) 2016
GRI 305-1* Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) Pełny 6.5.5 8 3, 12, 13, 14, 15
GRI 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi (Zakres 2) Pełny 6.5.5 8 3, 12, 13, 14, 15
GRI 305-4 Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych Pełny 6.5.5 13, 14, 15
GRI 305-7* Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Pełny 6.5.5 8 3, 12, 13, 14, 15 Źródłem emisji zanieczyszczeń są poszczególne wytwórnie mas bitumicznych, których lokalizacje wskazano w tabeli wraz z wielkościami emisji poszczególnych związków. Emisje związane są z pracą otaczarek oraz suszarek kruszywa, a także zbiornikami bitumu, asfaltu, mączki wapiennej i pyłu kamiennego. Zostały one podane w oparciu o dane ze sprawozdań do organów administracji publicznej.
Środowisko naturalne: Ścieki i odpady (GRI 306) 2016
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Pełny 6.5.3 8 3, 6, 12
GRI 306-3 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Częściowo 6.5.3 8 3, 6, 13, 14, 15
Środowisko naturalne: Zgodność z regulacjami (GRI 307) 2016
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny 4.6 8 16
Środowisko naturalne: Ocena środowiskowa dostawców (GRI 308) 2016
GRI 308-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych Pełny 6.3.5 6.6.6 7.3.1
GRI 308-2 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw. Częściowo 6.3.5 6.6.6 7.3.1
Tematy społeczne
Miejsce pracy: Zatrudnienie (GRI 401) 2016
GRI 401-1* Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu Pełny 6.4.3 6 5, 8
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek organizacyjnych Częściowo 6.4.4 6.8.7 8 Świadczenia są tożsame, niezależnie od tego czy pracownik zatrudniony jest na pełen etat, czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowe ubezpieczenie medyczne dostępne jest również dla praktykantów, zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dodatkowo członkowie zarządu i wybrani kluczowi pracownicy są objęci „Planem przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu”, polegającym na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji spółki inwestora strategicznego.
GRI 401-3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, w odniesieniu do płci Częściowo 6.4.4 5, 8
Miejsce pracy: relacje między pracownikami a kierownictwem (GRI 402) 2016
GRI 402-1 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych Pełny 6.4.3 6.4.5 3 8
Zgodnie z wymogami Prawa Pracy (tj. 30 dni, chyba że w danym przypadku Kodeks Pracy przewidywałby inaczej)
Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (GRI 403) 2016
GRI 403-1 Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy Pełny 6.4.6 1 8
GRI 403-2* Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów Częściowo 6.4.6 6.8.8 1 3, 8
GRI 403-3 Zatrudnienie w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych Pełny 6.4.6 6.8.8 1 3, 8
GRI 403-4 Aspekt BHP w układach zbiorowych pracy Pełny 6.4.6 1 3, 8
Wyłącznie w przypadku Mostostalu Kraków, aspekty BHP zostały ujęte w układzie zbiorowym pracy. Zapisy definiują możliwość czasowego przyznanie danej grupie pracowników okresowych dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.
Miejsce pracy: Różnorodność i równość szans (GRI 405) 2016
GRI 405-1 Skład ciał zarządczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Pełny 6.2.3 6.3.7 6.3.10 6.4.3 1, 6 5, 8
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska Częściowo 6.2.3 6.3.7 6.3.10 6.4.3 1, 6 5, 8
Prawa człowieka: Zarządzanie aspektem (GRI 406-409) 2016
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii Pełny 6.3.6 6.3.7 6.3.10 6.4.3 1, 2, 6 5, 8, 16
GRI 407-1 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa Pełny 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.8 6.3.10 6.4.5 6.6.6 1-3 8
GRI 408-1 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków Pełny 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.7 6.3.10 6.6.6 6.8.4 1, 2, 5 8, 16
GRI 409-1 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków Pełny 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.10 6.6.6 4 1, 2, 4 8
Prawa człowieka: Procedury odnoście zamówień i inwestycji (GRI 412) 2016
GRI 412-3 Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem Pełny 6.3.3 6.3.5 6.6.6 1-2
Społeczność lokalna (GRI 413) 2016
GRI 413-1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności Częściowo 6.3.9 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.8
GRI 413-2 Działania o znaczącym potencjalnym bądź istniejącym negatywnym wpływie na lokalną społeczność Pełny 6.3.9 6.5.3 6.8 1, 2
Miejsce pracy: Ocena dostawców (GRI 414) 2016
GRI 414-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów pracowniczych Częściowo 6.3.5 6.4.3 6.6.6 7.3.1 5, 16
GRI 414-2 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw Częściowo 6.3.5 6.4.3 6.6.6 7.3.1 5, 16
Udział w życiu publicznym (GRI 415) 2016
GRI 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów Pełny 6.6.1 6.6.2 6.6.4 10 16
Odpowiedzialność za produkt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (GRI 416, 417) 2016
GRI 416-1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom Pełny 6.7.1 6.7.2 6.7.4 6.7.5 6.8.8 1 Opisane w treści raportu procedury maja charakter ogólnie obowiązujący i tym samym odnoszą się do wszystkich (100%) realizowanych kontraktów
GRI 416-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków Pełny 4.6 6.7.1 6.7.2 6.7.4 6.7.5 6.8.8 1 16
GRI 417-1 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur organizacji oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom Częściowo 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.9 1
Specyfika przedsięwzięć budowlanych sprawia, że ich realizacji od najwcześniejszego etapu towarzyszy bardzo dokładana dokumentacja wykonawcza. Wymogi określane są przez przepisy i normy. Chodzi tu nie tylko o stosowne zgody, zezwolenia, czy potwierdzenia odbiorów przez poszczególne urzędy i służby. Poszczególnym materiałom i wyrobom towarzyszą certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, znaki bezpieczeństwa czy też atesty higieniczne. Gwarantuje to szerokorozumiane bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Zasady z związane z dopuszczeniem wyrobów budowlanych do obrotu są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Podstawę prawną, oprócz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stanowią dwie kolejne ustawy: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Tym samym stosowanie się do nich jest obligatoryjne i obejmuje wszystkie kontrakty (100%). Wsparciem jest tu Zintegrowany System Zarządzania, który gwarantuje wykorzystanie właściwych wyrobów i materiałów budowalnych.
Zgodność z regulacjami (GRI 419) 2016
GRI 419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi Pełny 4.6 6.7.1 6.7.2 6.7.6 16 Nie nałożono kar
Wskaźniki sektorowe GRI G4 2016
GRI CRE6 Część (odsetek) organizacji działająca w zgodzie z międzynarodowymi systemami zarządzania BHP (np. ISO18000) Pełny W przypadku Budimeksu SA oraz Mostostalu Kraków wdrożenie ISO18000 oraz OHSAS 18000 zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami.
GRI CRE8 Certyfikacja nawiązujących do zrównoważonego rozwoju nowych obiektów, eksploatacji istniejących i rozbiórki likwidowanych Częściowo 7, 8, 10, 11, 12 Budynek biurowy ul. Heweliusza18 w Gdańsku: BREEM VERY GOOD (lipiec 2018)
Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu 'Celków' w Markach przy ul. Szkolnej 9: BREEM GOOD, GREEN BUILDING STANDARD (marzec 2018)
Budowa budynku biurowego Siemens przy ul. Żupniczej 11 w Warszawie: LEED (kwiecień 2018)
Budynek biurowo-usługowy dla BZWBK LEASING we Wrocławiu: LEED GOLD (styczeń 2018)
Budynki biurowe Off Piotrkowska w Łodzi: BREEM VERY GOOD (czerwiec 2018)
Budowa biurowca Ghelamco_Kapelanka w Krakowie: BREEM VERY GOOD (lipiec 2018)

*Wskaźniki oznaczone gwiazdką „*” zostały poddane zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora