Strategia CSR

GRI:

W 2018 roku realizowaliśmy „Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Budimex na lata 2016-2020”. Strategia CSR jest spójna ze strategią biznesową i bezpośrednio się do niej odnosi. Na podstawie założeń strategii CSR i kluczowych obszarów odpowiedzialności Grupy Budimex, zidentyfikowano osiem priorytetów społecznej odpowiedzialności. Przypisano im konkretne działania i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), których realizacja jest regularnie monitorowana i egzekwowana. Zdefiniowane zostały szczegółowe cele i wskaźniki efektywności, które powinny zostać osiągnięte w tym pięcioletnim okresie oraz cele średniookresowe, zatwierdzane i regularnie monitorowane przez Komitet CSR.

Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu zostało określone w Polityce Odpowiedzialności Spółki, w której Grupa zobowiązuje się do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa poprzez poprawę poziomu życia obywateli i jednocześnie tworzenia wartości dla akcjonariuszy, pracowników i pozostałych jej interesariuszy. Polityka obowiązuje w całej Grupie, we wszystkich spółkach.

Określone w niej Zasady Odpowiedzialności Korporacyjnej opracowano w oparciu m.in. o Wytyczne Global Compact:

  • Etyczne i odpowiedzialne postępowanie we wszystkich działaniach;
  • Poszanowanie podstawowych praw człowieka;
  • Przejrzystość i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie nadzoru właścicielskiego;
  • Przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego;
  • Zmniejszanie wpływu na środowisko, walka ze zmianami klimatycznymi i wydajne zarządzanie zasobami;
  • Promowanie odpowiedzialnych działań w łańcuchu dostaw;
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz sprzyjanie równości, różnorodności i równowadze pomiędzy pracą a życiem prywatnym;
  • Innowacyjność jako element konkurencyjności i tworzenia wartości;
  • Zaangażowanie interesariuszy;
  • Stabilność finansowa i perspektywa długoterminowa.

Za ich realizację odpowiedzialny jest Komitet CSR i Dział Komunikacji.

Priorytety StrategiiCeleKPI 2020 do mierzenia poziomu realizacji celówPrzykłady działań
I. Udoskonalanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracyCel: zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników Spółki i pracowników podwykonawców pracujących na budowie 0 wypadków śmiertelnychZapewnienie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
Cel: obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród pracowników Budimeksu% wyposażonych budów w pełnej obsadzie osób przeszkolonych tzn. ~ 100% poziomu wskaźnika z poprzedniego rokuDoskonalenie systemu pierwszej pomocy poprzez stopniowe wyposażanie kontraktów w sprzęt pierwszej pomocy
Cel: obniżenie wskaźnika ciężkości wypadków wśród pracowników Budimeksu <100% poziomu wskaźnika z poprzedniego rokuStałe szkolenie pracowników w zakresie BHP
II. Ograniczanie oddziaływania na otoczenie przyrodniczeCel: Efektywne wykorzystanie energii i redukcja związanej z nią emisji 2,8 – Toe (tona oleju ekwiwalentnego) / 1 mln przychodu ze sprzedażyObniżenie średniego zużycia paliwa w samochodach oraz związanej z tym emisji CO2
Cel: Optymalne wykorzystanie surowców i materiałów oraz minimalizacja powstałych odpadów n/dWzrost skuteczności selektywnego gospodarowania odpadami eksploatacyjnymi: m.in. filtry, oleje, odzież i ubrania robocze
Cel: Kontrola ryzyk środowiskowych i prewencja powstawania szkodom i awariom środowiskowym0 - liczba awarii / 1 mln przychoduWdrożenie i rozwój narzędzi szacowania ryzyk środowiskowych „MARS” (Moduł Analizy Ryzyk Środowiskowych)
III. Bycie sąsiadem i gościem w społecznościach lokalnychCel: zero konfliktów na tle środowiskowym, które przyczyniłyby się do zatrzymania prac budowlanych 0 - liczba konfliktów na tle środowiskowymZaangażowanie społeczne Budimeksu na rzecz społeczności lokalnych, w których Budimex jes aktywny
IV. Eliminacja ryzyka zachowań nieetycznychCel: zero niezweryfikowanych przypadków potencjalnych zachowań nieetycznych 0 - liczba niezweryfikowanych przypadków etycznychPromowanie Kodeksu Etyki wśród pracowników podwykonawców
V. Budowanie unikalnych kompetencji i przyjaznej atmosfery w miejscu pracyCel: maksymalizacja wskaźnika satysfakcji pracowników≥ 100% poziomu z poprzedniego badaniaZapewnienie programów rozwojowych, w tym programów menedżerskich
VI. Zapewnienie najwyższej jakości realizacjiCel: maksymalizacja wskaźnika Quality Conformance (QC)≥100% poziomu z poprzedniego rokuObniżenie kosztów napraw gwarancyjnych
VII. Wspieranie kultury innowacyjnościCel: wzrost innowacyjności≥ 100% poziomu z poprzedniego rokuUnowocześnienie jednostki badawczo-rozwojowej
VIII. Zapewnienie mechanizmów nadzoru nad społecznymi i środowiskowymi wynikami działalnościCel: zapewnienie rzetelnej sprawozdawczości finansowejZrealizowane - coroczne raportowanie danych finansowych oraz pozafinasowychCykliczne spotkania Komitetu CSR i Rady Nadzorczej

Nadzór nad realizacją strategii CSR sprawuje Komitet CSR, składający się z przedstawicieli Zarządu spółki oraz przedstawicieli komórek organizacyjnych, odpowiadających za różne aspekty działalności biznesowej.