Odpady

GRI:

Odpady

Najważniejsze odpady wg rodzajuBudimex SAMostostal Kraków
2 0172 0182 0172 018
masa (tony)masa (tony)masa (tony)masa (tony)
Odpady niebezpieczne, w tym:144,248170,75914,02812,605
Kod odpaduRodzaj odpadu
07 01 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste0,3783,194--
08 01 11*Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne--5,515,21
09 01 01*Wodne roztwory wywoływaczy i utrwalaczy--0,1650,12
09 01 04*Roztwory utrwalaczy--0,1480,11
13 01 13*Inne oleje hydrauliczne--0,12-
13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe-0,49--
13 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe1,60,40,18-
130 507Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach0,06---
14 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników0,1340,05--
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych23,21619,3185,824,98
15 01 11*Opakowania pod ciśnieniem0,351,326--
15 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi4,37619,9981,981,98
16 01 07*Filtry olejowe0,450,2160,0650,075
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy--0,040,13
16 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)0,409---
17 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)4,0757,38--
17 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne109,20532,2--
Odpady niebezpieczne, w tym:144,248217,50914,02812,605
Kod odpaduRodzaj odpadu
17 06 01*Materiały izolacyjne zawierające azbest-15,44--
17 06 05*Materiały budowlane zawierające azbest-6,767--
17 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne-13,98--
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym:107 388,77108 493,121 194,51 248,31
Kod odpaduRodzaj odpadu
10 412Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin1 331,3423,56--
20 103Odpadowa masa roślinna14 726,4643,01--
60 399Inne niewymienione odpady50 160,89
70 299Inne nie wymienione odpady--1,511,07
100 101Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów138 393,7
100 680Żużle szybowe i granulowane0---
120 101Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów--1,4826,67
120 102Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów--51,29138,56
120 113Odpady spawalnicze0,285,17,995,55
120 121Zużyte materiały szlifierskie-5,58,0968,97
150 101Opakowania z papieru i tektury86,44273,31,8351,79
150 102Opakowania z tworzyw sztucznych145,637235,380,3750,33
150 103Opakowania z drewna10,32,01-
150 104Opakowania z metali---
150 106Zzmieszane odpady opakowaniowe94,38547,24-0,09
150 107Opakowania ze szkła-18,83-
150 203Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)1,850,812,2111,96
160 103Zużyte opony14,88,94-
160 115Płyny zapobiegające zamarzaniu--0,021
160 119Tworzywa sztuczne-0,02-
160 120Szkło0,05
160 214Zużyte urządzenia0,108-0,5
160 216Elementy usunięte z zużytych urządzeń0,0280,02-
160 605Inne baterie i akumulatory---
170 101Odpady z betonu oraz gruz betonowy32 738,3744 076,62326,78
170 102Gruz ceglany8 332,4617 354,81-
170 103Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia10,64,5-
170 107Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych29 660,336 167,5764,9295,04
170 181Odpady z remontów i przebudowy dróg1 645,511 524,73--
170 182Inne niewymienione odpady----
170 201Drewno4 174,532 649,34--
170 202Szkło-1,28--
Odpady inne niż niebezpieczne, w tym:107 388,77108 493,121 194,51 248,31
Kod odpaduRodzaj odpadu
170 203Tworzywa sztuczne21,68738,49--
170 302Mieszanki bitumiczne777,381 624,21--
170 380Odpadowa papa48,67180,89--
170 405Żelazo i stal2 945,2760,93727,339892,278
170 407Mieszaniny metali3,04---
170 411Kable1,915---
170 508Tłuczeń torowy370,6627 286,07--
170 604Materiały izolacyjne242,687525,3--
170 904Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu10 004,179 863,420,1616
191 212Odpady z mechanicznej obróbki odpadów00--