Struktura Zarządu i Rada Nadzorcza

GRI:

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami dla spółek notowanych na giełdzie, organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rolą Zarządu jest przede wszystkim zarządzanie Spółką, wyznaczanie jej strategicznych celów oraz ich realizacja, jak również zapewnienie efektywności i bezpieczeństwa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Opiniuje jej strategię i weryfikuje prace Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki. Rada ma również prawo żądać wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia i działalności Spółki. Członkowie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą decydować m.in. o składzie osobowym pozostałych organów oraz o wykorzystaniu zysków Spółki.

W 2018 roku zaszły zmiany w Zarządzie Budimex SA. Fernando Luis Pascual Larragoiti, który od 2014 roku do 18 grudnia 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, zrezygnował z tej roli z powodu objęcia nowych obowiązków w Grupie Ferrovial i dołączył do Rady Nadzorczej Budimex SA.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

 • Dariusz Jacek Blocher, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 • Jacek Daniewski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego,
 • Radosław Górski, Członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa Ogólnego,
 • Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Artur Popko, Członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego,
 • Henryk Urbański, Członek Zarządu Budimex SA, Prezes Zarządu Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.,
 • Marcin Węgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Ekonomiczno–Finansowego.

W 2018 roku do Rady Nadzorczej Budimex SA dołączył również Juan Ignacio Gaston Najarro obejmując funkcję wiceprzewodniczącego. Fernando Luis Pascual Larragoiti oraz Juan Ignacio Gaston zastąpili Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco oraz Ignacio Clopes Estela. Rada Nadzorcza Budimex SA miała na koniec 2018 roku następujący skład:

 • Marek Michałowski, Przewodniczący Rady,
 • Juan Ignacio Gaston Najarro, Wiceprzewodniczący Rady,
 • Igor Adam Chalupec, Sekretarz Rady,
 • Marzenna Anna Weresa, Członek Rady,
 • Javier Galindo Hernández, Członek Rady,
 • Piotr Kamiński, Członek Rady,
 • José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, Członek Rady,
 • Janusz Dedo, Członek Rady,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti, Członek Rady.

W ramach Rady Nadzorczej w roku 2018, tak jak i w latach poprzednich, funkcjonowały trzy komitety:

 • Komitet Audytu (Marzenna Weresa – przewodnicząca, Javier Galindo Hernández, Janusz Dedo);
 • Komitet Inwestycyjny (Piotr Kamiński – przewodniczący, Fernando Luis Pascual Larragoiti, Javier Galindo Hernández);
 • Komitet Wynagrodzeń (Marek Michałowski – przewodniczący, Igor Chalupec, Fernando Luis Pascual Larragoiti).

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w pracach zespołów lub komitetów, które mają na celu opracowanie, wdrożenie i monitorowanie wpływu Grupy Budimex na środowisko naturalne i społeczeństwo (np. Komitet CSR, Komisja Etyki).

Grupa Budimex i Budimex SA zarządzane i nadzorowane są przez kompetentne osoby, mogące zapewnić silną pozycję na rynku. Aktualne życiorysy członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Budimeksu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Marzenna Anna Weresa, Piotr Kamiński oraz Janusz Dedo są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.